Làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? có th? x?y ra khi b?n l?p Lên l?ch Cu?c h?p trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2423906 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n không ch?c ch?n m?nh đang s? d?ng phiên b?n Office 365 nào? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Có ph?i tôi s? s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v? không?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n l?p k? ho?ch m?t cu?c h?p trong Microsoft Lync Online trong Microsoft Office 365, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?u ch?ngNguyên nhânGi?i pháp
Microsoft Lync 2010 ho?c Lync 2013 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Tuy nhiên, b?n không th? t?m th?y các tùy ch?n trong Microsoft Outlook l?ch ho?c đ?t c?u h?nh các cu?c h?p. Ho?c là, Lync h?i ngh? truy?n h?nh add-in b? vô hi?u hoá ho?c không ph?i là làm vi?c m?t cách chính xác.Xem gi?i pháp cho Outlook 2010 và năm 2013

Xem gi?i pháp cho Outlook 2007
Khi b?n c? g?ng ch?nh s?a tùy ch?n cho cu?c h?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Thay đ?i l?n xu?t hi?n này s? không áp d?ng cho cu?c h?p tr?c tuy?n k?t h?p v?i lo?t bài này. Đ? thay đ?i cu?c h?p tr?c tuy?n, m? d?ng và sau đó th?c hi?n thay đ?i.
Đây là hành vi d? ki?n n?u b?n ch? đang c? g?ng ch?nh s?a m?t cu?c h?p trong m?t lo?t các đ?nh k?.Xem gi?i pháp cho tri?u ch?ng 2
Thông tin h?i th?o quay s? không ph?i là dân cư trong l?i m?i h?p. Ho?c, nh?ng thông tin mà dân cư trong l?i m?i không làm vi?c.Ngư?i dùng không đư?c kích ho?t cho h?i th?o quay s?, ho?c đư?c cung c?p v?i các cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.Xem gi?i pháp cho tri?u ch?ng 3

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng 1 cho Outlook 2010 ho?c Outlook 2013


Xác minh r?ng cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Lync 2010 ho?c cu?c h?p Lync Add-in cho Microsoft Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t trong Microsoft Outlook. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong Outlook, b?m vào các T?p tab, b?m vào Tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Add-in.
 2. H?y th?c hi?n m?t trong các tác v? sau:
  • N?u các add-in là ? các ?ng d?ng không ho?t đ?ng Add-in danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trong các Qu?n l? danh sách thả xuống ? dư?i cùng c?a hộp thoại, nh?p vào phần bổ sung COM, và sau đó nh?p vào Đi.
   2. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm bên c?nh các add-in, và sau đó nh?p vào Ok.

    Các Cu?c h?p tr?c tuy?n m?i nút ch?n m?t bây gi? có s?n trong Ba Calendar View, và Cu?c h?p tr?c tuy?n nút ch?n m?t nên có s?n khi b?n t?o m?t m?c l?ch m?i.
  • N?u các add-in là ? các Khuy?t t?t ?ng d?ng add-in danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trong các Qu?n l? danh sách thả xuống ? dư?i cùng c?a hộp thoại, nh?p vào Kho?n m?c Khuy?t t?t, và sau đó nh?p vào Đi.
   2. Ch?n các add-in, và sau đó b?m vào Kích ho?t.
   3. Kh?i đ?ng l?i Outlook, và sau đó xác nh?n r?ng các add-in đư?c trưng bày t?i các Add-in .

    Các Cu?c h?p tr?c tuy?n m?i nút ch?n m?t bây gi? có s?n trong Ba Calendar View, và Cu?c h?p tr?c tuy?n nút ch?n m?t nên bây gi? có s?n khi b?n t?o m?t m?c l?ch m?i.
 3. Trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n, xem Nh?t k? ?ng d?ng đ? xem li?u m?t l?i đư?c ghi l?i cho Outlook, cho Lync 2010 ho?c Lync năm 2013, các cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Microsoft Lync 2010 ho?c cu?c h?p Lync Add-in cho Microsoft văn ph?ng năm 2013.

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng 1 cho Outlook 2007


Xác minh r?ng các cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Microsoft Lync 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t trong Microsoft Office Outlook 2007. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook 2007, b?m vào Tr? giúp, và sau đó nh?p vào Kho?n m?c Khuy?t t?t.
 2. N?u Cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Microsoft Lync 2010 trong các Kho?n m?c Khuy?t t?t danh sách, ch?n nó và sau đó nh?p vào Kích ho?t.
 3. Kh?i đ?ng l?i Office Outlook, và sau đó có th? xác minh r?ng các Cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Microsoft Lync 2010 Add-in xu?t hi?n.
 4. Trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n, xem Nh?t k? ?ng d?ng đ? xem li?u l?i đ? đư?c ghi l?i cho Office Outlook, cho Lync 2010, ho?c cho các cu?c h?p tr?c tuy?n Add-in cho Microsoft Lync 2010.

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng 2

 • Không ch?nh s?a m?t s? ki?n c? th? c?a cu?c h?p tr?c tuy?n Lync. Thay vào đó, ch?nh s?a toàn b? lo?t.
 • N?u b?n có th? thay đ?i ch? là m?t s? xu?t hi?n c?a cu?c h?p, b?n ph?i t?o cu?c g?p m?i đ? thay th? m?t l?n ho?c thay đ?i toàn b? lo?t.
 • N?u l?i x?y ra cho m?t cu?c h?p mà không ph?i là m?t ph?n c?a m?t lo?t l?n hơn, xoá cu?c h?p, và sau đó tái t?o nó.

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng 3


Xác minh r?ng ngư?i dùng cung c?p m?t cách chính xác cho âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh nhà cung c?p (ACP). Xác minh r?ng các thông tin cho ngư?i dùng đó trong Dial-In Conferencing Panel điều khiển chính xác phù h?p v?i thông tin ACP cung c?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ACP cung c?p các v?n đ?, h?y vào web site Microsoft sau đây:
C?u h?nh dial-in h?i ngh? truy?n h?nh

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2423906 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
T? khóa: 
o365 o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365a o365e o365p o365m kbmt KB2423906 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2423906

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com