Kaip pateikti u?klaus? Microsoft ?ini? bazei naudojant rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 242450 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft visada stengiasi ? savo ?ini? baz? ?traukti atitinkamus rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius. Ta?iau rakta?od?iai ir u?klausos ?od?iai neturi b?ti suprantami kaip vienintel? galimyb? norint gauti informacijos bet kuria tema.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Nor?dami Microsoft ?ini? baz?je greitai surasti straipsn?, galite ie?koti naudodami rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius. ?iame straipsnyje pateikiamas rakta?od?i? ir u?klausos ?od?i?, kuriuos galite naudoti ie?koje, s?ra?as. Rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius taip pat galite rasti skyriuose ?Rakta?od?iai? ir ?U?klausos ?od?iai?, kurie yra kai kuriuose straipsniuose. Naudojant viename straipsnyje i?vardytus rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius, galima rasti ir kitus pana?aus turinio straipsnius. Ta?iau kai kurie rakta?od?iai ir u?klausos ?od?iai naudojami tik senesniuose straipsniuose, tod?l su jais galite nerasti pa?ios naujausios informacijos. Naudokite ?vairius ie?kos b?dus nor?dami b?ti tikri, kad gausite geriausi? paie?kos rezultat?.

??ANGA

Microsoft ?ini? baz?je yra daugiau nei 150 000 straipsni?. ?iuos straipsnius suk?r? t?kstan?iai palaikymo specialist?, kurie i?sprend? savo klient? problemas. Microsoft ?ini? baz? yra nuolat atnaujinama, ple?iama ir tobulinama siekiant u?tikrinti, kad j?s pasieksite pa?i? naujausi? informacij?.

Naudodami rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius ?ini? baz?s straipsniuose galite grei?iau surasti norim? turin?. ?iame straipsnyje i?vardyti da?niausiai Microsoft ?ini? baz?je vartojami rakta?od?iai ir u?klausos ?od?iai.

Turinys

DAUGIAU INFORMACIJOS

Galite naudoti ?ias Microsoft ?ini? baz?s ie?kos parinktis, kad pritaikytum?te ie?k? sau. Nor?dami daugiau su?inoti apie ?iuos parametrus, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/search
Kai kurie straipsniai turi skyrius ?Rakta?od?iai? ir ?Papildomi u?klausos ?od?iai?. Kai ie?kai ?ini? baz?je naudojate bet kurio i? ?i? skyri? ?od?ius, galite rasti pana?aus turinio straipsnius. Nor?dami ?iuos ?od?ius panaudoti ie?kai, i? i?ple?iamojo s?ra?o lauko i?sirinkite savo produkt?, tada lauke Ie?koti ?ra?ykite specifin? norimam surasti turiniui rakta?od? ar u?klausos ?od?.

Jei ie?ka naudojant u?klausos ?od?ius ir rakta?od?ius neduoda norimo rezultato, naudokite kitus rakta?od?ius ir u?klausos ?od?ius.

Gr??ti ? vir??

Rakta?od?i? naudojimas ie?kose

Kai kuriuose straipsniuose yra skyrius ?Rakta?od?iai?. ?ini? baz? yra didel? ir nuolat atnaujinama. U? ?ini? baz?s valdym? atsakinga komanda reguliariai prideda rakta?od?i? ? ?ini? baz?s straipsnius, kad pad?t? automatizuoti ?? darb?. Galite naudoti ?iuos rakta?od?ius savo ie?kose nor?dami surasti straipsnius, susijusius su konkre?ia problema.

Toliau yra da?niausiai naudojam? rakta?od?i? s?ra?as. ?sid?m?kite, kad yra daug ?ia nei?vardyt? rakta?od?i?. Patikrinkite, kokius straipsnius da?niausiai naudojate, nor?dami rasti rakta?od?ius, kurie gali b?ti ?ia nei?vardyti, bet gali pad?ti kitose ie?kose.

Gr??ti ? vir??

Windows rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbBackupAtsargini? kopij? k?rimas ar atk?rimas
kbClusteringServerio klasteris
kbDefragMicrosoft defragmentavimo programa
kbDisasterRecAtk?rimas po nelaim?s
kbDualBootDvejopa ?keltis
kbenablePritaikymas ne?galiesiems: informacija
kbEnableHearPritaikymas ne?galiesiems: klausos funkcijos
kbEnableLearnPritaikymas ne?galiesiems: mokymo funkcijos
kbEnableMovePritaikymas ne?galiesiems: jud?jimo funkcijos
kbEnableSightPritaikymas ne?galiesiems: reg?jimo funkcijos
kbenvWindows aplinka
kbEvent?vykiai ?vyki? modeliai pasirinktiniai ?vykiai
kbEventLog?vyki? registravimas
kbFaxFaksas
kbformatFormatavimas
kbkern32dllKernel 32 klaidos Windows
kbKernBaseKernel/baz?s problemos
kbNLBTinklo apkrovos balansavimo klasteris, Windows apkrovos balansavimo tarnyba (WLBS)
kbRDNuotolinis kompiuteris
kbRegistryWindows registras
kbRPCNuotolini? proced?r? i?kvietimas
kbSafeModSaugusis re?imas
kbScanDiskMicrosoft ScanDisk
kbshellWindows apvalkalas leid?ia vartotojams paleisti programas grup?mis ar kitaip jas kontroliuoti
kbsoundGarsinis/garsas
kbSysPrepToolMicrosoft sistemos paruo?imo ?rankiai
kbSysSettingsOperacin?s sistemos s?ranka ir registro parametrai
kbTimeServW32 laiko tarnyba
kbVirtualMemVirtualioji atmintis
kbwindowsupdateWindows naujinimas
kbWinsockRy?io jungtys, tokios kaip NET Winsock ir MFC Socks
Gr??ti ? vir??

Straipsnio rakta?od?i? tema

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbAppCompatibilityProgram? suderinamumas
kbConfigKonfig?racija po pradin?s s?rankos
kbdisplayInformacijos rodymas monitoriuje
kberrmsgKlaid? prane?imai ir su jais pateikiama informacija
kbgraphicGrafika
kbHardwareAparat?ra
kbinteropOperacijos tarp program?
kbmmMultimedija
kbMobilityMobile Information Server ir ActiveSync
kbprintSpausdinimas
kbproofRa?ybos ir gramatikos tikrinimo ?rankiai
kbRepairAtk?rimo procesai ir ?rankiai
kbsetupS?ranka
kbuiVartotojo s?sajos konfig?ravimas
kbUpgradeNaujinimas arba perk?limas
kbUSBUniversali nuoseklioji magistral?
kbvirusVirusai ir makro virusai
kbwizardVedli? naudojimas
Gr??ti ? vir??

Straipsnio rakta?od?i? tipas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbacwValdomasis ?inynas
kbBugSpecifikacija nurodo, kad produktas neveikia
kbFAQDa?nai u?duodami klausimai
kbfileTuri sait? su programin?s ?rangos bibliotekos (softlib) failu
kbfixAptaria i?taisyt? klaid?
kbhowtoNuosekl?s pavyzd?iai ar proced?ros
kbinfoInformaciniai straipsniai, kuriuose n?ra proced?r?
kbprbNuo dizaino priklausanti problema arba tai yra problemos po?ymis
kbtshootTrik?i? ?alinimas
kbTechRouterKelvados nurodymai techniniams kelved?iams (TRs)
kbusageProdukto instrukcijos
kbWebCastSupportTuri sait? su WebCast
Gr??ti ? vir??

Su sauga susij? rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbQFEMicrosoft programin?s ?rangos naujinimai
KbSECBulletinSaugos biuletenis
kbSecuritySauga
KbSECVulnerability?inomi programin?s ?rangos pa?eid?iamumai
Gr??ti ? vir??

Interneto rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbCookieNar?ykl?s ar operacin?s sistemos slapukai
kbFTPFail? perdavimo protokolas
kbHttpRuntimeHTTP vykdymas
kburlTuri sait? su interneto svetaine
kbWebBrowser?iniatinklio nar?ykl?
Gr??ti ? vir??

Darbo tinkle rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbActiveDirectoryWindows NT katalog? tarnyba Active Directory
kbDCPromoDCPromo.exe (paauk?tinimo procesas domeno valdiklyje)
kbDHCPDinaminis pagrindinio kompiuterio konfig?ravimo protokolas
kbDNSDomen? vard? sistema (DNS)
kbFirewallU?kardos
kbGPOGrup?s strategijos objektai
kbGRPPOLICYinfoGrup?s strategijos informacija, skirta Windows 2000
kbGRPPOLICYprobGrup?s strategijos problemos Windows 2000
kbnetworkDarbas tinkle
kbStorageMgmtSaugojimo valdymas
kbTermServTerminal? serveris
Gr??ti ? vir??

Prane?im? rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbExchangeOWAOutlook Web Access, integruota su Exchange
kbTransportSMTP ir MTA
kbaddressbookAdres? knygel?s problemos
kbreceivemailel. lai?k? gavimo problemos
kbsendmailel. lai?k? siuntimo problemos
kbemailBendra el. lai?k? kategorija
kbBTSmessagingMicrosoft Biz Talk Server prane?im? sistema
Gr??ti ? vir??

Duomen? baz?s rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbDatabaseDuomen? baz?
kbDTCMicrosoft paskirstyt?j? operacij? koordinatorius (DTC)
kbJETJET duomen? baz?
kbOracleOracle produktai ir technologijos
Gr??ti ? vir??

Program? k?r?jo rakta?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
kbActivexEventsCOM ?vykiai
kbActiveXScriptActiveX scenarij? vykdymas
kbAPITaikomojo programavimo s?saja (API)
kbCompilerKompiliatorius
kbCOMPlusLCECOM+ laisvai susieti ?vykiai
kbComPlusQCCOM+ nustatyta komponent? eil?
kbCtrlProgramavimas arba OCX naudojimas arba Windows valdikliai
kbDCOMSu paskirstyt?j? komponent? objekt? modeliu susij?s turinys
kbDirect3dIMDirect3D-teisioginis re?imas
kbDirect3dRMDirect3D-i?saugotasis re?imas
kbDirectDrawDirect Draw APIs
kbideIDE
kbJAFCJava taikom?j? program? platformos klas?s
kbJavaJava programavimas/naudojimas
kbJavaFAQJava technologij? da?nai u?duodami klausimai
kbJDBCJava duomen? bazi? jungiamumas
kbJNativeVietiniai Java metodai
kbMSHTMLMicrosoft HTML atvaizdavimo valdiklis
kbProgrammingProgramavimas
kbRemoting.NET Framework vard? sri?i? objekt? ir klasi? nuotolinis valdymas
kbSampleTuri kompiliuojamo kodo pavyzd?i?
kbWebServicesMicrosoft ?iniatinklio tarnybos
kbXMLXML
Gr??ti ? vir??

U?klausos ?od?i? naudojimas j?s? ie?kose

Kai kuriuose straipsniuose yra skyrius ?Papildomi u?klausos ?od?iai?. Einant laikui ? straipsnius buvo ?traukiami u?klausos ?od?iai, kad b?t? lengviau greitai surasti straipsnius. Ta?iau daug u?klausos ?od?i? pateikia senesn? turin? ir gali nepad?ti, jei ie?kote naujesn?s informacijos. ?iame s?ra?e yra da?niausiai Microsoft ?ini? baz?s straipsniuose randami u?klausos ?od?iai.

Gr??ti ? vir??

Windows komponent? u?klausos ?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
VfwMicrosoft Video for Windows
WpsMicrosoft Windows spausdinimo sistema
MSCSServerio klasteris
WssMicrosoft Windows garso sistema
MsvoiceMicrosoft balsas
ScanDiskMicrosoft ScanDisk
DiskMemDisko/atminties valdymas
ISVCompress Tre?iosios ?alies disko glaudinimo programos
LFNIlgas failo pavadinimas
MWAVMicrosoft AntiVirus for Windows
MWBackupMicrosoft atsargini? kopij? k?rimas Windows
AWFaxMicrosoft faksas darbo kompiuteryje
RASNuotolin?s prieigos tarnybos
WinCommWindows ry?iai/nuoseklusis
WinDrvrSu Windows tvarkykl?mis susijusi informacija
WinMemWindows atmintis
WinShellWindows apvalkalo problemos
WinMIDIMIDI
WinTTFTrueType ?rift? problemos
WinPNP?Prijungti ir leisti? problemos
WinTAPITelefonijos problemos
WinPlusMicrosoft Plus!
DunTelefono ry?i? tinklas
DrvspaceDriveSpace
WinFat32FAT32
WinGame? Windows ?traukti ?aidimai
SysInfoMicrosoft sistemos informacijos ?ranki? problemos
MultimonKeli? monitori? problemos
WinAPMPatobulinto energijos vartojimo valdymo (APM) problemos
WinBatchPaketiniai failai
WinBootWindows paleisties problemos
WinprintMicrosoft Windows spausdinimo problemos
NetclientsTinklo klientas
NLBTinklo apkrovos balansavimo klasteris, Windows apkrovos balansavimo tarnyba (WLBS)
Gr??ti ? vir??

Klaid? prane?im? u?klausos ?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
GPFBendrosios apsaugos klaida
UAENepataisoma taikomosios programos klaida
Gr??ti ? vir??

?vairi? komponent? u?klausos ?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
3rdPartyNet Tre?iosios ?alies tinklo problemos
MSNetsMicrosoft tinklo problemos
NetUtilsTinklo protokolo paslaug? programos
NDIS3xNDIS 3.x protokolo problemos
NDIS2NDIS 2 protokolo problemos
NETHWTinklo aparat?ros problemos
AppsCompTaikom?j? program? suderinamumo problemos
Gr??ti ? vir??

Microsoft tinklo u?klausos ?od?iai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
msnsignup??jimo problemos
msnconnectSujungimo modemo ir prieigos problemos
msnbbsSkelbim? lentos problemos
msnchatPokalbi? problemos
msnmailEl. pa?to problemos
msnnavNar?ymo problemos
msninteropS?veikos su Windows 95 problemos
msnsetupS?rankos ir naujinimo problemos
msnaccountKliento abonemento problemos
msninternetInterneto problemos
msnotherKitos problemos, kurioms n?ra MSN rakta?od?i?
Gr??ti ? vir??

U?klausos ?od?iai, naudojami Encarta ir Bookshelf straipsniuose, susijusiuose su MSN

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
U?klausos ?odisApra?as
msn_encartaMSN informacija, susijusi su Encarta
msn_bookshelfMSN informacija, susijusi su Bookshelf
Gr??ti ? vir??

Savyb?s

Straipsnio ID: 242450 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 25 d. - Per?i?ra: 6.8
TAIKOMA:
  • Customer Service and Support Information
Rakta?od?iai: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbhowto KB242450

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com