K? mekl?t inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, izmantojot atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 242450 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft dara visu iesp?jamo, lai zin??anu b?zes rakstiem pievienotu atbilsto?us atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus. Tom?r j??em v?r?, ka atsl?gv?rdi un vaic?juma v?rdi nav t?mas vien?gais nor?d?t?js.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Lai ?tri atrastu rakstu Microsoft zin??anu b?z?, mekl??an? var izmantot atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus. ?aj? rakst? ir nor?d?ti atsl?gv?rdi un vaic?juma v?rdi, ko varat izmantot mekl??an?. Atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus var ar? uzzin?t atsevi??u rakstu sada??s "Keywords" (Atsl?gv?rdi) un "Additional query words" (Citi vaic?juma v?rdi). Izmantojot vien? rakst? nor?d?tos atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus, ir viegl?k atrast citus rakstus ar l?dz?gu saturu. Tom?r da?i vaic?juma v?rdi tiek izmantoti tikai vec?k? satur? un var neb?t noder?gi, lai atrastu visjaun?ko inform?ciju. Izmantojiet da??dus mekl??anas pa??mienus, lai ieg?tu vislab?kos mekl??anas rezult?tus.

IEVADS

Microsoft zin??anu b?z? ir vair?k nek? 150 000 rakstu. Tos izstr?d?ju?i t?ksto?iem atbalsta speci?litu, kuri risina m?su klientu probl?mas. Microsoft zin??anu b?ze tiek regul?ri atjaunin?ta, papla?in?ta un preciz?ta, t?d?j?di jums vienm?r ir piek?uve visjaun?kajai inform?cijai.

Izmantojot atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus no zin??anu b?zes rakstiem, vajadz?go saturu var atrast ?tr?k. ?aj? rakst? ir nor?d?ti da?i Microsoft zin??anu b?z? visbie??k izmantotie atsl?gv?rdi un vaic?juma v?rdi.

Saturs

PAPILDINDORM?CIJA

Lai piel?gotu mekl??anu, var izmantot Microsoft zin??anu b?zes mekl??anas opcijas. Lai uzzin?tu vair?k par ?iem iestat?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/search
Atsevi??os rakstos ir sada?as "Keywords" (Atsl?gv?rdi) un "Additional query words" (Citi vaic?juma v?rdi). Ja, mekl?jot zin??anu b?z?, izmantojat v?rdus no ??m sada??m, varat atrast rakstus ar l?dz?gu saturu. Lai mekl??an? izmantotu ?os v?rdus, nolai?amaj? sarakstlodzi?? atlasiet vajadz?go produktu un p?c tam lodzi?? Search for (Mekl?t ?o) ievadiet atsl?gv?rdu vai vaic?juma v?rdu, kas rakstur?gs mekl?tajam saturam.

Ja vaic?juma v?rdi un atsl?gv?rdi, ko izmantojat mekl??an?, nesniedz gaid?tos rezult?tus, izmantojiet citus atsl?gv?rdus un vaic?juma v?rdus.

Uz s?kumu

Atsl?gv?rdu izmanto?ana mekl??an?

Da?os rakstos ir sada?a "Keywords" (Atsl?gv?rdi). Zin??anu b?ze ir liela, un t? tiek nemit?gi atjaunin?ta. Par zin??anu b?zes p?rvald??anu atbild?g? grupa regul?ri papildina zin??anu b?zes rakstus ar atsl?gv?rdiem, t?d?j?di pal?dzot automatiz?t ?o darbu. ?os atsl?gv?rdus varat izmantot mekl??an?, lai atrastu rakstus, kuri saist?ti ar konkr?to jaut?jumu.

?is ir bie?i izmantoto atsl?gv?rdu saraksts. Ta?u ?emiet v?r?, ka ir daudzi atsl?gv?rdi, kuri nav nor?d?ti ?aj? sarakst?. Izskatiet rakstus, kurus visbie??k izmantojat, un atrodiet atsl?gv?rdus, kuri, iesp?jams, nav nor?d?ti ?eit, bet kuri jums var?tu pal?dz?t, veicot citas mekl??anas.

Uz s?kumu

Windows atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbBackupDubl?jumkopiju izveide vai atjauno?ana
kbClusteringServera klasteris
kbDefragMicrosoft defragment?t?js
kbDisasterRecAv?riju atkop?ana
kbDualBootDubult? s?kn??ana
kbenablePieejam?ba: inform?cija
kbEnableHearPieejam?ba: dzirdes l?dzek?i
kbEnableLearnPieejam?ba: apm?c?bas l?dzek?i
kbEnableMovePieejam?ba: kust?bu l?dzek?i
kbEnableSightPieejam?ba: redzes l?dzek?i
kbenvWindows vide
kbEventNotikumi notikumu mode?i piel?goti notikumi
kbEventLogNotikumu re?istr??ana
kbFaxFakss
kbformatFormat??ana
kbkern32dll32. kodola k??das sist?m? Windows
kbKernBaseKodola/b?zes jaut?jumi
kbNLBT?kla noslodzes balans??anas klasteris, Windows slodzes balans??anas pakalpojums (Windows Load Balancing Service ? WLBS)
kbRDAtt?l? darbvirsma
kbRegistryWindows re?istrs
kbRPCAtt?lais proced?ras izsaukums
kbSafeModDro?ais re??ms
kbScanDiskMicrosoft diska sken??ana
kbshellWindows ?aula, kas lietot?jiem ?auj veikt lietojumprogrammu start??anu grup? un cit?di t?s vad?t
kbsoundSka?a/audio
kbSysPrepToolMicrosoft sist?mas sagatavo?anas r?ks
kbSysSettingsOper?t?jsist?mas uzst?d??anas un re?istra iestat?jumi
kbTimeServW32 laika pakalpojums
kbVirtualMemVirtu?l? atmi?a
kbwindowsupdateWindows atjaunin??ana
kbWinsockKomunik?ciju ligzdas ? NET Winsock un MFC Socks
Uz s?kumu

Raksta atsl?gv?rdu t?ma

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbAppCompatibilityLietojumprogrammu sader?ba
kbConfigKonfigur??ana p?c s?kotn?j?s uzst?d??anas
kbdisplayInform?cijas par?d??ana monitor?
kberrmsgK??du zi?ojumi un inform?cija par rea???anu uz k??du zi?ojumiem
kbgraphicGrafika
kbHardwareAparat?ra
kbinteropDarb?ba lietojumprogrammu starp?
kbmmMultivide
kbMobilityMobilais inform?cijas serveris un ActiveSync
kbprintDruk??ana
kbproofPareizrakst?bas un gramatikas p?rbaudes r?ki
kbRepairLabo?anas procesi un r?ki
kbsetupUzst?d??ana
kbuiLietot?ja interfeisa konfigur??ana
kbUpgradeJaunin??ana vai migr??ana
kbUSBUnivers?l? seri?l? kopne
kbvirusV?rusi un makro v?rusi
kbwizardVed?u izmanto?ana
Uz s?kumu

Raksta atsl?gv?rdu tips

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbacwM?r?tiec?ga pal?dz?ba
kbBugProdukts nedarbojas atbilsto?i tehniskajiem parametriem
kbFAQBie?i uzdotie jaut?jumi
kbfileSatur saiti uz programmat?ras bibliot?kas failu (softlib)
kbfixIzkl?sta nov?rstu k??du
kbhowtoSatur pak?peniski aprakst?tus piem?rus vai proced?ras
kbinfoInformat?vs raksts, kur? nav proced?ru aprakstu
kbprbAr nol?ku izveidota probl?ma vai probl?mas simptoms
kbtshootProbl?mu nov?r?ana
kbTechRouterMar?rut??anas nor?d?jumi tehniskajiem mar?rut?t?jiem (technical routers ? TR)
kbusageInstrukcijas par produktu
kbWebCastSupportSatur saiti uz WebCast
Uz s?kumu

Ar dro??bu saist?ti atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbQFEMicrosoft programmat?ras atjaunin?jumi
KbSECBulletinDro??bas bi?eteni
kbSecurityDro??ba
KbSECVulnerabilityZin?mie programmat?ras ievainojam?bas punkti
Uz s?kumu

Interneta atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbCookieP?rl?kprogrammu vai oper?t?jsist?mu s?kfaili
kbFTPFailu p?rs?t??anas protokols (File Transfer Protocol)
kbHttpRuntimeHTTP izpildlaiks
kburlSatur saiti uz interneta Web vietu
kbWebBrowserWeb p?rl?kprogramma
Uz s?kumu

T?klu atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbActiveDirectoryWindows NT Active Directory
kbDCPromoDCPromo.exe (izplat??anas process dom?na kontroller?)
kbDHCPDinamisk? resursdatora konfigur?cijas protokols
kbDNSDom?nu nosaukumu sist?ma (Domain Name System ? DNS)
kbFirewallUgunsm?ri
kbGPOGrupu politikas objekti
kbGRPPOLICYinfoGrupu politikas inform?cija sist?mai Windows 2000
kbGRPPOLICYprobGrupu politikas probl?ma sist?m? Windows 2000
kbnetworkT?klo?ana
kbStorageMgmtKr?tuvju p?rvald?ba
kbTermServTermin??a serveris
Uz s?kumu

Zi?ojumapmai?as atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbExchangeOWAOutlook Web Access, kas integr?ta, izmantojot Exchange
kbTransportSMTP un MTA
kbaddressbookAdre?u gr?matas jaut?jumi
kbreceivemailE-pasta sa?em?anas jaut?jumi
kbsendmailE-pasta s?t??anas jaut?jumi
kbemailVisp?r?g? e-pasta kategorija
kbBTSmessagingMicrosoft Biz Talk servera zi?ojumapmai?a
Uz s?kumu

Datu b?zu atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbDatabaseDatu b?ze
kbDTCMicrosoft dal?tais transakciju koordinators (Microsoft Distributed Transaction Coordinator ? DTC)
kbJETJET datu b?ze
kbOracleOracle produkti un tehnolo?ijas
Uz s?kumu

Izstr?d?t?ju atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
kbActivexEventsCOM notikumi
kbActiveXScriptActiveX skripto?ana
kbAPILietojumprogrammu interfeiss (Application Programming Interface ? API)
kbCompilerKompilators
kbCOMPlusLCECOM+ v?jsaist?ti notikumi (Loosely Coupled Events)
kbComPlusQCCOM+ rind? izk?rtoti komponenti (Queued Components)
kbCtrlProgramm??ana vai OCX izmanto?ana, vai Windows vad?klas
kbDCOMSaturs saist?b? ar dal?to programmkomponentu modeli (Distributed Component Object Model)
kbDirect3dIMRe??ms Direct3D-Immediate
kbDirect3dRMRe??ms Direct3D-Retained
kbDirectDrawDirect Draw API interfeisi
kbideIDE
kbJAFCJava lietojumprogrammu pamata klases (Application Foundation Classes)
kbJavaJava programm??ana/lieto?ana
kbJavaFAQBie?i uzdotie jaut?jumi par Java Technology
kbJDBCJava datu b?zu savienojam?ba
kbJNativeNative Java metode
kbMSHTMLMicrosoft HTML render??anas vad?ba
kbProgrammingProgramm??ana
kbRemoting.NET Framework att?lo nosaukumvietu objekti un klases
kbSampleSatur kompil?jamu kodu paraugus
kbWebServicesMicrosoft Web pakalpojumi
kbXMLXML
Uz s?kumu

Vaic?juma v?rdu izmanto?ana mekl??an?

Da?os rakstos ir sada?a "Additional query words" (Citi vaic?juma v?rdi). Gadu garum? raksti ir papildin?ti ar vaic?juma v?rdiem, atvieglojot rakstu atra?anu. Ta?u daudzi vaic?juma v?rdi attiecas uz vec?ku saturu un var neb?t noder?gi, ja mekl? jaun?ku inform?ciju. ?aj? sarakst? ir iek?auti vaic?juma v?rdi, kas ir bie?i sastopami zin??anu b?zes rakstos.

Uz s?kumu

Windows komponentu vaic?juma v?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
VfwMicrosoft Video sist?mai Windows
WpsMicrosoft Windows druk??anas sist?ma
MSCSServera klasteris
WssMicrosoft Windows ska?as sist?ma
MsvoiceMicrosoft Voice
ScanDiskMicrosoft diska sken??ana
DiskMemDisku un atmi?as p?rvald?ba
ISVCompress Tre?o pu?u pied?v?ta disku saspie?ana
LFNGarais faila nosaukums
MWAVMicrosoft pretv?rusu programma sist?mai Windows
MWBackupMicrosoft dubl?jumkopiju programma sist?mai Windows
AWFaxMicrosoft At Work ar faksu dator?
RASAtt?l?s piek?uves pakalpojumi (Remote Access Services ? RAS)
WinCommWindows sakari/seri?li
WinDrvrInform?cija saist?b? ar Windows draiveriem
WinMemWindows atmi?a
WinShellWindows ?aulu jaut?jumi
WinMIDIM?zikas instrumentu ciparu interfeiss (MIDI)
WinTTFTrueType fontu jaut?jumi
WinPNPPlug and Play jaut?jumi
WinTAPITelefonijas jaut?jumi
WinPlusMicrosoft Plus!
DunIezvanes t?klo?ana
DrvspaceProgramma DriveSpace
WinFat32FAT32
WinGameWindows komplekt?cij? iek?aut?s sp?les
SysInfoMicrosoft sist?mas inform?cijas r?ka jaut?jumi
MultimonAr vair?kiem monitoriem saist?tie jaut?jumi
WinAPMPapildu baro?anas p?rvald?bas (Advanced Power Management ? APM) jaut?jumi
WinBatchPake?faili
WinBootWindows uzs?k?anas jaut?jumi
WinprintMicrosoft Windows druk??anas jaut?jumi
NetclientsT?kla klients
NLBT?kla noslodzes balans??anas klasteris, Windows slodzes balans??anas pakalpojums (Windows Load Balancing Service ? WLBS)
Uz s?kumu

K??du zi?ojumu atsl?gv?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
GPFVisp?r?g?s aizsardz?bas k??me
UAENeatkopjama lietojumprogrammas k??da
Uz s?kumu

Da??du komponentu vaic?juma v?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
3rdPartyNet Jaut?jumi saist?b? ar tre?o pu?u t?kliem
MSNetsMicrosoft t?klu jaut?jumi
NetUtilsT?kla protokolu util?tas
NDIS3xNDIS 3.x protokolu jaut?jumi
NDIS2NDIS 2 protokolu jaut?jumi
NETHWT?kla aparat?ras jaut?jumi
AppsCompLietojumprogrammu sader?bas jaut?jumi
Uz s?kumu

Microsoft Network vaic?juma v?rdi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
msnsignupParakst??an?s jaut?jumi
msnconnectSavienojumu modemu un piek?uves jaut?jumi
msnbbsZi?ojumu d??u jaut?jumi
msnchatT?rz??anas jaut?jumi
msnmailE-pasta jaut?jumi
msnnavNavig?cijas jaut?jumi
msninteropMijiedarb?ba ar Windows 95 jaut?jumiem
msnsetupUzst?d??anas un jaunin??anas jaut?jumi
msnaccountKlientu kontu jaut?jumi
msninternetInterneta jaut?jumi
msnotherJaut?jumi, kuri nav ietverti citos MSN atsl?gv?rdos
Uz s?kumu

Vaic?juma v?rdi, ko izmanto Encarta un Bookshelf rakstiem un kas attiecas uz MSN

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Vaic?juma v?rdsApraksts
msn_encartaInform?cija saist?b? ar Encarta, MSN
msn_bookshelfInform?cija saist?b? ar Bookshelf, MSN
Uz s?kumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 242450 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 25. janv?ris - P?rskat??ana: 6.8
ATTIECAS UZ:
  • Customer Service and Support Information
Atsl?gv?rdi: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbhowto KB242450

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com