Jak korzystać z narzędzia Netsh.exe i przełączników wiersza polecenia

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 242468 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Korzystając z narzędzia Netsh.exe, administrator może konfigurować i monitorować komputery z systemem Windows przy użyciu wiersza polecenia. Korzystając z narzędzia Netsh.exe, można kierować wprowadzane polecenia kontekstowe do odpowiedniego pomocnika, który następnie wykonuje dane polecenie. Pomocnik jest plikiem biblioteki dołączanej dynamicznie (.dll), która rozszerza zakres funkcji narzędzia Netsh.exe, umożliwiając konfigurowanie, monitorowanie i obsługę jednej lub kilku usług, narzędzi lub protokołów. Korzystając z pomocnika, można również rozszerzyć zakres funkcji innych pomocników.

Więcej informacji

Przy użyciu narzędzia Netsh.exe można wykonywać następujące zadania:
 • Konfigurowanie interfejsów.
 • Konfigurowanie protokołów routingu.
 • Konfigurowanie filtrów.
 • Konfigurowanie tras.
 • Konfigurowanie zasad dostępu zdalnego dla routerów dostępu zdalnego systemu Windows, na których jest uruchomiona usługa serwera routingu i dostępu zdalnego (RRAS).
 • Wyświetlanie informacji dotyczących konfiguracji aktualnie uruchomionego routera na dowolnym komputerze.
 • Użycie funkcji obsługi skryptów do uruchamiania kolekcji poleceń w trybie wsadowym w odniesieniu do określonego routera.
Składnia narzędzia Netsh.exe jest następująca:
netsh [-r nazwa routera] [-a plik aliasów] [-c kontekst] [polecenie | -f plik skryptu]
Aby wyświetlić listę podkontekstów i poleceń, których można używać w danym kontekście, należy wpisać nazwę kontekstu, spację i znak zapytania (?) w wierszu polecenia netsh>. Na przykład, aby wyświetlić listę podkontekstów i poleceń, których można używać w kontekście /routing, należy wpisać routing ? w wierszu polecenia netsh>, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Konteksty

Ciągi kontekstów są dołączane do polecenia narzędzia Netsh.exe i są przekazywane do skojarzonego pomocnika. Dla pomocnika można określić jeden lub kilka punktów wejścia mapowanych na konteksty. Dla narzędzia Netsh.exe dostępne są, między innymi, następujące konteksty:

Polecenie kontekstowe: /dhcp
Wynik: Zmiana na kontekst protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP).

Polecenie kontekstowe: /ras
Wynik: Zmiana na kontekst serwera dostępu zdalnego (RAS).

Polecenie kontekstowe: /routing
Wynik: Zmiana na kontekst routingu.

Polecenie kontekstowe: /wins
Wynik: Zmiana na kontekst usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS).

Konteksty mogą być również zagnieżdżane w innych kontekstach. Na przykład następujące konteksty funkcjonują w kontekście netsh>ras:

Polecenie kontekstowe: /ip
Wynik: Zmiana na kontekst protokołu internetowego (IP).

Polecenie kontekstowe: /ipx
Wynik: Zmiana na kontekst protokołu Internetwork Packet Exchange (IPX).

Polecenie kontekstowe: /netbeui
Wynik: Zmiana na kontekst rozszerzonego interfejsu użytkownika systemu NetBIOS (NetBEUI).

Następujące podkonteksty funkcjonują w kontekście netsh>routing ip:

Polecenie kontekstowe: /autodhcp
Wynik: Zmiana na podkontekst autodhcp.

Polecenie kontekstowe: /dnsproxy
Wynik: Zmiana na podkontekst dnsproxy.

Polecenie kontekstowe: /igmp
Wynik: Zmiana na podkontekst protokołu zarządzania grupami internetowymi (IGMP).

Polecenie kontekstowe: /mib
Wynik: Zmiana na podkontekst bazy informacji zarządzania (MIB).

Polecenie kontekstowe: /nat
Wynik: Zmiana na podkontekst translatora adresów sieciowych (NAT).

Polecenie kontekstowe: /ospf
Wynik: Zmiana na podkontekst wykorzystania najkrótszej ścieżki (OSPF).

Polecenie kontekstowe: /relay
Wynik: Zmiana na podkontekst przekaźnika.

Polecenie kontekstowe: /rip
Wynik: Zmiana na podkontekst protokółu informacji o routingu (RIP).

Polecenia narzędzia Netsh.exe

Następujące dodatkowe polecenia mogą być używane razem z narzędziem Netsh.exe:

UWAGA: Parametry opcjonalne umieszczono w nawiasach kwadratowych ([ ]). Alternatywne wpisy rozdzielono znakiem potoku (|).

Polecenie kontekstowe: /?
Wynik: Wyświetlenie Pomocy.

Polecenie kontekstowe: /abort
Wynik: Odrzucenie zmian wprowadzonych w trybie offline. Polecenie jest ignorowane w trybie online.

Polecenie kontekstowe: /add helper nazwa_biblioteki_DLL
Wynik: Instalacja pliku .dll pomocnika dla narzędzia netsh.exe.

Polecenie kontekstowe: /alias [nazwa aliasu] [ciąg1] [ciąg2 ...]
Wynik: Przełącznik /alias powoduje wyświetlenie wszystkich aliasów. Przełącznik /alias nazwa aliasu powoduje wyświetlenie odpowiedniego ciągu. Przełącznik /alias nazwa_aliasu ciąg1 ciąg2 ... powoduje skonfigurowanie nazwy aliasu zgodnie z określonym ciągiem.

Polecenie kontekstowe: /bye
Wynik: Zamknięcie programu.

Polecenie kontekstowe: /commit
Wynik: Potwierdzenie wprowadzonych w trybie offline zmian dotyczących routera. Polecenie jest ignorowane w trybie online.

Polecenie kontekstowe: /delete helper nazwa pliku .dll
Wynik: Usunięcie pliku .dll pomocnika określonego dla narzędzia netsh.exe.

Polecenie kontekstowe: /dump -nazwa pliku
Wynik: Zrzucenie lub dołączenie informacji dotyczących konfiguracji do pliku tekstowego.

Polecenie kontekstowe: /exec nazwa pliku skryptu
Wynik: Załadowanie pliku skryptu i wykonanie poleceń z tego pliku.

Polecenie kontekstowe: /exit
Wynik: Zamknięcie programu.

Polecenie kontekstowe: /h
Wynik: Wyświetlenie Pomocy.

Polecenie kontekstowe: /help
Wynik: Wyświetlenie Pomocy.

Polecenie kontekstowe: /offline
Wynik: Ustawienie bieżącego trybu jako tryb offline. Zmiany wprowadzone w tym trybie są zapisywane, jednak konieczne jest uruchomienie polecenia „commit” lub „online” w odniesieniu do routera.

Polecenie kontekstowe: /online
Wynik: Ustawienie bieżącego trybu jako tryb online. Zmiany wprowadzone w tym trybie są natychmiast odzwierciedlane na routerze.

Polecenie kontekstowe: /popd
Wynik: Zdjęcie kontekstu ze stosu.

Polecenie kontekstowe: /pushd
Wynik: Położenie bieżącego kontekstu na stosie.

Polecenie kontekstowe: /quit
Wynik: Zamknięcie programu.

Polecenie kontekstowe: /set mode [mode =] online | offline
Wynik: Ustawienie bieżącego trybu jako tryb online lub offline.

Polecenie kontekstowe: /show alias | helper | mode
Wynik: Przełącznik /show alias powoduje wyświetlenie listy wszystkich zdefiniowanych aliasów. Przełącznik /show helper powoduje wyświetlenie listy wszystkich pomocników najwyższego poziomu. Przełącznik /show mode powoduje wyświetlenie bieżącego trybu.

Polecenie kontekstowe: /unalias nazwa aliasu
Wynik: Usunięcie określonego aliasu.

Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie dostępne dla pomocników

Konfiguracja protokołu IP usługi Routing i dostęp zdalny — Ipmontr.dll
Konfiguracja protokołu IPX usługi Routing i dostęp zdalny — Ipxmontr.dll
Interfejs — Ifmon.dll
Usługa RAS — Rasmontr.dll
Protokół DHCP — Dhcpmon.dll
Usługa WINS — Winsmon.dll

Skojarzone wpisy rejestru dla plików bibliotek dołączanych dynamicznie dostępne dla pomocników

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/NetSh/
REG_SZ: Ipmontr.dll
REG_SZ: Ipxmontr.dll
REG_SZ: Ifmon.dll
REG_SZ: Rasmontr.dll
REG_SZ: Dhcpmon.dll
REG_SZ: Winsmon.dll


UWAGA: Jeżeli próby wykonania zrzutu informacji dotyczących konfiguracji do pliku przy użyciu polecenia Netsh dump <nazwa pliku> zakończą się niepowodzeniem, należy spróbować użyć następującej składni: netsh dump >nazwa_pliku lub ścieżka\nazwa_pliku w wierszu polecenia.

Właściwości

Numer ID artykułu: 242468 - Ostatnia weryfikacja: 2 grudnia 2005 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbnetwork KB242468

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com