Thi?t đ?t đăng k? cho chuy?n hư?ng c?p trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 242557 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Microsoft Windows NT 4.0, b?n có th? th?c hi?n các chính sách h? th?ng đ? thay đ?i v? trí c?a các thư m?c c?a b?n thư m?c Startup, máy tính đ? bàn, Start Menu ho?c khu ph? m?ng t? v? trí m?c đ?nh. Trong Windows 2000, b?n có th? s? d?ng b? so?n chính sách nhóm. Tùy ch?n thư m?c tùy ch?nh trong tr?nh so?n th?o chính sách đ? đư?c thay th? b?ng chuy?n hư?ng c?p trong Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Trong Windows 2000, b?n có th? thay đ?i v? trí c?a các m?c sau đây:
 • D? li?u ?ng d?ng.
 • Máy tính đ? bàn.
 • C?p tài li?u c?a tôi.
 • C?p ?nh c?a tôi.
 • Menu b?t đ?u.
Danh sách sau đây cung c?p các v? trí c?a các tùy ch?n sau hi?n có s?n v?i chuy?n hư?ng c?p:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Name: AppData
Type: REG_EXPAND_SZ
Data: %USERPROFILE%\Application Data

Name: Desktop
Type: REG_EXPAND_SZ
Data: %USERPROFILE%\Desktop

Name: Personal
Type: REG_EXPAND_SZ
Data: %USERPROFILE%\My Documents

Name: My Pictures
Type: REG_EXPAND_SZ
Data: %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures

Name: Start Menu
Type: REG_EXPAND_SZ
Data: %USERPROFILE%\Start Menu
				
Ví d? sau đây ch?ng t? làm th? nào đ? thay đ?i v? trí c?a máy tính đ? bàn b?ng cách s? d?ng chuy?n hư?ng c?p:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i Miền, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách nhóm tab, b?m vào Chính sách tên mi?n m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Khi các chính sách nhóm b?t đ?u, b?m C?u h?nh ngư?i dùng, b?m Thi?t đ?t Windows, và sau đó nh?p vào Đ?i hư?ng c?p.
 5. Nh?p chu?t ph?i Thư m?c máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. Bây gi? b?n có th? c?u h?nh v? trí c?a máy tính đ? bàn. Trong các Thiết đặt h?p, b?m vào Nâng cao - xác đ?nh v? trí cho các nhóm ngư?i s? d?ng khác nhau, và sau đó nh?p vào Thêm.
 7. B?m vào các Tr?nh duy?t nút bên c?nh các Thành viên nhóm b?o m?t h?p, và sau đó b?m vào m?t nhóm t? danh sách tên mi?n.
 8. Nh?p vào M?c tiêu v? trí c?p, và sau đó s? d?ng đư?ng d?n UNC t?i v? trí nơi b?n mu?n thư m?c máy tính đ? bàn đ? đư?c v? trí.
 9. B?m vào các Thiết đặt tab. Theo m?c đ?nh, c? hai trong s? các cài đ?t sau đây đư?c kích ho?t:
  • Khi kích ho?t, các C?p cho ngư?i dùng quy?n đ?c quy?n đ? máy tính đ? bàn ki?m tra h?p đ?t quy?n trên c?p cho ngư?i s? d?ng và h? th?ng c?p phép đ?y đ?. N?u b?n nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m tra, không có thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? các c?p phép trên c?p.
  • Khi kích ho?t, các Di chuy?n n?i dung c?a máy tính đ? bàn đ?n v? trí m?i ki?m tra h?p di chuy?n n?i dung vào v? trí m?i. N?u b?n nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m tra, sau đó các n?i dung v?n nơi h? đang có.
 10. Trong các Lo?i b? các chính sách h?p, b?m vào m?t trong hai Đ? l?i các thư m?c trong v? trí m?i khi các chính sách đư?c l?y ra, ho?c Chuy?n hư?ng c?p quay l?i v? trí đ?a phương userprofile khi các chính sách đư?c l?y ra. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n đ?u tiên đư?c ch?n.
 11. Nh?p vào Áp d?ng, b?m Ok, và sau đó thoát kh?i tr?nh so?n th?o chính sách nhóm.
 12. Đăng xu?t kh?i tài kho?n qu?n tr?, và sau đó đăng nh?p l?i.
Sau khi ngư?i dùng đăng nh?p m?t l?n n?a, thư m?c máy tính đ? bàn nên đư?c chuy?n hư?ng đ?n v? trí m?i. B?n có th? ki?m tra c? hai v? trí đư?c ch? r? như v? trí m?c tiêu và thi?t l?p cơ quan đăng k? li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227302 B?ng cách s? d?ng SECEDIT đ? bu?c m?t làm m?i chính sách nhóm ngay l?p t?c
232692 Tính năng chuy?n hư?ng thư m?c trong Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 242557 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB242557 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:242557

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com