điện thoại di động không th? k?t n?i v?i Exchange Online b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2427193 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

M?t ngư?i s? d?ng điện thoại di động không th? k?t n?i v?i Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365 thông qua Microsoft Exchange ActiveSync. Tuy nhiên, thi?t b? di đ?ng trư?c đây th? k?t n?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do. Chúng bao g?m, nhưng không gi?i h?n, sau đây:
 • Thi?t b? không th? k?t n?i v?i nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) ho?c Internet.
 • Thi?t b? không ph?i là thi?t l?p m?t cách chính xác.
 • Các máy ch? h?p thư Exchange Online h? tr? k?t n?i không kh? d?ng v? b?o tr? ho?c s? c? m?t đi?n.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Xác nh?n r?ng ActiveSync đư?c kích ho?t cho ngư?i dùng

Trong Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. kí nh?p vào (c?ng Office 365https://Portal.microsoftonline.com) như là m?t admin.
 2. Nh?p vào qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Exchange đ? m? Trung tâm qu?n tr? Exchange.
 3. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào ngư?i nh?n, và sau đó nh?p vào h?p thư.
 4. Trong danh sách h?p thư, b?m đúp vào ngư?i s? d?ng, và sau đó b?m vào H?p thư tính năng.
 5. Dư?i Thi?t b? di đ?ng, có nh?ng hành đ?ng sau đây:
  1. N?u b?n th?y Vô hi?u hoá Exchange ActiveSync, đi?u này có ngh?a r?ng ActiveSync đư?c kích ho?t cho ngư?i dùng. Đi đ?n "bư?c 2: xác nh?n thi?t b? di đ?ng không ph?i là b? ch?n b?i quy t?c ki?m d?ch ActiveSync."
  2. N?u b?n th?y S? Exchange ActiveSync, đi?u này có ngh?a r?ng ActiveSync không đư?c kích ho?t cho ngư?i dùng. Nh?p vào S? Exchange ActiveSync, b?m vào khi b?n đư?c nh?c, và sau đó nh?p vào lưu.
 6. Sau khi b?n kích ho?t ActiveSync, c? g?ng đ? thi?t l?p đi?n tho?i m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Trong Office 365 trư?c khi nâng c?p
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. kí nh?p vào Office 365 nâng c?p trư?c c?ng thông tin (https://Portal.microsoftonline.com) như là m?t admin.
 2. Nh?p vào qu?n tr?, và sau đó, trong trao đ?i, nh?p vào qu?n l? đ? m? Pa-nen đi?u khi?n Exchange.
 3. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào Ngư?i dùng & nhóm, và sau đó nh?p đúp vào h?p thư ngư?i dùng.
 4. M? r?ng Tính năng đi?n tho?i & tho?i, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng Exchange ActiveSync đư?c thi?t l?p đ? đ? b?t. N?u nó không đư?c kích ho?t, cho phép nó.
 5. Nh?p vào Exchange ActiveSync, b?m vào ch?nh s?a, và sau đó lưu ? chính sách thi?t b? ActiveSync đư?c gán cho ngư?i dùng.
 6. Sau khi b?n kích ho?t ActiveSync, c? g?ng đ? thi?t l?p đi?n tho?i m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c 2: Xác nh?n thi?t b? di đ?ng không ph?i là b? ch?n b?i quy t?c ki?m d?ch ActiveSync

Trong Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Trong Trung tâm qu?n tr? Exchange, b?m vào điện thoại di động, và sau đó nh?p vào Truy c?p điện thoại di động.
 2. Xác nh?n r?ng ngư?i s? d?ng điện thoại di động không ph?i là trong danh sách thi?t b? b? cách ly.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Trong Office 365 trư?c khi nâng c?p
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái c?a Pa-nen đi?u khi?n Exchange, b?m vào Đi?n tho?i & gi?ng nói, và sau đó nh?p vào Chính sách thi?t b? ActiveSync.
 2. Nh?p vào chính sách thi?t b? ActiveSync b?n xác đ?nh trong bư?c 1, và sau đó b?m vào chi ti?t. Đ?m b?o r?ng các chính sách cho phép thi?t b? c?a ngư?i dùng. N?u chính sách thi?t b? ActiveSync không cho phép thi?t b? c?a ngư?i dùng, ch?nh s?a chính sách đ? cho phép thi?t b?. Ho?c, ch? đ?nh m?t chính sách thi?t b? ActiveSync cho phép thi?t b? cho ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào Truy c?p ActiveSync, và sau đó có nh?ng hành đ?ng sau đây:
  1. Trong m?c cài đ?t chuyên bi?t truy c?p Exchange ActiveSync, đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c cho phép.
  2. Đ?m b?o r?ng thi?t b? không ph?i là trong danh sách Thi?t b? cách ly .
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c 3: Xác nh?n r?ng ActiveSync có th? đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng t? đ?ng phát hi?n

b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n làm cho nó d? dàng hơn đ? thi?t l?p Outlook và điện thoại di động. b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n s? d?ng địa chỉ email c?a ngư?i dùng và m?t kh?u đ? t? đ?ng thi?t l?p thông tin người dùng.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này ti?p t?c, ch?y th? nghi?m Exchange ActiveSync t? đ?ng phát hi?n trong b? phân tích Kết nối từ xa Microsoft ho?c ki?m tra Exchange Online trong Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL). N?u ngư?i dùng đang s? d?ng m?t m?ng n?i b? không dây đ? k?t n?i v?i Exchange Online, ngư?i dùng nên ch?y c? hai bài ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng m?ng c?c b? cho phép k?t n?i đ?n là hai đi?m cu?i ActiveSync.

Ki?m tra truy c?p Exchange ActiveSync tr?c tuy?n bên ngoài b?ng cách s? d?ng b? phân tích Kết nối từ xa
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Lưu ? Qu?n tr? viên có th? hư?ng d?n ngư?i dùng thông qua ch?y lo?i b? k?t n?i Analyzer n?u đi?u này là c?n thi?t. Ki?m tra Exchange ActiveSync t? đ?ng phát hi?n yêu c?u ngư?i dùng đ? nh?p ?y nhi?m c?a m?nh.
 1. Trong m?t trình duyệt Web, tr?nh duy?t đ? công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft t?i web site sau đây:
  https://www.testconnectivity.Microsoft.com/?testid=O365EasAutoDiscover
 2. Nh?p Office 365 ?y nhi?m kí nh?p c?a b?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a nh?p ki?m tra thông tin kí nh?p
 3. Nh?p vào Th?c hi?n ki?m tra, và sau đó ch? đ?i trong khi ngăn chi ti?t s? đư?c hi?n th?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a ki?m tra k?t n?i
 4. Xem xét các k?t qu? th? nghi?m.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a k?t qu? xét nghi?m
 5. M?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • N?u xét nghi?m đi, làm theo các bư?c trong các Thu?t s? thi?t l?p điện thoại di động đ? thi?t l?p điện thoại di động.

   N?u b?n đang c? truy c?p ActiveSync b?ng cách s? d?ng m?t m?ng n?i b? không dây, b?n nên c?ng ki?m tra truy c?p n?i b? b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y xem ph?n "Th? nghi?m Exchange ActiveSync tr?c tuy?n truy c?p n?i b? b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL".
  • N?u th? nghi?m không thành công, xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác. Đ? thi?t l?p t? đ?ng phát hi?n, h?y làm theo các bư?c trên web site c?a Microsoft sau đây đ? thi?t l?p b?n ghi CNAME c?a b?n:
   S? d?ng b?n ghi CNAME đ? cho phép Outlook k?t n?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ki?m tra truy c?p Exchange ActiveSync tr?c tuy?n trong n?i b? b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b? công c? h? tr? MOSDAL t? website sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=626
 2. Ch?y b? công c? h? tr? MOSDAL, b?m vào Email và l?ch v?i Exchange Online trên các Office 365 tab, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?p thông tin kí nh?p c?a ngư?i dùng b? ?nh hư?ng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trên trang "T?o l?i v?n đ? c?a b?n", b?m vào ti?p theo.
 5. Khi ki?m tra xong, h?y nh?p vào l?i ra và hi?n th? các t?p tin.

  Lưu ? Theo cách th? công, b?n có th? truy c?p các t?p tin k?t qu? b?ng cách đi t?i m?c tin thư thoại \Documents\MOSDAL.
 6. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại \Admin_Applications\Exchange\Exchange_RCA, và sau đó, m? t?p tin Results.html.
 7. Xem l?i thông tin trong ph?n ExRCA th? nghi?m Exchange ActiveSync c?a t?p tin Results.html.
  • N?u xét nghi?m đi, m?ng n?i b? là cho phép truy c?p vào là hai đi?m cu?i Exchange ActiveSync b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng t? đ?ng phát hi?n. Xem các Thu?t s? thi?t l?p điện thoại di động đ? đư?c hư?ng d?n đ? thi?t l?p điện thoại di động.
  • N?u th? nghi?m không thành công, s? d?ng các k?t qu? đ? xác đ?nh l? do t?i sao m?ng đ?a phương c?a b?n có th? ch?n quy?n truy c?p vào Exchange ActiveSync. Th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng k?t n?i d? li?u c?a b?n nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? cung c?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c 4: Thi?t l?p điện thoại di động mà không c?n s? d?ng t? đ?ng phát hi?n (n?u b?n không mu?n s? d?ng t? đ?ng phát hi?n)

Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng t? đ?ng phát hi?n khi b?n c? g?ng đ? thi?t l?p thi?t b? di đ?ng. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n thi?t l?p điện thoại di động mà không c?n s? d?ng t? đ?ng phát hi?n, s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trên m?t trong các web site Microsoft sau đây:Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2427193 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2427193 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2427193

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com