Ngư?i qu?n tr? không th? m? khóa máy tính "b? khóa"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 242917 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính ch?y Windows và không có ai có đăng nh?p, b?n có th? không th? đăng nh?p vào máy tính c?c b? ho?c đ?n các tên mi?n.

Thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th? lúc đăng nh?p:
Máy tính này đang dùng và đ? b? khóa.
Ch? ho?c ngư?i qu?n tr? có th? m? khóa máy tính này.
B?m Ctrl + Alt + Del đ? m? khóa máy tính này.
N?u b?n c? g?ng đ? m? khóa máy tính, thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
Máy tính này b? khóa. Ch? ho?c ngư?i qu?n tr? có th? m? khóa máy tính này.
N?u ngư?i dùng đ? đăng nh?p vào và đăng nh?p t?t, b?n có th? đăng nh?p vào máy tính (t?i đ?a phương ho?c tên mi?n) và các thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
Máy tính này đang dùng và đ? b? khóa.
Ch? tên mi?n\tên ngư?i dùng ho?c ngư?i qu?n tr? có th? m? khóa máy tính này.
B?m Ctrl + Alt + Del đ? m? khóa máy tính này.
N?u b?n c? g?ng đ? m? khóa máy tính, thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
Máy tính này b? khóa. Ch? tên mi?n\tên ngư?i dùng ho?c ngư?i qu?n tr? có th? m? khóa máy tính này.
GHI CHÚ
 • Trong các thông báo l?i ? trên, tên mi?n là tên mi?n c?a cu?i ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? và tên ngư?i dùng là tên c?a ngư?i dùng cu?i đăng nh?p vào h? ph?c v?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Khi b? b?o v? màn h?nh m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng m?t chương tr?nh ti?t ki?m màn h?nh không t?n t?i.
 • Khi b?n s? d?ng m?t b? b?o v? màn h?nh b? h?ng là m?t kh?u b?o v?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t màn h?nh ti?t ki?m chương (ch?ng h?n như Logon.scr) mà đư?c cài đ?t t?i đ?a phương trên h? th?ng ho?c mà không b? h?ng.
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí giá tr? Scrnsave.exe theo khóa registry sau đây:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Chu?i, lo?i Logon.scr, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí giá tr? ScreenSaverIsSecure.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Chu?i, lo?i 0, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

WORKAROUND WORKAROUND

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1: Khi các ti?u bang thông báo l?i máy tính b? khóa b?i tên mi?n\tên ngư?i dùng

 1. B?m CTRL + ALT + DELETE đ? m? khóa máy tính.
 2. G? thông tin đăng nh?p cho cu?i cùng đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi các M? khóa máy tính h?p tho?i bi?n m?t, b?m CTRL + ALT + DELETE và đăng nh?p b?nh thư?ng.

Cách 2: Khi thông báo l?i không nêu ngư?i khóa máy tính

 1. S? d?ng công c? t?t máy trong Microsoft Windows Resource Kit và c? g?ng đ? t?t máy tính đ? b? khóa. Các T?t h? th?ng h?p tho?i s? đư?c hi?n th? trên máy tính đ? b? khóa, nhưng máy tính không kh?i đ?ng l?i.
 2. Khi b? đ?m th?i gian t?t h?t h?n, các Chào m?ng đ?n v?i Windows h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.
 3. Trư?c khi màn h?nh ti?t ki?m s? tr? thành ho?t đ?ng, nh?n CTRL + ALT + DELETE, và đăng nh?p b?nh thư?ng.
LƯU ?: N?u b?n không s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp này đ? đăng nh?p, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính và đăng nh?p trư?c khi b?t đ?u chương tr?nh ti?t ki?m màn h?nh.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
99590Làm th? nào đ? kích ho?t tr?nh ti?t ki?m màn h?nh trong th?i gian đăng nh?p
229687 Err Msg: "tr?m làm vi?c b? khóa" v?i chương tr?nh ti?t ki?m màn h?nh không h?p l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 242917 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB242917 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:242917

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com