Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? trong Outlook Offline Address Book trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2429946 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? sau Offline Address Book trong Microsoft Outlook trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365 Beta:
 • Ngư?i dùng không th? t?i xu?ng Offline Address Book.
 • Đ?ng b? hóa l?i x?y ra trong cu?n sách đ?a ch? gián tuy?n.
 • B?n nh?n đư?c nondelivery báo cáo (NDR) khi b?n s? d?ng Offline Address Book đ? g?i b?c e-mail cho ngư?i dùng.

TH? T?C

Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau. Sau khi b?n th?c hi?n theo t?ng bư?c, ki?m tra đ? xem li?u v?n đ? Offline Address Book đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n không c?n ph?i ti?p t?c bư?c ti?p theo. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đi t?i bư?c ti?p theo.

Bư?c 1: H?y ch?c ch?n r?ng danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL) là đ?n nay

Ki?m tra xem GAL là đ?n nay. Đ? làm đi?u này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có th? xem b?t k? thay đ?i trong GAL b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook Web App. N?u thay đ?i d? ki?n s? không hi?n di?n trong GAL, nh?ng thay đ?i s? không đư?c sao chép t?i Offline Address Book.

Lưu ? N?u b?n thay đ?i lư?c đ? Thư mục Họat động t?i ch? c?a b?n và các Windows Azure Thư mục Họat động Sync Tool v?n không đ?ng b? nh?ng thay đ?i này m?t cách chính xác, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này:
Kh?c ph?c s? c? đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại
N?u s? đ?a ch? tr?c tuy?n là chính xác nhưng Offline Address Book là v?n không chính xác, đi t?i bư?c ti?p theo.

Bư?c 2: Theo cách th? công t?i xu?ng Offline Address Book và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange đư?c kích ho?t

Theo cách th? công t?i xu?ng các Offline Address Book trong Outlook. Đi?u này c?ng có th? gi?i quy?t nondelivery báo cáo v?n đ? n?u b?n đang s? d?ng phiên b?n l?i th?i c?a Offline Address Book. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th? công t?i v? đ?ng g?i m?i nh?t c?a cu?n sách đ?a ch? gián tuy?n, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2427141 B?n không th? t?m th?y m?t ngư?i dùng trong danh bạ ngoại tuyến trong Office 365
Sau đó, h?y ch?c ch?n r?ng Outlook đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange. Đ? làm đi?u này theo các bư?c sau:
 1. M?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • N?u b?n đang ch?y Outlook 2007, b?m vào Công c?, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  • N?u b?n đang ch?y Outlook 2010, h?y nh?p vào T?p tin trên băng văn ph?ng, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 2. Trong các hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t e-mail h?p, ch?n tài kho?n Microsoft Exchange mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thay đ?i.
 3. Trong các cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Exchange hộp thoại h?p, đ?m b?o r?ng hộp kiểm S? d?ng Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange đư?c ch?n.

Bư?c 3: Ki?m tra r?ng các b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? truy?n thông minh n?n (bit) đang ch?y

Ki?m tra bit đư?c B?t đ?u trên máy tính. Outlook s? d?ng bit đ? k?t n?i v?i URL đư?c cung c?p b?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n. Đ? xác đ?nh li?u bit B?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào b?n ghi d?ch v?.
 2. Trong danh sách các b?n ghi d?ch v?, h?y nh?p vào b?n ghi d?ch v? v?n chuy?n thông minh n?n, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng c?a b?n ghi d?ch v? này đư?c thi?t l?p đ? B?t đ?u.
 3. N?u bit không th? kh?i đ?ng, cài đ?t chuyên bi?t l?i nó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các bit, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  968929 Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 và bit 4.0)

Bư?c 4: cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho các văn ph?ng và văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn

 1. H?y ch?c ch?n r?ng service pack m?i nh?t c?a Microsoft Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007, b?n ph?i, ? m?c t?i thi?u, có h? th?ng Microsoft Office 2007 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng phiên b?n m?i nh?t c?a văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn thi?t l?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào website sau c?a Microsoft:
  https://Portal.microsoftonline.com/Download/default.aspx

Bư?c 5: Tái t?o h? sơ Outlook

N?u h? sơ Outlook hi?n t?i b? h?ng, tham nh?ng này có th? là nguyên nhân c?a v?n đ?. Tham nh?ng có th? x?y ra n?u Outlook ng?ng đáp ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o và đ? thi?t l?p m?t c?u h?nh email trong Outlook, h?y xem thi?t l?p E-mail giúp Wizard t?i website sau c?a Microsoft:
http://Help.Outlook.com/en-US/140/dd936216.aspx

Bư?c 6: Xác đ?nh xem b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đang làm vi?c, và ki?m tra quy?n truy c?p vào Offline Address Book

Lưu ? N?u v?n đ? Offline Address Book đ? không đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng bư?c 1 đ?n 5, h?y làm theo bư?c này đ? xác nh?n trư?c khi qu? v? g?i h? tr?.

Ki?m tra xem Outlook và máy tính có th? truy c?p các t?p tin Offline Address Book trên máy ch?. Hành đ?ng này thư?ng đư?c th?c hi?n b?i Outlook trong n?n ho?c khi b?n bu?c m?t download các Offline Address Book trong Outlook. Đ? th?c hi?n ki?m tra này, kí nh?p vào c?ng Office 365, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Gi? phím CTRL, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Outlook trong khu v?c thông báo trên bên ph?i c?a thanh tác v? và sau đó nh?p vào Ki?m tra E-mail AutoConfiguration.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các S? d?ng Guessmart ki?m tra h?p, và sau đó b?m vào đ? r? ràng các Guessmart b?o m?t xác th?c hộp kiểm.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng t? đ?ng phát hi?n hộp kiểm.
 5. Nh?p địa chỉ email và m?t kh?u, và sau đó nh?p vào Th? nghi?m.
 6. Trên các K?t qu? tab, lưu ? đư?ng d?n c?a OAB URL.
 7. B?m vào các XML tab, xác đ?nh v? trí các <OWAUrl></OWAUrl> th?, và sau đó sao chép đư?ng d?n đó hi?n th? gi?a các th?. Dán đư?ng vào h?p đ?a ch? Windows Internet Explorer, thêm /OAB.xml đ?n cu?i con đư?ng, và sau đó nh?n Enter.

  Sau đây là m?t ví d? v? nh?ng g? URL có th? trông gi?ng như:
  https://autodiscover.contoso.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/OAB.xml
 8. Lưu ? các thông tin đư?c hi?n th? trong web site trong Internet Explorer. web site ch?a r?t nhi?u d? li?u XML. Sau đây là m?t ví d? v? các thông tin s? đư?c hi?n th? trong Internet Explorer:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2677776
V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2429946 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365062011 pre-upgrade o365m o365022013 after upgrade kbmt KB2429946 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2429946

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com