Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v? in ?n m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243075 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i các v?n đ? v? in ?n m?ng. Lưu ? r?ng bài vi?t này tham chi?u m?t bài báo r?ng r?i hơn v? x? l? s? c? đ?a phương các v?n đ? in ?n (không có m?ng). Đi?u này là b?i v? các v?n đ? in ?n nhi?u đang gây ra ? m?c đ? đ?a phương, và không th?c s? liên quan đ?n các v?n đ? "m?ng lư?i".

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c v?n đ? in ?n v?i máy in m?ng:
 1. Xác minh r?ng v?n đ? in ?n c?a b?n th?c s? liên quan đ?n m?ng lư?i c?a b?n, và không đư?c gây ra b?i m?t v?n đ? in ?n đ?a phương. Đ? làm như v?y, h?y th? in ?n v?i máy in đ?a phương, ho?c th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  128345 G? r?i v?n đ? in ?n trong Windows 95/98
  Lưu ? r?ng n?u b?n có th? in trên máy in đ?a phương, v?n đ? c?a b?n là có l? m?ng liên quan. B?n có th? c?n liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? h? tr? thêm v?i v?n đ? in ?n c?a b?n.
 2. In ra t?p, và sau đó sao chép các t?p tin vào h? ph?c v? in:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào máy in b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Thông tin chi ti?t tab, và sau đó b?m Tệp trong các In trên các c?ng sau đây h?p.
  4. In m?t tài li?u t? b?t k? chương tr?nh. Khi b?n đư?c nh?c, g? m?t tên t?p cho vi?c in.
  5. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
  6. T?i d?u nh?c l?nh, g? b?n sao đư?ng d?n đ?n t?ptên t?ptên máy in m?ng / b, và sau đó nh?n ENTER, nơi đư?ng d?n đ?n t?p v? trí c?a t?p tin b?n đ? t?o ? bư?c D, tên t?p là tên c?a t?p tin b?n đ? t?o ? bư?c D, và tên máy in m?ng là v? trí c?a máy in trên m?ng (ví d?, \\servername\sharename).

   LƯU ?: Switch/b là b?t m?t t?p tin nh? phân và gây ra các t?p tin toàn b? đ? đư?c in. N?u không có chuy?n đ?i/b, t?p tin toàn b? có th? không đư?c in. Máy in có th? ngăn ch?n in ?n các t?p tin và k? t? CTRL + Z đ?u tiên nó g?p trong t?p tin.
 3. N?m b?t m?t c?ng máy in cho máy in m?ng ch? không ph?i là s? d?ng m?t ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) k?t n?i:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào máy in b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Thông tin chi ti?t tab, và sau đó b?m Capture c?ng máy in.
  4. B?m vào c?ng b?n mu?n ch?p (ví d? như LPT2) và đư?ng d?n đ? máy in m?ng (ch?ng h?n như tên \\server name\printer chia s?).

   LƯU ?: N?u b?n mu?n k?t n?i này có s?n m?i l?n b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?m đ? ch?n các K?t n?i l?i lúc đăng nh?p h?p ki?m.
 4. H?y th? in tài li?u t? máy tính khác trên m?ng. N?u b?n có th? in thành công t? m?t máy tính khác nhau, v?n đ? c?a b?n là c? th? đ? máy tính đ?a phương c?a b?n ho?c v?i các chương tr?nh ho?c tài li?u trên máy tính c?a b?n. B?n có th? c?n ph?i th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t đư?c li?t kê trong bư?c 1.
 5. N?u b?n v?n không th? in ra máy in m?ng, th?c hi?n tiêu chu?n m?ng bư?c x? l? s? c?:
  • H?y th? duy?t qua h? ph?c v? in.
  • H?y b? và cài đ?t l?i các giao th?c m?ng c?a b?n.
 6. N?u b?n có nhi?u khách hàng m?ng đư?c cài đ?t, h?y th? g? b? m?t trong khách hàng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
  2. B?m vào m?t trong các m?ng lư?i khách hàng, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
  3. Nh?p vào Ok.
  4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và c? g?ng in m?t l?n n?a.


Đ? giúp đ? v?i v?n đ? máy in trong Windows Vista, truy c?p trang web Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 243075 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbFAQ kbhowto kbnetwork kbprint kbtshoot kbmt KB243075 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:243075

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com