עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.??NET Framework 3.0 Service Pack 2, או עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 עשויים שלא לעדכן כהלכה את הקבצים גם כאשר התקנת העדכון מסתיימת בהצלחה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2431806 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מתקין עדכונים מסוימים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.NET Framework 3.0 Service Pack 2, או עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1, העדכון עשוי להיות מותקן בהצלחה. אולם, ייתכן שקבצים לא יעודכנו. לכן, העדכון עשוי להיות מוצע מחדש ב- Windows Update.

סיבה

תרחיש זה עשוי להתרחש ממספר סיבות, כולל בעיות כשל התקנה מסוימות הקשורות ל- dual branch servicing. בין ינואר 2009 ליולי 2009, תיקונים חמים רבים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.NET Framework 3.0 Service Pack 2, ועבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 פורסמו עם פגם. לאחר התקנת תיקונים חמים עם פגם זה ואז התקנת עדכון אבטחה, נוכחות התיקון החם מונעת עדכון נכון של קובצי המטען בעדכון האבטחה. במקרים מסוימים בעיה זו עשויה להתבטא גם בצורת השגיאה המתוארת במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 
2262911 שגיאת חריג "לא ניתן לטעון את הסוג 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" לאחר התקנת עדכון מספר 982167 או עדכון מספר 982168
Microsoft הסירה את כל התיקונים החמים הכוללים פגם זה והחליפה אותם בתיקונים חמים חדשים ללא הפגם. מאמרי Microsoft Knowledge Base עבור התיקונים החמים הפגומים עודכנו, והם מפרטים את התיקונים החמים החדשים ללא הפגם. אם התקנת אחד מהתיקונים החמים הפגומים הרשומים להלן, החל את הפיתרון העוקף המתואר בסעיף "פיתרון עוקף" במאמר זה כדי לפתור את הבעיה. אם לא תחיל את הפתרון העוקף, קיימת אפשרות שהקבצים במטען של עדכון האבטחה לא יעודכנו כנדרש וישאירו את המחשב במצב לא עקבי ואולי פגיע.

רשימת התיקונים החמים הפגומים

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
946411תיקון: כאשר אתה מדפיס קובץ XPS במחשב מבוסס Windows XP Service Pack 2 או Service Pack 3, התווים בקובץ XPS אינם מודפסים נכון
952883IX: סוג ההחזרה או ארגומנט היציאה של פעולת שירות של ASMX הכוללת מאפיין בעל רכיב מגדיר פנימי עשוי שלא להיות מסודר במחשב שבו מותקן ?.NET Framework
958090תיקון: החריג System.EnterpriseServices.TransactionProxyException לא ניתן לתפישה מתחומי יישומים אחרים כאשר הוא מופעל במהל השלמת טרנזאקציה.
958252תיקון: כאשר אתה משתמש בכלי המותאם אישית Msdatasetgenerator ב-?.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1)?, ערך קנה המידה וערך הדיוק בקוד שנוצר עבור ספק נתוני ?.NET של גורם שלישי שונים מהערכים שקבעת
960442תיקון: אתה מקבל הודעת שגיאת חריג כאשר אתה משתמש באובייקט BinaryFormatter לסידור ולביטול סידור של סוג כללי במכלול ב-?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 או ב-?.NET Framework 3.5 Service Pack 1
960754תיקון: מתקבל החריג ObjectDisposedException כאשר אתה מפנה לאובייקט Transaction.Current.TransactionInformation
961847תיקון: הודעת שגיאה כאשר אתה מציג דף במצב עיצוב לאחר הידור מחדש של פרויקט מבוסס ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1: "שגיאה בעת יצירת פקד - 'ControlInstanceName [text]?' לא ניתן להגדרה במאפיין 'PropertyName'???
961864תיקון: לקוחות אינטרנט עשויים להיתקל במספר בעיות כאשר אתה ניגש לאתר אינטרנט מאופשר ASP.NET 2.0 AJAX
961870תיקון: מתרחשת דליפת זיכרון כאשר אתה מריץ יישום המחייבת את ה- CLR לטעון מכלול במצב מעורב ב-?.NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881תיקון: מתרחשת הפרת גישה כאשר אתה מפעיל יישום הפועל ב- CLR
961884תיקון: אתה נתקל בביצועים איטיים מאוד בבקשה ראשונית לאתר אינטרנט של ASP.NET לאחר שינוי תיקיית App_Code, תיקיית bin, או קובץ Global.asax
961885תיקון: אתה מקבל שגיאת הפרת גישה כאשר אתה מריץ יישום CLR הקורא לשיטה XslCompiledTransform.Transform
961901תיקון: מצב IME המסוים שאתה מגדיר עבור שדה עריכה עשוי להיעלם כאשר אתה חוזר לשדה העריכה מטופס Windows מבוסס ?.NET Framework 2.0 SP2? FIX: מצב IME המסוים שאתה מגדיר עבור שדה עריכה עשוי להיעלם כאשר אתה חוזר לשדה העריכה מטופס Windows מבוסס ?.NET Framework 2.0 SP2
961902תיקון: הודעת שגיאה בעת ביצוע הידור של פרויקט ASP.NET המכיל מספר רב של קובצי משאבי יישום: "חריג הזדמנות ראשונה מסוג 'System.ArgumentException' אירע ב- mscorlib.dll"
962351תיקון: התפריטים הקופצים אינם מוצגים כאשר משתמשים ב- Internet Explorer 8.0 במצב Standards להצגת דף אינטרנט ASP.NET המכיל תפריטים דינמיים .
962890תיקון: הודעת שגיאה כאשר יישום מבוסס ?.NET Framework 2.0 קורא שוב ושוב לפונקציה XmlTextReader.Read: "תגית התחלה 'Permission' בשורה 171 אינה תואמת לתגית הסיום של 'PermissionRead'"
963676תיקון: CLR נכשל עם שגיאת מנגנון ביצוע קריטית, והמערכת קורסת כאשר אתה מריץ יישום באמצעות ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2
967114תיקון: הודעת שגיאה כאשר אתה משתמש בשיטה System.Data.DataTable.InsertRow או בכל שיטת עומס יתר אחרת ביישום מבוסס ?.NET Framework 2.0 להוספת שורות בטבלה: "פעולה חשבונית גרמה לגלישה"
967613תיקון: יישום העוקב אחר ערכי יומן אירועים קורס כאשר הוא קורא לשיטה Dispose של המחלקה System.Diagnostics.EventLog
967615תיקון: יישום מבוסס ?.NET Framework 2.0 SP2 או יישום מבוסס ?.NET Framework 3.5 SP1 אינו משליך נכון אובייקטי מזהה ייחודי (handle) בטוח שנוצרו על-ידי האובייקט WindowsIdentity
967812זמין תיקון חם המעדכן חלק מהמאפיינים במחלקה System.Globalization.RegionInfo עבור סלובקיה, סלובניה ותורכיה
968108תיקון: לקוחות אינטרנט קורסים או שאתה נתקל בהתנהגות בלתי צפויה כאשר אתה ניגש לאתר אינטרנט מאופשר ASP.NET 2.0 AJAX אשר נפרס בחוות אינטרנט
968249תיקון: גודל מופע שגוי נוצר כאשר אתה משתמש במייצא ספריית הסוגים ליצירת ספריית סוגים ממכלול CLR ב-?.NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392הודעת שגיאה ופקד ההיפר קישור אינו נוצר אם המאפיין ImageUrl נקבע ב- Visual Studio 2005 או Visual Studio 2008 לאחר התקנת ?.NET Framework 2.0 SP2 או ?.NET Framework 3.5 SP1:"הפניית אובייקט לא הוגדרה למופע של אובייקט"
968432תיקון: חריג System.InvalidOperationException מתרחש כאשר אתה מריץ יישום אינטרנט המבוסס ב-?.NET Framework 2.0 SP2 או ב- ?.NET Framework 3.5 SP1
968556תיקון: השיטה XslCompiledTransform.Transform אינה כוללת שיטת עומס יתר המקבלת הן את האובייקט XPathNavigator והן את האובייקט XmlResolver כארגומנטים ב-?.NET Framework 2.0
968760ליישום מנוהל יש מספר גבוה של מזהים ייחודיים של הליך משנה (Thread) ומזהים ייחודיים של אירוע ב- Microsoft .NET Framework 2.0
969364תיקון: קטעי קוד המוטבעים בדף אינטרנט של ASP.NET 2.0 נעלמים כאשר אתה משתמש בכלי Generate Local Resource ב- Visual Web Developer ליצירת קובץ משאבים מקומי
969612תיאור חבילת התיקון החם המצטבר עבור ASP.NET 2.0: אפריל 2009
969722תיקון: מונה ביצועים "ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active" מציג ערך גבוה לא סביר לאחר התקנת Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
969836תיקון: הליך משנה של רכיב עובד ביישום Windows Forms מבוסס ?.NET Framework 2.0 עשוי להיות חסום כאשר הוא קורא לשיטה Control.Invoke גם אם הליך המשנה של ה- GUI פנוי
970350תיקון: הודעת שגיאה על חריג כאשר אובייקט System.Drawing.FontConverter מפעיל את המאפיין FontFamily.Families ב- ?.NET Framework 2.0 SP2 או ב-?.NET Framework 3.5 SP1: "אין די זיכרון"
970510תיקון: חריג TypeLoadException מתרחש כאשר אתה מריץ יישום מבוסס ?.NET Framework 3.5 SP1
970924תיקון: הביצועים של יישומים המשתמשים בשיטה CreateType פוחתים כאשר אתה מוסיף עוד אובייקטי סוג למודול מכלול דינמי ב- ?.NET Framework 2.0 SP2
971030תיקון: מתרחשת הפרת גישה כאשר אתה מריץ יישום מבוסס ?.NET Framework 2.0 המכיל קריאה וירטואלית IList<T>,? IEnumerable<T>, או ICollection<T> לממשק בשיטות LCG
971169תיקון: הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ יישום אינטרנט מבוסס ASP.NET 2.0 אם שם קובץ המשאבים הגלובלי מכיל את שם התרבות "zh-Hant"
971601תיקון: מוני הביצועים העוקבים אחר יישום מפסיקים להגיב כאשר היישום יוצא ונכנס חזרה ומתקבל חריג System.InvalidOperationException במחשב המריץ ?.NET Framework 2.0
971988תיקון: השימוש במעבד גובר משמעותית כאשר אתה מריץ יישום ?.NET Framework 2.0-based Multi- AppDomain המשתמש באובייקטים שתוכניות הגימור שלהן מפעילות שיטות ThreadPool
971993תיאור התיקון החם המאפשר ליישומי אינטרנט מבוססי ASP.NET לתמוך בישויות מבוססות תביעות כאשר אתה משתמש בספקי חברות
972259תיקון: הליכי המשנה של תוכנית מבוססת ?.NET Framework 2.0 SP2- מושהים למשך פרק זמן ארוך כאשר מאופשר איסוף אשפה בו-זמני
972848תיקון: יצירת קובץ minidump איטית וגודל הקובץ גדול מהצפוי כאשר המידע שהקובץ אוסף אינו מסוג MiniDumpWithFullMemory תחת ?.NET Framework 2.0
לקבלת מידע נוסף על שירות dual branch, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
960043 Dual Branch Servicing עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2?, ?.NET Framework 3.0 Service Pack 2 ו- ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1

התקן את התיקון החם 975954. כדי להוריד את עדכוני MSI, בקר בדף האינטרנט הבא של MSDN:
http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

שלב 2

הרץ תיקון של המוצר. אנו יכולים לתקן עבורך את המוצר באופן אוטומטי, או שתוכל לתקן את המוצר בעצמך.

הרץ את התיקון עבורי

כדי להריץ תיקון של המוצר באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן תקנו עבורי. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50468
הערהאשף זה קיים באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לתקן את המוצר בעצמך, הקלד את שורות הפקודה המתאימות הבאות משורת פקודה ברמה גבוהה:
 • אם מותקן רק ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, הרץ את הפקודה הבאה:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  פקודה זו מתקנת את שכבות המוצר ?.NET Framework 2.0 SP2.
 • אם מותקן ?.NET Framework 3.0 Service Pack 2, הרץ את הפקודות הבאות:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  פקודות אלו מתקנות את שכבות המוצר של ?.NET Framework 2.0 SP2 ו- ?.NET Framework 3.0 SP2.
 • אם מותקן ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1, הרץ את הפקודות הבאות:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  פקודות אלו מתקנות את שכבות המוצר של ?.NET Framework 2.0 SP2, של ?.NET Framework 3.0 SP2, ושל ?.NET Framework 3.5 SP1.
כאשר אתה מתקן את שכבות המוצר באמצעות פקודות אלו הדבר גורם לכל התכונות בשכבת מוצר זו ( ?.NET Framework 2.0 SP2, ו- ?.NET Framework 3.0 SP2, ו- ?.NET Framework 3.0 SP1) להעריך מחדש את מצב ההתקנה.

הדבר פותר את הבעיה הנגרמת על-ידי שורת הבסיס הפגומה ומאפשרת לעדכון להחיל את המטען שלו בהצלחה.

למידע נוסף אודות אופן הפעלת פקודה עם הרשאות גבוהות, בקר בדף האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:

http://windows.microsoft.com/he-IL/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions?bb244028


מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על בוררים שונים של שורת הפקודה הנתמכים על-ידי Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:
אפשרויות שורת פקודה
לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:
אודות Windows Installer
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2431806 - Last Review: יום רביעי 18 מאי 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme KB2431806

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com