Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) ph?c h?i k? thu?t trong Windows 2000 c?m máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243204 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, các d?ch v? Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) đư?c cài đ?t b?i trong Windows 2000. B?n không th? b? cài đ?t nó b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh. Bài vi?t này mô t? cách đ? ph?c h?i t? m?t v?n đ? v?i m?t phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên ngu?n trong m?t c?m Windows 2000. Thông thư?ng, b?n g?p v?n đ? này khi b?n cài đ?t m?t chương tr?nh mà s? d?ng các ngu?n tài nguyên DTC. Các chương tr?nh như Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo x?p hàng, Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003 có th? s? d?ng DTC khi h? đang ch?y trong m?t máy ch? c?m.

Chú ý Microsoft ch? h? tr? ch?y MSDTC trên c?m các nút như m?t ngu?n tài nguyên c?m. N?u SQL Server nhóm, ch? có m?t nhóm th? hi?n MSDTC ph?i h? tr? t?i đa s? trư?ng h?p c?a SQL. Các th? t?c đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t m?t ngu?n tài nguyên MSDTC là đ? cài đ?t nó trong nhóm tài nguyên riêng c?a m?nh v?i đ?a và tài nguyên IP riêng c?a nó. N?u các ngu?n tài nguyên MSDTC đ? đư?c cài đ?t, b?t k? c?a v? trí, và các ?ng d?ng đang s? d?ng nó đang ho?t đ?ng đúng, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ? l?i nó trong v? trí đó. N?u các cluster không đư?c s?n xu?t, các th? t?c sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? di chuy?n ngu?n l?c MSDTC đ? m?t nhóm khác ngoài nhóm c?m.

Tài nguyên c?m MSDTC s? cài đ?t trong nhóm đ?u tiên có m?t đ?a v?t l?, đ?a ch? IP và ngu?n tài nguyên tên m?ng đư?c c?u h?nh và tr?c tuy?n. S? th?t b?i đ? làm cho nh?ng ngu?n tài nguyên có s?n và tr?c tuy?n trong m?t nhóm khác ngoài nhóm c?m sao s? gây ra tài nguyên DTC đư?c cài đ?t trong nhóm c?m sao khi b?n ch?y l?nh Comclust.exe. Theo m?c đ?nh, nhóm c?m này ch?a các tài nguyên sau đây:
 • Đ?a ch? IP c?a c?m
 • C?m tên
 • Đ?i bi?u (đ?a v?t l? v?i c?p /MSCS)
Tuy nhiên, như đ? nêu, n?u các ngu?n tài nguyên MSDTC c?m đ? đư?c đ?t trong nhóm c?m và nó là tr?c tuy?n và nó không thành công trên m?t cách chính xác gi?a t?t c? các nút. Sau đó, có th? v?n là nhóm c?m.

Chú ý Trong m?t c?m Exchange 2000 ho?c trong m?t c?m Exchange 2003, nó là m?t th?c hành t?t nh?t đ? r?i kh?i các ngu?n tài nguyên MSDTC nhóm trong nhóm c?m. Trao đ?i ch? y?u truy c?p ch?c năng này ch? trong ti?n tr?nh cài đ?t ban đ?u và khi b?t k? gói d?ch v? c? th? trao đ?i đư?c áp d?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SQL Server-c? th? hư?ng d?n cho di chuy?n ho?c khôi ph?c tài nguyên MSDTC c?m SQL Server cài đ?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294209Làm th? nào đ? xây d?ng l?i ho?c di chuy?n MSDTC đư?c s? d?ng v?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL

Ngoài ra, b?n có th? g?p v?n đ? v?i các t?p tin log MSDTC nên đư?c đ?t trên đ?u tiên tài nguyên đ?a v?t l? trong nhóm mà trong đó b?n cài đ?t các ngu?n tài nguyên DTC.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

N?u b?n g?p v?n đ? v?i d?ch v? MSDTC, ho?c m?t tài nguyên DTC trong m?t c?m Windows 2000, b?n có th? s? d?ng m?t trong các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n này đ? ph?c h?i.

Tài nguyên c?m MSDTC nh?m l?n đư?c cài đ?t trong nhóm c?m

N?u tài nguyên DTC nh?m l?n đư?c cài đ?t trong nhóm c?m, làm theo các bư?c sau đ? di chuy?n nó vào nhóm chính xác. B?n không nên s? d?ng các ch?c năng thay đ?i nhóm trong nhóm ngư?i qu?n tr? đ? th?c hi?n nhi?m v? này.
 1. B?t đ?u Cluster ngư?i qu?n tr?. Trong nhóm c?m, xác đ?nh v? trí tài nguyên MSDTC, mang nó gián tuy?n và sau đó xóa nó.

  Chú ý Đ?m b?o r?ng b?n xóa t?t c? ph? thu?c vào tài nguyên MSDTC này trư?c khi th?c hi?n thao tác này, ho?c b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i nh?c b?n đ? xóa các ph? thu?c trư?c khi b?n có th? m?t tài nguyên gián tuy?n, ho?c xóa nó.
 2. S? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? đ?m b?o r?ng các khóa registry sau đ? b? xóa trên c? hai nút:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC (yêu c?u b?ng tay g? b?)
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CID
 3. Di chuy?n c?m nhóm đ? nút c?m khác. Ki?m ch?ng r?ng nhóm c?m tr?c tuy?n trên nút khác trư?c khi ti?p t?c bư?c ti?p theo.
 4. T?o ra các ngu?n l?c sau đây trong nhóm b?n mu?n:
  1. Các IP đ?a ch? ngu?n tài nguyên MSDTC s? s? d?ng. Mang l?i cho các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.
  2. Các tên nguyên m?ng mà các ngu?n tài nguyên MSDTC s? s? d?ng. Th?c hi?n đi?u này ph? thu?c vào các tài nguyên MSDTC đ?a ch? IP mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c. Mang l?i cho tài nguyên này tr?c tuy?n.
  3. Các phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên ngu?n mà ph? thu?c vào tên m?ng MSDTC, và đ?a v?t l?, nơi thư m?c Dtclog s? đư?c v? trí (xem bư?c ti?p theo). Đ? l?i tài nguyên này trong m?t gián tuy?n nhà nư?c.
 5. Sao chép thư m?c Dtclog t? thư m?c %WinDir%\System32 đ?n tài nguyên v?t l? đ?a đ?u tiên trong nhóm mà b?n mu?n các ngu?n tài nguyên MSDTC s? đư?c cài đ?t.
 6. Ch?y các comclust l?nh trên nút A, và sau đó vào nút sinh

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau kh?i đ?ng l?i t?t c? các nút và th? bư?c 6 m?t l?n n?a:

  C:\Documents and Settings\Administrator > comclust thi?t l?p MS DTC. Thi?t l?p t?m th?y r?ng c?u h?nh hi?n t?i c?a c?m không ch?a b?t k? nhóm tài nguyên mà MS DTC tài nguyên có th? đư?c t?o ra. Thi?t l?p c?a MS DTC đ?i h?i r?ng c?m sao ch?a ít nh?t m?t nhóm tài nguyên có ch?a c? m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng và m?t ngu?n l?c đư?c chia s? đ?a. Thi?t l?p c?ng đ?i h?i r?ng nhóm tài nguyên này đư?c s? h?u b?i nút đ?u tiên trong c?m sao mà trên đó thi?t l?p đư?c đi?u hành. Xin vui l?ng tái ch?y thi?t l?p sau khi nh?ng thay đ?i thích h?p đ? c?u h?nh c?m sao đ? đư?c th?c hi?n.

N?u b?n có qu?n tr? c?m sao m? trên bàn làm vi?c, b?n s? th?y các tài nguyên MSDTC chuy?n ti?p thông qua m?t s? ti?u bang trong đó Failed, không tr?c tuy?n, và tr?c tuy?n đang ch?, cu?i cùng đ? ?n đ?nh ? tr?ng thái tr?c tuy?n. T?i th?i đi?m này, b?n có th? th?c hi?n m?t chuy?n đ?i d? ph?ng th? nghi?m b?ng cách s? d?ng các ch?c năng di chuy?n nhóm trong c?m sao qu?n tr?.

V?n đ? đăng nh?p MSDTC

N?u b?n nghi ng? m?t v?n đ? v?i đăng nh?p MSDTC, b?n có th? tuôn ra b?t k? các gói hi?n có trong đăng nh?p MSDTC b?ng cách ch?y các msdtc.exe - resetlog b? ch? huy.

C?nh báo Các msdtc - resetlog l?nh là m?t ho?t đ?ng nguy hi?m; ki?m ch?ng r?ng b?n không có ho?t đ?ng giao d?ch khi b?n th?c hi?n thao tác này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 243204 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbnetwork kbmt KB243204 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:243204

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com