Đ?a ch? liên l?c trong Lync Xu?t hi?n ?n ho?c không có th? tra c?u trong s? đ?a ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2435699 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? sau đây c?a Microsoft Lync Online:
 • S? liên l?c dư?ng như di?n đàn trong Microsoft Lync ho?c s? hi?n di?n c?a h? nói Không bi?t trạng thái.
 • B?n không th? tra c?u s? đ?a ch? trong Microsoft Lync.
 • Đ?a ch? liên l?c Lync Online là b? m?t ho?c b? thi?u, ho?c danh sách liên hệ không đư?c C?p Nh?t.

PHƯƠNG PHÁP

K?ch b?n 1: S? liên l?c dư?ng như đư?c di?n đàn trong Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?a ch? liên l?c dư?ng như có th? đư?c di?n đàn v? nhi?u l? do. Ki?m tra các đi?u ki?n sau đây trư?c khi b?n th?c hi?n các bư?c x? l? s? c? b? sung:
 • S? liên l?c dư?ng như di?n đàn và đ? không b? ch?n b?i ngư?i dùng trong danh sách liên hệ c?a ngư?i dùng.
  1. Trong cửa sổ chính c?a Lync, ch?n M?i quan h?.
  2. M? r?ng các Đ?a ch? Liên h? B? ch?n Nhóm, và sau đó xác nh?n r?ng s? liên l?c di?n đàn không ph?i là b? ch?n.

   Lưu ? N?u m?t s? liên l?c kh?i b?n, có th? liên l?c s? đư?c hi?n th? như di?n đàn trong danh sách liên hệ c?a b?n.
 • N?u s? liên l?c là m?t thành viên c?a cùng m?t tên mi?n, xác minh r?ng s? liên l?c đư?c gán m?t gi?y phép tr?c tuy?n Lync ho?c m?t b? đ?y đ? gi?y phép. Đ?a ch? liên l?c t? Exchange có th? xu?t hi?n trong các tra c?u, nhưng đó không có ngh?a là h? đang đư?c mức cấp phép Lync Online. Sau khi b?n thêm m?t s? liên l?c IM k?t n?i (PIC) m?i công c?ng ho?c m?t s? liên l?c đ? liên k?t m?i vào danh sách c?a b?n, s? liên l?c s? xu?t hi?n đ? offline n?u có liên h? v?i b? qua các yêu c?u đ? thêm b?n vào danh sách liên hệ đó.
 • S? liên l?c đư?c gán m?t gi?y phép tr?c tuy?n Lync ho?c m?t gi?y phép toàn b?.
  • N?u s? liên l?c là m?t thành viên c?a cùng m?t tên mi?n, xác minh r?ng s? liên l?c đư?c gán m?t gi?y phép tr?c tuy?n Lync ho?c m?t b? đ?y đ? gi?y phép.
 • N?u s? liên l?c là m?t thành viên c?a m?t mi?n đ? liên k?t ho?c là m?t s? liên l?c Internet công c?ng, xác minh nh?ng đi?u sau đây:
  • Vùng c?a ngư?i dùng b? ?nh hư?ng là m?t mi?n đư?c cho phép, ho?c tên mi?n m?t cách r? ràng không ph?i là b? ch?n b?i Gen CNTT trong các tùy ch?n Tên mi?n liên bang .
  • PIC k?t n?i đư?c kích ho?t.
  • Đ? đư?c tr? giúp thêm liên h? bên ngoài, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
   2392146 Ngư?i dùng tr?c tuy?n Lync không th? giao ti?p v?i s? liên l?c bên ngoài
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Trư?ng h?p 2: B?n không th? tra c?u danh sách đ?a ch? toàn c?u b?ng cách s? d?ng Microsoft Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Khi b?n c? g?ng tra c?u s? đ?a ch? Microsoft Lync, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Không th? đ?ng b? hóa v?i s? đ?a ch? công ty. Đi?u này có th? b?i v? hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền thi?t l?p trong trình duyệt Web c?a b?n không cho phép truy c?p vào s? đ?a ch?. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.

s? đ?a ch? đang chu?n b? đ? đ?ng b? hóa. K?t qu? tra c?u có th? không ph?i là hi?n t?i.

Trong Lync Online, s? đ?a ch? và GAL tra c?u đư?c th?c hi?n thông qua web yêu c?u ch?. Khách hàng Lync không t?i v? và lưu m?t đ?ng g?i c?a s? đ?a ch? n?a. Đi?u này làm gi?m t?i trên các máy ch?, và nó cung c?p thông tin c?p nh?t m?i nh?t có th? khi b?n th?c hi?n m?t tra c?u liên h?.

H?y th? đ? xác minh k?t n?i đ?n b?n ghi d?ch v? đ?a ch? cu?n sách Web là có s?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong khu v?c thông báo trên bên ph?i c?a thanh tác v?, xác đ?nh v? trí bi?u tư?ng Lync, Gi? phím CTRL, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng 2010, và sau đó nh?p vào Thông tin c?u h?nh.
 2. Sao chép URL t? các T?nh tr?ng GAL l?nh v?c.
 3. Kh?i đ?ng Windows Internet Explorer, và sau đó dán URL vào Thanh đ?a ch?.
 4. Tin thư thoại mà b?n nh?n đư?c t? Internet Explorer ch? ra cho dù URL có th? đư?c truy c?p t? máy tính:
  • Thành công: Internet Explorer không th? hi?n th? web site. K?t n?i là thành công, nhưng v? không có không có trang HTML đ? hi?n th?, Internet Explorer không th? hi?n th? trang.
  • Không thành công: web site không th? đư?c t?m th?y. N?u URL là không th? ti?p c?n t? h? th?ng, Internet Explorer báo cáo r?ng v? trí không th? đư?c t?m th?y ho?c không truy nh?p đư?c.
 5. Ki?m tra b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t? t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác. Đ? làm đi?u này, seeMethod 2 c?a ph?n "Gi?i pháp" trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2404385Outlook không th? thi?t l?p m?t h? sơ m?i b?ng cách s? d?ng Exchange t? đ?ng phát hi?n cho m?t h?p thư Exchange Online trong Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

K?ch b?n 3: Đ?a ch? liên l?c Lync Online là b? m?t ho?c b? thi?u, ho?c danh sách liên hệ không đư?c C?p Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trong trư?ng h?p hi?m hoi, danh sách liên hệ có th? b? h?ng v? m?t kí t? đ?i di?n không h?p l? trong m?t "ra kh?i văn ph?ng" thông báo ho?c v? m?t nán l?i deprovisioned liên h? t?n t?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?c lư?ng m?t danh sách cập nhật liên l?c đ? đ?m b?o r?ng thông tin c?a b?n đư?c đ?ng b? hoá. Này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n:
  • Cho Lync 2013:
   • Windows 7 và Windows 8: %localappdata%\Microsoft\Office\15.0\Lync\sip_<sign-in name=""></sign-in>
  • Cho Lync 2010:
   • Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista: %localappdata%\Microsoft\Communicator\sip_<sign-in name=""></sign-in>
   • Windows XP: %userprofile%\Local Settings\Application d? li?u \Microsoft\Communicator\sip_<sign-in name=""></sign-in>
 2. Xóa các t?p sau đây:
  • Galcontacts.db
  • galcontacts.db.IDX
  • CoreContact.cache
  • ABS_<sign-in name=""></sign-in>.cache
  • Mfugroup.cache
  • PersonalLISDB.cache
  • PresencePhoto.cache
 3. Kh?i đ?ng l?i Lync, và sau đó ch? đ?i cho 30 phút cho resynchronization đ? hoàn thành.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2435699 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2435699 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2435699

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com