Ru?na deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke ?Dodaj ili ukloni programe?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2435760
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ovaj ?lanak opisuje deinstalaciju sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati na kontrolnoj tabli pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe ili stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporu?ujemo da prvo proverite da li mo?ete da ga deinstalirate pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe .

Napomena Koristite ovaj ?lanak baze znanja samo ako koristite Microsoft Security Essentials verzije 1.0.1963 ili stariju verziju (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0, 1.0.1961.0). Nemojte koristiti ovaj ?lanak baze znanja za verzije koje po?inju brojem 2.

RE?ENJE

Ovaj ?lanak opisuje deinstalaciju sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati na kontrolnoj tabli pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe ili stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporu?ujemo da prvo proverite da li mo?ete da ga deinstalirate pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe .

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Prvo proverite da li mo?ete da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe u operativnom sistemu Windows XP ili stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Da biste to uradili, sledite ove korake:

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte termin appwiz.cpl u okviru za tekst Pokreni , a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pre?ite na odeljak ?3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials?.
Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2441486
  , u okviru za tekst Pretra?i programe i datoteke otkucajte Appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Microsoft Security Essentials, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pre?ite na odeljak ?3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials?.
Ako ste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomo?u prethodnih koraka, zavr?ili ste. Ako niste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials, mo?da postoje problemi sa dijalogom Dodaj ili ukloni programe i neke komponente sistema Microsoft Security Essentials mo?da nisu deinstalirane. U tom slu?aju mo?da ne?ete mo?i da ponovo instalirate Microsoft Security Essentials.

Da bismo umesto vas deinstalirali Microsoft Security Essentials pomo?u alternativnog metoda, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami deinstalirali Microsoft Security Essentials pomo?u alternativnog metoda, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem . Zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i sledite korake u ovom ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50446

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Napomena Da biste dovr?ili ovaj metod, morate biti prijavljeni u Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator ra?unara. Ako je u pitanju va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni pomo?u administratorskog naloga. Ako je u pitanju ra?unar koji je deo mre?e, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Da biste se uverili da ste prijavljeni na Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Da biste deinstalirali Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavki Dodaj ili ukloni programe ili Programi i funkcije , sledite ove korake.

1. korak: pravljenje rezervne kopije registratora


Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste napravili rezervnu kopiju registratora, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru za tekst otkucajte regedit , a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U oknu za navigaciju (levom oknu) ure?iva?a registratora kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Izvezi.

Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2441546
  , a zatim otkucajte regedit u okviru za tekst Pretra?i programe i datoteke .
 2. Kliknite na dugme Regedit.
 3. U oknu za navigaciju (levom oknu) ure?iva?a registratora kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Izvezi.

2. korak: brisanje potklju?eva registratora za Microsoft Security Essentials

Zaustavite proces sistema Microsoft Security Essentials:
 1. otvorite upravlja? zadacima. Da biste to uradili, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite:
  1. Za Windows XP
   • Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte taskmgr, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Za operativne sisteme Windows Vista i Windows 7
   1. Kliknite na dugme
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2470960
    , a zatim otkucajte taskmgr u okviru za tekst Pretra?i programe i datoteke .
   2. Kliknite na dugme taskmgr.
 2. Izaberite karticu Proces .
 3. Prona?ite stavku datoteke msseces.exe . Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku, a zatim izaberite stavku Zavr?i proces. Ako se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na dugme Zavr?i proces.
Zaustavite i onemogu?ite uslugu Microsoft Security Essentials:
 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start , a u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2470966
  , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte net stop msmpsvc, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start , a u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2470966
  , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 4. Otkucajte sc config msmpsvc start= disabled, a zatim pritisnite taster ENTER.
Izbri?ite klju? za pokretanje sistema Microsoft Security Essentials:

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start , a u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2470966
  , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor kontrole korisni?kog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu) izaberite stavku Microsoft Security Essentials , a zatim izaberite stavku Izbri?i.
Izbri?ite preostale MSE potklju?eve registratora:
 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start , a u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2470966
  , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor kontrole korisni?kog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu) izaberite stavku Microsoft Security Essentials, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
 5. U okviru alfanumeri?kih klju?eva potra?ite slede?e stavke, kliknite desnim tasterom mi?a na svaku stavku, a zatim izaberite stavku Izbri?i za svaku instancu koju prona?ete:
  • Microsoft usluga antimalver programa XX-XX Jezi?ki paket (imajte u vidu da je ?uvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao ?to je DE-DE za nema?ki MSE. Ovaj klju? zato nije prisutan u en-us instalacijama)
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft Security Essentials
 6. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. U oknu sa detaljima (desnom oknu) izaberite stavku Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
 8. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. U oknu sa detaljima (desnom oknu) izaberite stavku Microsoft antimalver program, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
Izbri?ite potklju?eve instalacionog programa:
 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start , a u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2470966
  , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor kontrole korisni?kog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. U okviru alfanumeri?kih klju?eva u polju ProductName pretra?ite slede?e stavke. Zabele?ite brojeve svih instanci koje prona?ete. Zatim kliknite desnim tasterom mi?a na svaku stavku i izaberite stavku Izbri?i za svaku instancu koju prona?ete:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft usluga antimalver programa XX-XX Jezi?ki paket (imajte u vidu da je ?uvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao ?to je DE-DE za nema?ki MSE. Ovaj klju? zato nije prisutan u en-us instalacijama)


3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials

 1. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/security_essentials
 2. Kliknite na dugme Lokalni standardi i jezici, a zatim izaberite odgovaraju?i jezik i operativni sistem:
  • Windows XP 32-bitni
  • Windows Vista/Windows 7 32-bitni
  • Windows Vista/Windows 7 64-bitni
 3. Kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite odzive na ekranu dok se instalacija ne dovr?i.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o sistemu Microsoft Security Essentials, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/security_essentials


Da biste dobili informacije o podr?ci za Microsoft Security Essentials, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/security_essentials/support.aspx?mkt=sr-latn-cs
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2435760 - Poslednji pregled: 16. februar 2011. - Revizija: 1.0
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2435760

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com