Làm th? nào đ? th? uninstall Microsoft Security Essentials 1.0.1963 n?u b?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2435760
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials n?u b?n không th? b? cài đ?t chuyên bi?t nó trong Panel điều khiển b?ng cách s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh ho?c chương tr?nh và tính năng m?c trong Windows Vista và Windows 7. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xác minh r?ng b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh đ?u tiên.

Lưu ?S? d?ng bài vi?t cơ s? ki?n th?c này ch? n?u b?n đang ch?y phiên b?n Microsoft Security Essentials 1.0.1963 ho?c m?t phiên b?n trư?c đó (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0, 1.0.1961.0). N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Microsoft Security Essentials B?t đ?u v?i s? 2, h?y ghé thăm:

2483120Làm th? nào đ? th? uninstall Microsoft Security Essentials 2.0.1963 n?u b?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh

Gi?i pháp

Lưu ? Ch?ng vi-rút ph?n m?m đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, truy c?p vào web site mà b?n không tin tư?ng, ho?c m? file đính kèm email khi ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n b? vô hi?u hóa.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972 Virus máy tính: mô t?, Ph?ng ng?a và ph?c h?i

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials n?u b?n không th? b? cài đ?t chuyên bi?t nó trong Panel điều khiển b?ng cách s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh ho?c chương tr?nh và tính năng m?c trong Windows Vista và Windows 7. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xác minh r?ng b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh đ?u tiên.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Trư?c tiên, xác minh r?ng b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows XP ho?c các chương tr?nh và tính năng m?c trong Windows Vista và Windows 7. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Appwiz.cpl trong h?p văn b?n ch?y , và sau đó b?m OK.
 2. Ch?n Microsoft Security Essentials, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó đi đ?n ph?n "Bư?c 3: cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Security Essentials".
Windows Vista ho?c Windows 7
 1. Nh?p vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và trong h?p tra c?u chương tr?nh và các t?p tin văn b?n, nh?p Appwiz.cpl, và sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m chu?t ph?i vào Microsoft Security Essentials, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và đi đ?n ph?n "Bư?c 3: cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Security Essentials".
N?u b?n đ? có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials b?ng cách s? d?ng các bư?c trư?c đó, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials, b?n có th? có v?n đ? v?i hộp thoại thêm/lo?i b? chương tr?nh , và m?t s? thành ph?n Microsoft Security Essentials có th? không đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t. Trong nh?ng trư?ng h?p này, b?n có th? không th? cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Security Essentials.

Đ? đư?c chúng tôi g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp thay th? cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp thay th? cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50535
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ? Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD đ? b?n có th? ch?y nó trên máy tính có s? c?.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Lưu ? B?n ph?i kí nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính đ? hoàn thành phương pháp này. N?u đi?u này là máy tính cá nhân c?a b?n, b?n có th? đ? kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr?. N?u đây là m?t máy tính là m?t ph?n c?a m?ng, b?n có th? ph?i yêu c?u ngư?i người quản trị hệ thống đ? đư?c tr? giúp. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://support.Microsoft.com/GP/admin

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Security Essentials n?u b?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng Add or Remove Programs ho?c m?c chương tr?nh và tính năng , h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: sao lưu s? ki?m nh?p


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP

sao lưu s? ki?m nh?p (Windows Vista)

sao lưu s? ki?m nh?p (Windows 7)

Đ? sao lưu s? ki?m nh?p, làm theo các bư?c sau, phù h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.

Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong h?p văn b?n, sau đó nh?n ENTER.
 2. Trong Ngăn dẫn hướng (ngăn trái) c?a Registry Editor, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào xu?t kh?u.

Windows Vista ho?c Windows 7
 1. Nh?p vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , sau đó g? regedit trong các tra c?u chương tr?nh và các t?p tin<b00> </b00> h?p văn b?n.
 2. Nh?p vào Regedit.
 3. Trong Ngăn dẫn hướng (ngăn trái) c?a Registry Editor, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào xu?t kh?u.

Bư?c 2: xoá s? ki?m nh?p subkeys cho Microsoft Security Essentials

Ngăn ch?n quá tr?nh Microsoft Security Essentials:
 1. M? tr?nh qu?n l? tác v?. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau, phù h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y:
  1. Cho Windows XP
   • Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i taskmgr, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Cho Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    nút ch?n m?t B?t đ?u
    , và sau đó g? taskmgr trong h?p tra c?u chương tr?nh và các t?p tin văn b?n.
   2. Nh?p vào taskmgr.
 2. Nh?p vào tab quá tr?nh .
 3. T?m m?c file msseces.exe . B?m chu?t ph?i vào m?c, và sau đó nh?p vào K?t thúc quá tr?nh. N?u m?t c?a s? xác nh?n xu?t hi?n, nh?p vào K?t thúc quá tr?nh.
Ngăn ch?n và vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? Microsoft Security Essentials:
 1. Trên Windows XP, b?m vào B?t đ?u , ho?c trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?m vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i net stop msmpsvc, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Trên Windows XP, b?m vào B?t đ?u , ho?c trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?m vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào ch?y.
 4. Lo?i SC config msmpsvc B?t đ?u = tàn t?t, sau đó nh?n ENTER.
Microsoft Security Essentials ch?y phím Delete:

 1. Trên Windows XP, b?m vào B?t đ?u , ho?c trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?m vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK. N?u m?t c?a s? Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng xu?t hi?n, nh?p vào OK.
 3. Đ?nh v? khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Trong các chi ti?t ngăn (c?a s? bên ph?i) nh?p vào Microsoft Security Essentials , và sau đó nh?p vào xóa.
Xóa s? ki?m nh?p subkeys c?n l?i c?a MSE:
 1. Trên Windows XP, b?m vào B?t đ?u , ho?c trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?m vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK. N?u m?t c?a s? Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng xu?t hi?n, nh?p vào OK.
 3. Đ?nh v? khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. Trong ngăn chi ti?t (c?a s? bên ph?i), b?m vào Microsoft Security Essentials, và sau đó nh?p vào xóa.
 5. Theo các phím ch? và s?, tra c?u các m?c sau đây, b?m chu?t ph?i vào m?i m?c, và sau đó nh?p vào xoá cho m?i trư?ng h?p mà b?n t?m th?y:
  • Microsoft Antimalware b?n ghi d?ch v? XX-XX gói ngôn ng? (lưu ? r?ng các XX-XX gi? ch? là th?c s? id cài đ?t chuyên bi?t mi?n đ?a phương, ví d? như DE-DE cho Đ?c MSE. Do đó, ch?a khóa này không ph?i là hi?n nay trên en-chúng tôi cài đ?t)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Essentials
 6. Đ?nh v? khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. Trong ngăn chi ti?t (c?a s? bên ph?i), b?m chu?t ph?i vào Microsoft Security Essentials, và sau đó nh?p vào xóa.
 8. Đ?nh v? khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Trong ngăn chi ti?t (c?a s? bên ph?i), b?m vào Microsoft Antimalware, và sau đó nh?p vào xóa.
Xóa cài đ?t chuyên bi?t subkeys:
 1. Trên Windows XP, b?m vào B?t đ?u , ho?c trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?m vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK. N?u m?t c?a s? Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng xu?t hi?n, nh?p vào OK.
 3. Đ?nh v? khoá con sau:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Theo các phím ch? và s? trong l?nh v?c ProductName , tra c?u các m?c sau đây. Lưu ? nh?ng con s? cho m?i trư?ng h?p mà b?n t?m th?y. Sau đó, b?m chu?t ph?i vào m?i m?c, và nh?p vào xoá cho m?i trư?ng h?p mà b?n t?m th?y:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware b?n ghi d?ch v? XX-XX gói ngôn ng? (lưu ? r?ng các XX-XX gi? ch? là th?c s? id cài đ?t chuyên bi?t mi?n đ?a phương, ví d? như DE-DE cho Đ?c MSE. Do đó, ch?a khóa này không ph?i là hi?n nay trên en-chúng tôi cài đ?t)


Bư?c 3: cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Security Essentials

 1. H?y ghé thăm website sau c?a Microsoft: http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials
 2. Nh?p vào mi?n phí * t?i v?.
 3. Nh?p vào ch?y, và sau đó làm theo các nh?c nh? trên màn h?nh cho đ?n khi cài đ?t chuyên bi?t xong.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Security Essentials, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials


Đ? bi?t thông tin v? h? tr? cho Microsoft Security Essentials, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials/support

Thu?c tính

ID c?a bài: 2435760 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 12.0
T? khóa: 
kbfixme kbmsifixme kbmt KB2435760 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2435760

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com