Probl?mu nov?r?anas rokasgr?mata programmai Internet Explorer, kad piek??stat Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2437121 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? apskat?ts, k? nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar Internet Explorer, ja j?s to izmantot, lai piek??tu Microsoft Office 365.

PROCED?RA

K? galveno probl?mu nov?r?ana

Risin?t pamatjaut?jumus, kas saist?ti ar biroja 365, izpildiet ?os nor?d?jumus:
 • P?rliecinieties, vai dator? ir instal?ta programma Windows Internet Explorer 9 vai jaun?ka versija un p?rliecinieties, vai dators atbilst sist?mas pras?b?m.
 • P?rliecinieties, vai esat instal?jis visus svar?gos atjaunin?jumus dator?.
 • P?rliecinieties, ka dator? darbojas Windows oper?t?jsist?m?, kas atbalsta Microsoft.
 • M??iniet izmantot citu lietot?ja ID. Tas pal?dz p?rbaud?t, vai probl?ma ir saist?ta ar biroja 365 lietot?ja kontu.
 • M??iniet izmantot citu Windows vai Macintosh sist?mas kontu. Tas pal?dz p?rbaud?t, vai probl?ma ir saist?ta ar lietot?ja profilu.
 • M??iniet izmantot citu datoru. Tas pal?dz p?rbaud?t, vai probl?ma ir saist?ta ar datoru.

K? nov?rst da?as bie??k sastopamiem k??du zi?ojumiem

1. k??das zi?ojums

Kad j?s m??in?t piek??t dro?a vietne, j?s sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Internet Explorer nevar par?d?t ?o t?mek?a lapa.
Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas akt?v?s Windows Internet Explorer.
 2. Atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 3. Par R?ki izv?lni, noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 4. Ar interneta opcijas dialoglodzi??, noklik??iniet uz Advanced tab.
 5. Dro??bas jom? iestat?jumus sarakstu, noklik??iniet uz Lietot SSL 3.0 unIzmantot TLS 1.0 izv?les r?ti?as.
 6. Noklik??iniet uz OK sl?gt interneta opcijas dialoglodzi??.

2. k??das zi?ojums

Kad j?s m??in?t piek??t t?mek?a lapu, j?s sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Dro??bas iestat?jumi ne?auj vietn?m izmantot ActievX vad?klas, kas instal?tas j?su dator?. ?? lapa, iesp?jams, netiek r?d?ta pareizi. Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu opcijas......
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Br?din?jums ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja p?c j?su ieskatiem. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas akt?v?s Windows Internet Explorer.
 2. Atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 3. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 4. dialoglodzi?? Interneta opcijas noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba .
 5. Zem izv?lieties zonu, lai apskat?tu vai main?tu dro??bas iestat?jumus, noklik??iniet uz Uzticam?s vietnes.
 6. Zem ??s zonas dro??bas l?me?anoklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
 7. Sarakst? Iestat?jumi sada?? ActiveX, vad?kl?m un spraud?iem, p?rliecinieties, vai ?ie iestat?jumi ir konfigur?ti ??di:
  • saska?? ar bin?rajiem un skriptu uzved?bu, atz?m?jiet Iesp?jot (ja t? nav jau atlas?ta).
  • Zem lejupiel?d?t paraksta ActiveX vad?klas, atlasiet aicin?juma (ja t? nav jau atlas?ta).
  • Palaist ActiveX vad?klas un spraud?us, atz?m?jiet Iesp?jot (ja t? nav jau atlas?ta).
  • saska?? ar Script ActiveX vad?klu, kas atz?m?ta k? skripto?anai dro?a *, atz?m?jiet Iesp?jot (ja t? nav jau atlas?ta).
 8. Sada?? da??diatz?m?jiet Iesp?jot iestat?jumam uzs?kot pieteikumu un nedro?iem failiem (ja tas jau nav atlas?ts).
 9. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz Labi v?lreiz, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas .

K??das zi?ojums 3

Kad j?s m??in?t lejupiel?d?t failu no vietnes, j?s sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Pa?reiz?jie dro??bas iestat?jumi ne?auj lejupiel?d?t ?o failu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Br?din?jums ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja p?c j?su ieskatiem. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas akt?v? programma Internet Explorer gad?jumus.
 2. Atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 3. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 4. dialoglodzi?? Interneta opcijas noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba .
 5. Zem izv?lieties zonu, lai apskat?tu vai main?tu dro??bas iestat?jumus, noklik??iniet uz Uzticam?s vietnes.
 6. Zem ??s zonas dro??bas l?me?anoklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
 7. Sarakst? Iestat?jumi sada?? Downloads, atlasiet Iesp?jot iestat?jumu Faila lejupiel?de (ja t? nav jau atlas?ta).
 8. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz Labi v?lreiz, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas .

4. k??das zi?ojums

Kad j?s m??in?t piek??t t?mek?a lapas, Z?m?jumu p?rl?ks 8 sist?mas Windows XP dator?, jums sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
:-(
kaut kas nog?ja greizi

Atvainojiet, m?s nevaram ieg?t inform?ciju tie?i tagad. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz. Ja probl?ma joproj?m past?v, sazinieties ar pal?dz?bas dienestu.
Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Interneta Exporer 8, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijasun p?c tam uz Advanced tab.
 2. ZemIestat?jumi, dro??bas zon?, atz?m?jiet izv?les r?ti?a Iesp?jot viet?jo XMLHTTP atbalstu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Aizveriet visas akt?v? programma Internet Explorer gad?jumus, un p?c tam atveriet Internet Explorer.

Satura, piem?ram, izv?ln?m un tabul?m netiek r?d?tas Office 365 port?l?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Br?din?jums ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja p?c j?su ieskatiem. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas akt?v? programma Internet Explorer gad?jumus.
 2. Atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 3. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 4. dialoglodzi?? Interneta opcijas noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba .
 5. Zem izv?lieties zonu, lai apskat?tu vai main?tu dro??bas iestat?jumus, noklik??iniet uz Uzticam?s vietnes.
 6. Zem ??s zonas dro??bas l?me?anoklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
 7. Iestat?jumu sarakstu, sada?? Skripto?ana, noklik??iniet uz Iesp?jotakt?v? skript??ana iestat?jums (ja t? nav jau atlas?ta).
 8. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz Labi v?lreiz, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas .

Resursi programmas Internet Explorer probl?mu nov?r?ana

Pla??ku inform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar Internet Explorer, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
967897P?rl?kprogramm? Internet Explorer nevar piek??t da??m vietn?m
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2437121 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2437121 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2437121

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com