Danh sách các BIOS nhà s?n xu?t các trang Web ph?n 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243971 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t danh sách các trang Web cho Basic Các nhà s?n xu?t đ?u vào/đ?u ra (BIOS h? th?ng). Thông tin này có th? h?u ích cho vi?c thu th?p thông tin c?p nh?t BIOS này hay cách khác liên quan đ?n thông tin.

LƯU ?: Danh sách này có th? không bao g?m t?t c? các nhà s?n xu?t BIOS.

Chú ý bài vi?t này là ph?n 2 c?a 2 ph?n. Đ? xem ph?n đ?u c?a bài vi?t này, Xin vui l?ng b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
243909 Danh sách các BIOS nhà s?n xu?t các trang Web ph?n 1

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.


Các nhà s?n xu?t BIOS Web và t?p tin Chuy?n giao th?c (FTP) các trang web đư?c li?t kê theo th? t? abc v?i tên công ty đ?u tiên. Xin lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các nhà s?n xu?t có m?t trang web FTP.

Premio
http://www.premiopc.com
http://support.premiopc.com/
QDI
http://www.qdigrp.com/
Quadtel (RealTek)
http://www.Realtek.com.tw
N?i lên
http://www.rise.com.tw/
SiS
http://www.SIS.com.tw/
Sowah
http://www.sowah.com/
Tatung
http://www.tatungusa.com/
Công ngh? Tekram
http://www.tekramonline.com/
Toshiba
http://www.Toshiba.com/
http://www.CSD.Toshiba.com/cgi-bin/tais/Su/su_sc_home.jsp
Tulip
http://www.Tulip.com
Tyan
http://www.tyan.com/
Unisys
http://www.unisys.com/index.htm
http://support.unisys.com/
QUA
http://www.Via.com.tw
http://www.viaarena.com
Winbook
http://www.winbook.com/
http://www.winbookcorp.com/
Yakumo
http://www.Yakumo.de/
Zida
http://www.zida.com/

Thu?c tính

ID c?a bài: 243971 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhardware kbinfo kbmt KB243971 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:243971

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com