Đ?nh tuy?n không ho?t đ?ng khi nhi?u b? đi?u h?p m?ng s? d?ng t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? cùng m?t lúc

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244268 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi nhi?u hơn m?t b? đi?u h?p m?ng trên multihomed Windows trên máy tính c?a b?n s? d?ng m?t đ?a ch? v?n chuy?n Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) t? t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? (APIPA) m?ng con ph?m vi 169.254.0.0-169.254.255.255, m?t n? m?ng con 255.255.0.0, đ?nh tuy?n m?ng con này có th? không ho?t đ?ng n?u t?n t?i c? hai đi?u ki?n sau đây:
 • APIPA c?u h?nh m?ng b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i v?i m?ng v?t l? khác nhau.
 • B? đi?u h?p m?ng APIPA c?u h?nh s? d?ng đ?a ch? t? m?ng con APIPA cùng m?t lúc.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? TCP/IP routing yêu c?u t?t c? các b? đi?u h?p m?ng v?i m?t đ?a ch? TCP/IP t? cùng m?t m?ng con trên cùng m?t m?ng v?t l?. V? đ?nh tuy?n không ho?t đ?ng n?u nhi?u b? đi?u h?p m?ng trên cùng m?t máy tính s? d?ng đ?a ch? t? m?ng con APIPA cùng m?t lúc.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n không ph?i APIPA kích ho?t trên nhi?u hơn m?t b? đi?u h?p m?ng trên máy tính c?a b?n cùng m?t lúc.

Đ? ngăn ch?n hành vi này x?y ra, s? d?ng các phương pháp thích h?p.LƯU ?: Đ? hoàn t?t th? t?c này, b?n ph?i đăng nh?p vào vùng Windows b?ng cách s? d?ng qu?n tr? thông tin đăng nh?p, ho?c tài kho?n tên mi?n c?a b?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.

Vô hi?u hóa APIPA trên t?t c?, nhưng m?t Network Adapter

 1. S? d?ng Registry Editor đ? t?o ra khóa registry sau đây, nơi tên b? đi?u h?p là tên c?a b? đi?u h?p Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) c?u h?nh mà b?n mu?n vô hi?u hóa APIPA:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\tên b? đi?u h?p
 2. Thêm giá tr? sau đây đ? phím này:
  Giá tr? tên: IPAutoconfigurationEnabled
  Giá tr? type: REG_DWORD
  Giá tr? trong h? th?p l?c phân: 0 (m?t giá tr? là 0 vô hi?u hóa APIPA h? tr? trên b? đi?u h?p)
  LƯU ?: N?u các m?c nh?p IPAutoconfigurationEnabled không ph?i là hi?n nay, m?t giá tr? m?c đ?nh c?a 1 gi? đ?nh, mà ch? ra r?ng APIPA đ? đư?c b?t chưa.

 3. Sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Vô hi?u hóa APIPA trên máy tính toàn b?

 1. S? d?ng Registry Editor đ? t?o ra khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 2. Thêm giá tr? sau đây đ? phím này:
  Giá tr? tên: IPAutoconfigurationEnabled
  Giá tr? type: REG_DWORD
  Giá tr? trong h? th?p l?c phân: 0 (m?t giá tr? là 0 vô hi?u hóa APIPA h? tr? trên máy tính này)
  LƯU ?: N?u các m?c nh?p IPAutoconfigurationEnabled không ph?i là hi?n nay, m?t giá tr? m?c đ?nh c?a 1 gi? đ?nh, mà ch? ra r?ng APIPA đ? đư?c b?t chưa.

 3. Sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u đ?nh tuy?n v?n không ho?t đ?ng đúng cách, b?n có th? ph?i s?a ch?a k?t n?i:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các K?t n?i m?ng LAN bi?u tư?ng trong các k?t n?i m?ng, và sau đó b?m Tr?ng thái.
 2. B?m vào các Hỗ trợ tab, b?m vào các S?a ch?a nút.
 3. N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m Ok đ? đóng h?p thông báo s?a ch?a k?t n?i, và thi l?i k?t n?i m?ng LAN cho cơ b?n ch?c năng đ?nh tuy?n gi?a các m?ng v?t l? khác nhau mà đư?c g?n v?i máy tính:
  Các bư?c thao tác s?a ch?a sau th?t b?i: đ?i m?i đ?a ch? IP. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng ho?c ISP c?a b?n

THÔNG TIN THÊM

Danh sách sau đây bao g?m các k?ch b?n mà có th? d?n đ?n adapter c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? TCP/IP t? không gian đ?a ch? APIPA:

B?n s? d?ng APIPA trên m?t Adapter, và DHCP trên m?t b? đi?u h?p

M?t trong các đi?u ki?n sau đây có th? t?o ra hành vi này:
 • DHCP c?u h?nh b? đi?u h?p không có m?t đ?a ch? TCP/IP khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, và không th? đ?nh v? tr?nh ph?c v? DHCP.
 • B? đi?u h?p DHCP c?u h?nh là không th? đ?nh v? h? ph?c v? DHCP đ? gia h?n h?p đ?ng thuê DHCP c?a nó, và nó nh?n đư?c không có ph?n ?ng khi nó ping c?ng m?c đ?nh.

B?n s? d?ng DHCP trên More Than m?t Adapter

M?t trong các đi?u ki?n sau đây có th? t?o ra hành vi này:
 • DHCP c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng không có m?t đ?a ch? TCP/IP khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, và h? không th? đ?nh v? tr?nh ph?c v? DHCP.
 • DHCP c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng đ?u không th? đ?nh v? h? ph?c v? DHCP đ? gia h?n h?p đ?ng thuê DHCP c?a h?, và c? hai đ?u nh?n đư?c không có ph?n ?ng khi h? ping c?ng m?c đ?nh. V?n đ? này ch? x?y ra n?u t?i b?t k? th?i đi?m nhi?u hơn m?t b? đi?u h?p đ?ng th?i s? d?ng m?t đ?a ch? TCP/IP t? m?ng con APIPA.
LƯU ?: M?t adapter DHCP c?u h?nh b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? TCP/IP t? m?ng con APIPA ti?p t?c đ? c? đ?nh v? tr?nh ph?c v? DHCP m?i năm phút. N?u nó có th? đ? xác đ?nh v? trí tr?nh ph?c v? DHCP, nó s? d?ng đ?a ch? TCP/IP đư?c cung c?p b?i các máy ch? DHCP.

Thu?c tính

ID c?a bài: 244268 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB244268 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244268

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com