Step by Step: K?t n?i nhi?u màn h?nh máy tính ? xa trên m?t c?a s?

ID c?a bài: 2443450 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Symptoms

V?i m?t vài t?nh hu?ng, tôi thư?ng th?y m?t s? ngư?i thư?ng làm vi?c v?i màn h?nh c?a máy tính ? xa (như làm vi?c v?i server), và h? có th? có làm vi?c v?i nhi?u máy tính trong cùng m?t th?i đi?m. Chuy?n đ?i qua l?i các c?a s? đôi khi l?i gây ra m?t s? khó khăn nh?t đ?nh, và đ?i v?i m?t s? ngư?i, nó gây ra m?t s? l?n x?n trên màn h?nh máy tính.

Cause

Vi?c trên thư?ng g?p đ?i v?i nh?ng ngư?i s? d?ng Windows 7, đ?i v?i Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 th? h? có th? s? d?ng Remote Console, tuy nhiên c?a s? này không có s?n trên Windows 7.

Resolution

Gi?i pháp t?t nh?t là s? d?ng Remote Desktop Console, tuy nhiên tính năng này l?i không h? tr? trên Windows 7. Sau đây là gi?i pháp tôi mu?n chia s? đó là s? d?ng MMC Console trên Windows 7 đ? có th? k?t n?i đ?n nhi?u máy tính t? m?t c?a s?. N?u b?n s? d?ng Windows 7, công c? này không có s?n trong h? th?ng, nó như là m?t thành ph?n c?a b?n c?p nh?t. Gói cài đ?t này g?i là RSAT ho?c Remote Server Administration Tool dành cho Windows 7 ho?c Windows Vista.

More Information

Đ? cài đ?t gói này cho Windows 7, gói này đ? đư?c công b?, b?n có th? t?i v? theo liên k?t dư?i đây:  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7d2f6ad7-656b-4313-a005-4e344e43997d&displaylang=en

Sau khi t?i v?, b?n ti?n hành cài đ?t nó vào máy tính. Tr?nh cài đ?t s? hư?ng d?n b?n t?ng bư?c th?c hi?n cài đ?t này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446396


Sau khi cài đ?t xong, b?n ph?i kích ho?t tính năng này lên và s? d?ng theo các bư?c hư?ng d?n dư?i đây.

 Bư?c 1: T? màn h?nh chính, b?n vào Start, ch?n Control Panel

Ti?p đó, b?n ch?n vào m?c Program and Feature trong Control Panel

Trong c?a s? Program and Feature, b?n ch?n Turn Window features on or off 

Bư?c 2: Trong c?a s? Windows Features, b?n ch?n vào m?c Remote Server Administration Tools

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446397
 

Đánh d?u vào m?c Remote Desktop Services Tools

B?m OK

Bư?c 3: Đ? s? d?ng công c? này, b?n nh?p chu?t vào nút  Start, ch?n All Programs, b?m vào m?c Administrative Tools.

Trong menu Administrative Tools, ch?n vào Remote Desktop Services, và ch?n Remote Desktop

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446399


N?u máy tính c?a b?n không t?m th?y m?c này, b?n có th? theo hư?ng d?n ? bư?c 4, n?u có, b?n có th? b? qua và sang bư?c 5.

Bư?c 4:

Nh?p chu?t ph?i vào nút Start, ch?n Properties
Trong c?a s? Properties, b?n ch?n vào Tab Start Menu, b?m vào Customize 

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446400Trong c?a s? Customize Start menu, ch?n vào m?c System Administrative Tools, đánh d?u ch?n Display on the All Programs menu and the Start menu

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446401


B?m OK.

Bư?c 5

Xu?t hi?n c?a s? Remote Desktops, bây gi? b?n s? th?y đây là c?a s? Console, b?n có th? thêm các k?t n?i t? xa vào màn h?nh này. 

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446410


Bư?c 6: Thêm các k?t n?i vào màn h?nh Console

B?n có th? thêm các k?t n?i vào màn h?nh console này b?ng cách nh?p chu?t ph?i vào m?c Remote Desktops và ch?n Add new connection

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446411


Khi c?a s? Add new connection hi?n ra, b?n nh?p thông tin đ?a ch? IP ho?c tên máy vào m?c Computer name or IP address.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446412


Su đó b?m OK, máy tính b?n c?n k?t n?i s? đư?c thêm vào màn h?nh Console.

Đ? k?t n?i vào m?t máy tính, b?n nh?p chu?t ph?i vào máy tính đó và b?m Connect

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2446413


Như v?y, b?n có th? qu?n l? nhi?u k?t n?i đ?n các máy tính khác nhau, tránh vi?c ph?i chuy?n đ?i qua l?i gi?a các c?a s?.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2443450 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2010 - Xem xét l?i: 4.1
Áp d?ng
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2443450

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com