Làm th? nào đ? t?i ưu hóa ho?t đ?ng thư m?c sao chép vào m?t m?ng lư?i l?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i ưu hóa ho?t đ?ng thư m?c sao chép trong các c?u h?nh m?ng lư?i l?n.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Ki?m tra tính nh?t quán ki?n th?c (KCC) t? đ?ng đi?u ch?nh d? li?u sao nhân b?n topo m?ng c?a b?n khi b? ki?m soát mi?n đư?c thêm vào ho?c g? b? t? m?ng, khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có s?n, ho?c khi l?ch tr?nh sao chép d? li?u đư?c thay đ?i.

Nhi?m v? c?a KCC là:
 • D?a trên topo m?ng mô t? các đ?i tư?ng Active Directory, KCC t?o ra các đ?i tư?ng k?t n?i đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nhân r?ng trong nư?c và ngoài nư?c đ? b? ki?m soát mi?n:

  • Cho ngu?n trong các trang web tương t?, trong nư?c v?i b? đi?u khi?n tên mi?n mà trên đó KCC đang ch?y.
  • Qui cho ngu?n trong các trang web khác nhau, trong các trang web trong đó KCC ch?y, n?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà trên đó KCC ch?y là interSiteTopologyGenerator đư?c b?u cho trang web c?a m?nh.
 • Chuy?n đ?i KCC, đ?nh ngh?a và qu?n tr? xác đ?nh đ?i tư?ng Microsoft Windows NT Directory d?ch v? k?t n?i (ntdsConnection) thành m?t c?u h?nh hi?u b?i công c? sao chép thư m?c d?ch v? (DS).
Theo m?c đ?nh, m?i ngư?i trong s? các tác v? này đư?c th?c hi?n m?i 15 phút. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KCC, xin xem chương ho?t đ?ng sao chép thư m?c trong Windows 2000 Resource Kit.

Ví d?

Trong m?t s? c?u h?nh trang web l?n có ch?a nhi?u trang web, nhi?u l?nh v?c ho?c nhi?u tuy?n đư?ng betweens trang web, inter-site KCC th?c hi?n t? t?, tiêu th? quá nhi?u tài nguyên nào v? th?i gian và b? nh? đơn v? x? l? trung tâm (CPU).

N?u d là s? lư?ng tên mi?n trong m?ng c?a b?n, S là s? lư?ng các trang web trong m?ng c?a b?n, và
(1 + D) * S ^ 2<= 100,000=""></=>
sau đó b?n m?t cách an toàn có th? b? qua ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này.

B?ng dư?i đây li?t kê th?i gian th?c hi?n và các s? li?u tiêu th? b? nh? cho m?t KCC inter-site ch?y trong m?t lo?t các c?u h?nh trung tâm và đ? nói chuy?n v?i không có hi?u su?t đi?u ch?nh áp d?ng. M?i trang web có ch?a b? ki?m soát mi?n cho m?t tên mi?n duy nh?t và m?t danh m?c toàn c?u. Tên mi?n đư?c phát tán b?ng nhau trên các trang web. Liên k?t trang web t? đ?ng chuy?n ti?p đư?c kích ho?t. Các phép đo đư?c th?c hi?n trên m?t Intel Pentium III Xeon 500 MHz v?i 1 gigabyte (GB) c?a b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM). S? d?ng b? nh? bao g?m cơ s? d? li?u b? nh? đ?m. Tiêu th? b? nh? s? th?p hơn trên các máy tính v?i b? nh? v?t l? ít hơn.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? trí# Các trang web# Tên mi?nTh?i gian trôi qua (h:m:s)S? d?ng b? nh? trong k
V? tinh12510: 00: 1211748
Trung tâm12510: 00: 2112256
V? tinh25010: 00: 4145660
Trung tâm25010: 01: 0544820
V? tinh50010: 02: 56173216
Trung tâm50010: 04: 34174752
V? tinh100010: 15: 23685596
Trung tâm100010: 17: 34688568
V? tinh100010: 15: 54685604
Trung tâm100010: 17: 51689668
V? tinh125100: 00: 5958520
Trung tâm125100: 01: 1958536
V? tinh250100: 04: 00228304
Trung tâm250100: 04: 47227508
V? tinh500100: 21: 32815916
V? tinh500100: 19: 41823808
Trung tâm500100: 21: 18828484
V? tinh125500: 04: 49266088
Trung tâm125500: 05: 54264024
V? tinh250500: 20: 19831924
Trung tâm250500: 22: 49841536
Công th?c cho th?i gian th?c hi?n là:
(1 + num tên mi?n) * trang web num ^ 2 * 0.0000075 phút
B?n có th? xác đ?nh bao lâu KCC ch?y trong c?u h?nh hi?n t?i c?a b?n b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? bám-theo:
 1. Xác đ?nh đi?u khi?n mi?n c?a trang web là máy phát đi?n inter-site topo hi?n t?i b?ng cách xem các thu?c tính c?a đ?i tư?ng thi?t l?p trang web NTDS.
 2. Th?i gian th?c hi?n c?a KCC ngày mà đi?u khi?n vùng:

  1. Nh?p chu?t ph?i Cài đ?t NTDS.
  2. Nh?p vào Ki?m tra nhân r?ng tô pô.
Ngoài ra, b?n có th? theo d?i th?i gian th?c hi?n c?a KCC trên cơ s? ngày đi b?ng cách s? d?ng Registry Editor đ? xem khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
Thay đ?i giá tr? "1 ki?n th?c nh?t quán Checker" đ? giá tr? c?a 3 ho?c nhi?u hơn.

V?i giá tr? này đ?t 3 ho?c nhi?u hơn, KCC s? đăng s? ki?n 1009 và 1013 đ? bi?u th? s? b?t đ?u và k?t thúc c?a vi?c ki?m tra.

Khuy?n ngh?

N?u c?u h?nh c?a b?n không đáp ?ng các tiêu chí ? trên, sau đó s? d?ng các phương pháp thích h?p:

Gi?m vi?c s? d?ng c?a trang web liên k?t c?u trong c?u h?nh trang web c?a b?n

Tùy ch?n này ho?t đ?ng t?t trong trung tâm ho?t đ?ng tiêu bi?u và c?u h?nh nói b?ng cách gi?m s? lư?ng các tuy?n đư?ng ti?m năng gi?a các trang web.

Liên k?t trang web t? đ?ng chuy?n ti?p ch? ra toàn b? m?ng hoàn toàn là giao th?c Internet (IP) đ?nh tuy?n. Trong t?nh hu?ng này, b?t k? máy tính nào trong m?t trang web nh?t đ?nh có th? giao ti?p qua IP v?i b?t k? máy tính nào ? b?t k? trang web khác. Liên k?t trang web t? đ?ng chuy?n ti?p đư?c kích ho?t cho c? IP và đơn gi?n v?n chuy?n giao th?c (SMTP) thư tàu v?n t?i inter-site theo m?c đ?nh. Vô hi?u hóa tính năng này đ?i h?i r?ng b?n thêm liên k?t trang web r? ràng c?u các đ?i tư?ng trong trư?ng h?p c?n thi?t. Liên k?t trang web c?u là c?n thi?t ch? khi m?t trang web c? th? có đi?u khi?n vùng c?a vùng đó không ph?i là hi?n di?n trong b?t k? trang web li?n k?, nhưng m?t b? đi?u khi?n mi?n c?a mi?n đó x?y ra trong các trang web khác trong r?ng. M?t trang web lân c?n đư?c đ?nh ngh?a là b?t k? trang web đư?c bao g?m trong b?t k? liên k?t trang web có ch?a các trang web trong câu h?i. H?u h?t các c?u h?nh không đ?i h?i vi?c s? d?ng các trang web liên k?t c?u, v? b?t k? trang web đang n?m gi? m?t b? đi?u khi?n vùng c?a vùng nh?t đ?nh x?y ra trong nhi?u hơn m?t trang web là h?u như luôn luôn li?n k? v?i ít nh?t m?t trang web khác có ch?a b? ki?m soát mi?n c?a cùng m?t tên mi?n.

N?u KCC là không th? tr?c ti?p ho?c transitively k?t n?i t?t c? các trang web có ch?a b? ki?m soát mi?n c?a m?t tên mi?n c? th? sau khi b?n vô hi?u hoá trang web t? đ?ng liên k?t chuy?n ti?p, KCC s? đăng s? ki?n 1311.

Ví d?

Ki?m tra tính nh?t quán c?a d?ch v? thư m?c đ? xác đ?nh r?ng m?t trong hai:
 1. Đó là không đ? kh? năng k?t n?i v?t l? đư?c xu?t b?n b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? qu?n l? đ? t?o ra m?t cây khung k?t n?i t?t c? các trang web trong r?ng.
 2. Sao nhân b?n không th? đư?c th?c hi?n v?i m?t ho?c nhi?u quan tr?ng servers cho nh?ng thay đ?i đ? tuyên truy?n trên t?t c? các trang web. Đó là thông thư?ng do các máy ch? đư?c không th? k?t n?i.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? A, s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? qu?n l? đ? th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Xu?t b?n trang web k?t n?i thông tin đ?y đ? như v?y mà máy tính có th? suy ra m?t tuy?n đư?ng mà phân vùng này có th? ti?p c?n v?i trang web này. Tùy ch?n này đư?c ưa thích.
 • Thêm m?t đ?i tư?ng ntdsConnection lên b? ki?m soát mi?n có ch?a b? đi?u khi?n tên mi?n phân vùng = châu Âu, b? đi?u khi?n vùng = mycorp, b? đi?u khi?n vùng = com trong trang web này t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có ch?a cùng m?t phân vùng trong m?t trang web khác.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? B, ki?m tra s? ghi s? ki?n hi?n t?i đ? xác đ?nh nh?ng máy ch? ho?c máy ch? có th? không đư?c liên l?c c?a KCC.

Đ? vô hi?u hoá trang web t? đ?ng liên k?t chuy?n ti?p:
 1. Nh?p đúp vào thư m?c ho?t đ?ng các trang web và d?ch v? bám-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng v?n t?i IP, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trong Inter-Site v?n chuy?n container, b?m h?p ki?m thích h?p đ? xóa nó, và sau đó nh?p vào Ok.
V?n c?n gi?i h?n đ? c?u h?nh mà KCC có th? t? đ?ng tính m?t tô pô inter-site, ngay c? khi không có trang web liên k?t n?i đang đư?c s? d?ng. B?ng sau li?t kê th?i gian th?c hi?n và các s? li?u tiêu th? b? nh? cho inter-site KCC ch?y trong m?t lo?t các c?u h?nh trung tâm và đ? nói chuy?n. M?i trang web có ch?a b? ki?m soát mi?n c?a m?t tên mi?n duy nh?t và m?t danh m?c toàn c?u (GC). Tên mi?n đư?c phát tán b?ng nhau trên các trang web. Liên k?t trang web t? đ?ng chuy?n ti?p vô hi?u hóa, và không có liên k?t trang web c?u đ? đư?c xác đ?nh. Các phép đo đư?c th?c hi?n trên m?t Intel Pentium III Xeon 500 MHz v?i 1 GB RAM; th?i gian th?c hi?n trên b? x? l? Intel Pentium II 200 MHz v? tăng g?p đôi nh?ng ngư?i đư?c li?t kê. S? d?ng b? nh? bao g?m cơ s? d? li?u b? nh? đ?m. Tiêu th? b? nh? s? th?p hơn trên các máy tính v?i b? nh? v?t l? ít hơn.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? trí# Các trang web# Tên mi?nTh?i gian trôi qua (h:m:s)S? d?ng b? nh? trong k
V? tinh100210: 01: 2731380
Trung tâm100210: 04: 4633352
V? tinh50210: 00: 359980
Trung tâm50210: 01: 5811540
V? tinh25210: 00: 234072
Trung tâm25210: 00: 544112
V? tinh12710: 00: 101464
Trung tâm12710: 00: 262052
V? tinh1002500: 39: 4292160
Trung tâm1002501: 21: 3085392
V? tinh502500: 11: 3342456
Trung tâm502500: 26: 2637384
V? tinh252500: 03: 3215292
Trung tâm252500: 09: 3618408
V? tinh127500: 01: 157364
Trung tâm127500: 04: 059324
V? tinh1002100: 09: 0050752
Trung tâm1002100: 19: 0460956
Công th?c cho th?i gian th?c hi?n cho các trang web v? tinh là
(1 + s? lư?ng tên mi?n) * s? lư?ng các trang web * 0.0006 phút
nơi s? lư?ng tên mi?n là s? lư?ng tên mi?n, và s? lư?ng các trang web là m?t s? các trang web.

Công th?c cho các trang web trung tâm là:
(1 + s? lư?ng tên mi?n) * s? lư?ng các trang web * 0.0015 phút

Ch?y KCC Inter-site ch? trong gi? cao đi?m Off

Tùy ch?n này ho?t đ?ng t?t khi máy tính có m?t khe th?i gian khi ít công vi?c đang đư?c th?c hi?n, và m?t KCC inter-site ch?y phù h?p trong khe th?i gian này. K? thu?t này s? thư?ng đư?c s? d?ng ch? n?u vi?c s? d?ng các trang web liên k?t n?i đ? đư?c gi?m xu?ng, và th?i gian th?c hi?n ho?c s? d?ng b? nh? c?a KCC v?n là m?t v?n đ? trong gi? làm vi?c quan tr?ng.

KCCs trong m?t trang web nh?t đ?nh có th? đư?c c?u h?nh đ? vô hi?u hoá ch? tô pô inter-site tính toán, duy tr? kh? năng c?a h? đ? đ?i phó v?i thay đ?i yêu c?u nhân r?ng trong trang web. Tính toán tô pô inter-site có th? đư?c re-enabled t?i m?t th?i gian c? th? trong ngày ch? đ? dài cho m?t KCC trong các trang web đ? ch?y ki?m tra inter-site và có th? sau đó đư?c vô hi?u hóa m?t l?n n?a.

Khi ki?m tra inter-site topo b? vô hi?u hóa cho m?t trang web c? th?, trang web đó s? không đáp ?ng v?i nh?ng thay đ?i trong tô pô inter-site. N?u m?t ho?c c? hai đ?i tác nhân r?ng cho t?t c? các k?t n?i inter-site tái t?o m?t tên mi?n nh?t đ?nh là không có s?n, không có KCC t? đ?ng thích ?ng v?i m?t m?i ngu?n ho?c đích s? đư?c th?c hi?n cho đ?n khi b? ki?m soát mi?n tr? l?i tr?c tuy?n ho?c ph?n inter-site c?a KCC ch?y m?t l?n n?a.

LƯU ?: Các qu?n tr? viên có th? t? thêm các k?t n?i trong khi inter-site KCC b? vô hi?u hóa.

Đ? đánh giá xem tùy ch?n này là th?c t? trong c?u h?nh c?a b?n, đ?u tiên xác đ?nh bao lâu KCC c?n đ? ch?y trong môi trư?ng c?a b?n. Sau đó xác đ?nh n?u có là m?t kh?i th?i gian trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?i trang web đ? ch?a các yêu c?u th?i gian và b? nh?. Nó là không c?n thi?t cho ph?n inter-site c?a KCC đ? ch?y trong t?t c? các trang web cùng m?t lúc.

Đ? lên l?ch inter-site KCC, s? d?ng thành ph?n Task Scheduler l?ch tr?nh x? t? "wscript/b runkcc.vbs" (k?ch b?n trong văn b?n m?u đư?c bao g?m sau này trong bài vi?t này). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?p l?ch tác v?, xem ch? đ? l?p l?ch tác v? trong Windows 2000 giúp. Runkcc.VBS đ?i h?i nh?ng công c? h? tr? trong thư m?c Support\Tools trong đ?a CD-ROM 2000 Windows đư?c cài đ?t trên máy tính mà trên đó nó ch?y.

Vô hi?u hóa Inter-Site KCC hoàn toàn, t? c?u h?nh k?t n?i

Tùy ch?n này ho?t đ?ng t?t trong c?u h?nh đi?n h?nh trung tâm-nói. Nó thư?ng đư?c s? d?ng ch? khi các phương pháp trư?c đó hai không tùy ch?n kh? thi, đ?c bi?t là trong các c?u h?nh v?i hàng ngàn các trang web.

Khi t? đ?ng inter-site topo b? vô hi?u hóa hoàn toàn, nó s? tr? thành trách nhi?m c?a ngư?i qu?n tr? đ? t?o ra nhân r?ng inter-site c?n thi?t k?t n?i các đ?i tư?ng đ? đ?m b?o r?ng d? li?u sao nhân b?n ti?p t?c ch?y qua r?ng. Thông thư?ng, khách hàng v?i các trang web đ? đ? vư?t qua các gi?i h?n KCC s? d?ng trung tâm và đ? nói chuy?n m?ng topo đ? k?t n?i m?t tr? s? công ty v?i m?t s? l?n các trang web văn ph?ng chi nhánh đ?ng nh?t. Đ?i x?ng này r?t đơn gi?n hóa quá tr?nh.

Trư?c khi t?o đ?i tư?ng k?t n?i riêng c?a b?n mà không c?n s? giúp đ? c?a KCC, có m?t s? đi?m đ? xem xét:
 • Máy ch? th?t b?i. Xem xét các trư?ng h?p mà đi?u khi?n vùng BR1 trong m?t chi nhánh văn ph?ng trang web đư?c k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n HQ1 ? trang web công ty Trung tâm, và HQ1 ph?i tr?i qua m?t l?i ph?n c?ng, s?c m?nh th?t b?i, ho?c m?t s? khác s? ki?n th?m kh?c. Khi t? đ?ng inter-site topo đư?c kích ho?t, KCC s? chăm sóc c?a vi?c thêm các k?t n?i b? sung đ? t?m th?i tái t?o t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong các trang web công ty Trung tâm cho đ?n khi HQ1 tr? l?i tr?c tuy?n. N?u không có t? đ?ng inter-site topo th? h?, đ? đ?m b?o r?ng nhân r?ng ti?p t?c x?y ra trong trư?ng h?p máy ch? th?t b?i, k?t n?i dư th?a ph?i đư?c xác đ?nh. Xác đ?nh hai k?t n?i trong nư?c đ? BR1, m?t t? HQ1, và m?t t? HQ2. N?u có hai b? ki?m soát mi?n trong văn ph?ng chi nhánh, BR1 và BR2, sau đó k?t n?i th? hai nên t? HQ2 BR2. Đi?u này cho phép C?p Nh?t c?a đư?c nhân r?ng t? các trang web công ty Trung tâm trong trư?ng h?p đó m?t b? ki?m soát mi?n văn ph?ng chi nhánh hai th?t b?i.

  D? ph?ng các k?t n?i đư?c đ?nh ngh?a theo cách này có th? ép bu?c C?p Nh?t cùng c?a Active Directory đư?c nhân r?ng nhi?u hơn m?t l?n tr? khi v?n t?i IP đang đư?c s? d?ng và t?t c? các k?t n?i trong nư?c cho trang web có cùng m?t đi?u khi?n vùng đích trong trang web. Khi s? d?ng v?n t?i SMTP ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng đi?m đ?n, l?ch tr?nh nhân r?ng nên đư?c xen k? sao cho các b?n C?p Nh?t t? m?t ngu?n đang nh?n đư?c, áp d?ng và nhân r?ng trong trang web đích trư?c khi yêu c?u đ?n ngu?n th? hai đư?c th?c hi?n. M? r?ng ví d? trên, k?t n?i đ?u tiên có th? nhân r?ng trên l? gi? và th? hai k?t n?i nhân r?ng trên th?m chí gi?.
 • V? trí danh m?c toàn c?u. N?u m?t trang web có ch?a GCs, m?t ho?c nhi?u các GCs ph?i đư?c dùng đ? nhân r?ng đ?n và đi t? các trang web. N?u đi?u này không th?c hi?n, sau đó GCs s? không c?n đư?c đ?ng b? hóa.
 • Tên mi?n theo v? trí. N?u b? đi?u khi?n vùng c?a vùng c? th? đang lây lan trên nhi?u trang web, m?t ho?c nhi?u đi?u khi?n mi?n c?a mi?n đó ph?i đư?c s? d?ng đ? nhân r?ng v?i b? đi?u khi?n vùng khác c?a cùng m?t tên mi?n đó. Đi?u này đ?m b?o r?ng tên mi?n d? li?u đư?c nhân r?ng trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng c?a tên mi?n đó. Nó không ph?i là đ? cho m?t tên mi?n b? ki?m soát mi?n trong trang web 1 đ? nhân r?ng duy nh?t v?i m?t tên mi?n B GC ? trang web 2 N?u trang web 2 ch?a m?t đi?u khi?n mi?n c?a mi?n A. B?i v? các tên mi?n B GC có ch? là m?t t?p h?p con c?a các thu?c tính đ?i tư?ng trong mi?n A, nó không th? ho?t đ?ng như m?t conduit đ? nhân r?ng thu?c tính không có trong thi?t l?p này gi?a b? ki?m soát mi?n a tên mi?n.
 • T?i cân b?ng. Phân ph?i trong nư?c và ngoài nư?c r?ng t?i. Ví d?, n?u b?n có 100 b? ki?m soát mi?n trong c?a b?n trang web công ty Trung tâm và văn ph?ng chi nhánh 1000 v?i 1 khi?n vùng m?i, b?n không mu?n c?u h?nh b? đi?u t?t c? 1000 chi nhánh văn ph?ng khi?n vùng đ? nhân r?ng t? b? đi?u khi?n tên mi?n tương t? t?i Trung tâm trang web c?a b?n. Thay vào đó, t?i s? dư sao cho m?i b? ki?m soát mi?n trong trung tâm công ty liên l?c v?i 10 chi nhánh văn ph?ng trang web. K? t? khi ch? có m?t b?n sao trong nư?c có th? x?y ra t?i m?t th?i gian và giao ti?p v?i các trang web văn ph?ng chi nhánh thư?ng qua liên k?t m?ng (WAN) ch?m di?n r?ng, th?t b?i đ? t?i cân b?ng s? không ch? tăng t?i CPU và b? nh? trên b? đi?u khi?n trung tâm trang web tên mi?n, nhưng đi?u này c?ng có th? d?n đ?n r?t l?n backlogs c?a d? li?u đ? nhân r?ng.
M?t ch?y duy nh?t c?a KCC c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? bư?c đ?u t?o k?t n?i sau đó có th? đư?c thích nghi b?i ngư?i qu?n tr?. N?u inter-site KCC là không đ? ch?y theo đ?nh k? sau đó, sau đó các qu?n tr? viên ph?i xác đ?nh các k?t n?i nhân r?ng thêm do đó nhân r?ng ti?p t?c ho?t đ?ng trong trư?ng h?p c?a s? th?t b?i c?a đi?u khi?n vùng ngu?n đư?c xác đ?nh b?i k?t n?i đ?u tiên. N?u t?t c? hi?n có các k?t n?i th?t b?i và inter-site KCC không tái ch?y, ngư?i qu?n tr? ph?i k?t n?i tr?c ti?p v?i b? đi?u khi?n vùng m?c tiêu và t?o k?t n?i t?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó là th? truy c?p. Trong c?u h?nh v?i cao bay hơi (khi b? ki?m soát mi?n t?i ưu m? ngu?n đôi khi không có s?n trong m?t th?i gian dài th?i gian do th?t b?i m?ng) là nên có nhi?u hơn m?t k?t n?i thêm.

Runkcc.VBS (VBScript đ? kích ho?t m?t th?i gian ch?y KCC)

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.' * / runkcc.vbs
'*/
' * / Tham s?:<none></none>
' * / M?c đích: khi ch?y trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, k?ch b?n này làm cho b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương Inter-Site
' * / Tô pô Generator cho trang web c?a nó, cho phép tô pô inter-Site th? h? t?m th?i n?u nó b? t?t,
' * / ch?y quá tr?nh th? h? KCC tô pô, và vô hi?u hóa inter-site topo th? h? n?u nó đ?
' * / c?u h?nh như v?y đ? b?t đ?u v?i.
'*/
'*/

On Error Resume Next

G?i ExecuteKCC()

Công c?ng Sub ReportError)

' cho bi?t ngư?i s? d?ng l?i
WScript.Echo "l?i sau x?y ra: (" + cstr(hex(err.number)) + ")" + cstr(err.description)

End Sub

Công c?ng Sub ExecuteKCC)

On Error Resume Next

WScript.echo "t?i ch?c năng đ? s? d?ng b?i k?ch b?n này..."
đ?t dll = createobject ("iadstools.DCFunctions")
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:WScript.Quit
dll.enabledebuglogging 1

' nh?n đư?c tên đ?a phương h?p
WScript.echo "1 > k?t n?i t?i máy đ?a phương..."
thi?t l?p localMachine=GetObject("LDAP://localhost/rootdse")
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:Wscript.Quit
ServerName=localmachine.get("dnsHostName")
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:WScript.Quit
WScript.echo "2 > Found máy đ?a phương" + ucase(ServerName)

' nh?n đư?c các c?u h?nh NC
configNC=localMachine.get("configurationNamingContext")
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:Wscript.Quit
WScript.echo "3 > b?i c?nh Configuration đ?t tên là:" + configNC

' có đư?c SiteName h?p này
domaincontrollerSiteName=dll.dsgetsitename

N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:Wscript.Quit
WScript.echo "4 > trang web cho h? ph?c v? này là:" + domaincontrollersitename

' nh?n đư?c các DSA DN cho h?p này
DSAObj = localMachine.get("dsServiceName")
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:Wscript.Quit
WScript.echo "5 > The DN cho máy này DSA là:" + DSAObj

' ràng bu?c đ?i tư?ng thi?t l?p trang web trong thư m?c
SiteSettingsPath = "LDAP: / / localhost/CN = thi?t l?p trang web NTDS, CN ="+ domaincontrollerSiteName +", CN = các trang web," + configNC
đ?t SiteSettings=GetObject(SiteSettingsPath)
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:WScript.Quit

' làm cho h?p hi?n t?i ISTG
WScript.echo "6 > làm" + ucase(ServerName) + "Inter trang web tô pô Generator cho các" + ucase(domaincontrollerSiteName) + "trang web."
SiteSettings.Put "interSiteTopologyGenerator", DSAObj
SiteSettings.SetInfo
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:Wscript.Quit

' có đư?c nh?ng l?a ch?n hi?n t?i
origOptions=SiteSettings.Get("options")
N?u hex(err.number) = "8000500D" sau đó
origOptions = 0
ElseIf err.number=0 sau đó
' không ph?i làm g?
else
ReportError:Wscript.Quit
k?t thúc n?u
modOptions = origOptions
WScript.echo "7 > hi?n nay, các tùy ch?n đư?c ch? đ?nh cho các ho?t đ?ng KCC cho ISTG trong trang web này đư?c thi?t l?p:" + cstr(origOptions)

' kích ho?t KCC n?u hi?n đang b? vô hi?u hoá, n?u không, đ? nó m?t m?nh
N?u modOPtions 16 và sau đó
mod2Options = modOptions XOr 16
WScript.echo "8 > KCC hi?n đang vô hi?u hóa cho th? h? inter-site tô pô. T?m th?i re-enabling nó. Đ?t tu? ch?n: "+ cstr(mod2Options)
SiteSettings.Put "tùy ch?n", mod2Options
SiteSettings.SetInfo
N?u err.number <> 0 sau đó
ReportError
WScript.echo "l?i trong quá tr?nh s?a đ?i các thu?c tính tùy ch?n. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng nó có giá tr? ban đ?u chính xác. K?ch b?n này d?t."
WScript.Quit
k?t thúc n?u
else
WScript.echo "8 > KCC hi?n đang đư?c kích ho?t đ? x? l? th? h? inter-site tô pô. Không có thay đ?i là c?n thi?t trư?c khi kích ho?t KCC."
k?t thúc n?u

' ch?y KCC
K?t qu? = dll.TriggerKCC(cstr(ServerName))
N?u err.number > 0 sau đó ReportError
N?u k?t qu? = 0 th?
WScript.echo "9 > The KCC đ? thành công đư?c kích ho?t trên" + ucase(ServerName)
else
WScript.echo "9 > l?i sau x?y ra trigerring KCC vào" + ucase(ServerName) + ":" + dll.lasterrortext
k?t thúc n?u

' vô hi?u hóa KCC
WScript.echo "10 > tái b?ng văn b?n tùy ch?n ban đ?u (" + cstr(origOptions) + ") đ? ISTG."
SiteSettings.Put "tùy ch?n", origOptions
SiteSettings.SetInfo
N?u err.number <> 0 sau đó ReportError:WScript.Quit

End Sub

' k?t thúc k?ch b?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 KCC, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242780Vô hi?u hóa KCC t? t? đ?ng t?o ra nhân r?ng tô pô
224815 Vai tr? c?a các máy phát đi?n tô pô Inter-Site
214745 Kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 1311: Ki?n th?c nh?t quán Checker

Thu?c tính

ID c?a bài: 244368 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB244368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com