Identifikator ?lanka: 244435 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Excel ?uva samo deo svakog radnog lista koji se koristi, ?to zna?i odeljak koji sadr?i podatke ili oblikovanje. Ponekad poslednja ?elija na radnom listu mo?e biti izvan opsega podataka koji se koriste. Zbog ovog problema mo?ete imati ve?u datoteku nego ?to je potrebno, mo?ete od?tampati dodatne stranice, mo?ete dobijati poruke o gre?ci ?Nema dovoljno memorije? ili mo?e do?i do drugog neobi?nog pona?anja. Brisanje suvi?nih redova i kolona da bi se vratila prethodna postavka poslednje ?elije mo?e pomo?i da se re?e ovi problemi.

Napomena Poslednju ?eliju aktivnog radnog lista mo?ete prona?i tako ?to ?ete pritisnuti tastere CTRL+SHIFT+END.

Dodatne informacije

Naj?e??i razlog iz kojeg se poslednja ?elija postavlja izvan opsega radnog lista koji se trenutno koristi jeste suvi?no oblikovanje. Kada oblikujete cele redove i kolone, neki tipovi oblikovanja mogu da dovedu do toga da se poslednja ?elija postavi u ?eliju daleko ispod ili sa desne strane opsega koji se koristi.

Do ovog problema mo?e do?i i kada uvezete Lotus 1-2-3 datoteku u Excel. Kada sa?uvate Lotus datoteku u formatu Excel radne sveske, Excel ne mo?e da odredi poslednju ?eliju na Lotus 1-2-3 radnom listu. Zbog toga je ceo radni list aktivan. Da biste vratili prethodnu postavku adrese poslednje ?elije, mo?ete da koristite neki od slede?ih metoda da biste obrisali nepotrebne informacije (podatke i oblikovanje) iz kolona i redova koji se ne koriste na radnom listu. Kada uklonite suvi?ne informacije, sa?uvajte list da bi Excel ponovo kreirao tabelu aktivnih ?elija.

Napomena Kada upotrebite neki od slede?ih metoda, mo?ete dobiti poruku o gre?ci ?Nema dovoljno memorije? ili sli?nu poruku o gre?ci. Do toga dolazi zbog toga ?to Excel poku?ava da izbri?e izabrani opseg. Ako dobijete ovu poruku o gre?ci, koristite manje opsege redova ili kolona kada obri?ete podatke.

1. metod: Ru?no izbri?ite suvi?ne redove i kolone

Da biste vratili prethodnu postavku poslednje ?elije tako ?to ?ete ru?no izbrisati suvi?ne redove i kolone, sledite ove korake:
 1. Izaberite sve kolone sa desne strane poslednje kolone koja sadr?i podatke tako ?to ?ete izabrati odgovaraju?e naslove kolona.

  Savet Jedan od na?ina na koje mo?ete ovo uraditi jeste da pritisnete taster F5 i otkucate odgovaraju?u referencu. Na primer, otkucajte F:IV za kolone ili otkucajte 5:65536 za redove.
 2. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i sve.

  Napomena Ako ovaj korak ne izbri?e svo suvi?no formatiranje, mo?da ?ete morati da kliknete desnim tasterom mi?a na kolone, a zatim da izaberete stavku Izbri?i da biste u potpunosti uklonili ?elije. Ako izbri?ete ?elije do kojih upu?uju formule, referenca se menja na "#REF!." Zbog toga preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju originalne datoteke, a zatim da proverite da li se u formulama nalazi "#REF!.", nakon ?to obavite slede?e korake.
 3. Ponovite korake od 1. do 2. za redove koji se nalaze ispod poslednjeg reda koji sadr?i podatke.
 4. Sa?uvajte datoteku.
 5. Da biste nastavili da radite u datoteci, zatvorite je i zatim je ponovo otvorite.

2. metod: Kori??enje programskog dodatka za Excel

Primer programskog dodatka za Excel koji uklanja suvi?no formatiranje i resetuje poslednju ?eliju sada je dostupan za preuzimanje. Da biste preuzeli ovaj programski dodatak, posetite slede?u Veb lokaciju: 
XSFormatCleaner.xla
Koristite odeljak ?Preuzimanja? na Veb stranici da biste preuzeli XSFormatCleaner.xla i sa?uvali na ra?unar. Kada preuzmete xla, mo?ete da koristite slede?a uputstva da biste pokrenuli kod u programskom dodatku i uklonili suvi?no formatiranje u radnoj svesci.
 1. Pokrenite Excel, a zatim sledite ove korake u skladu sa verzijom programa Excel koju koristite.

  Microsoft Office Excel 2007, 2010 i 2013

  1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Excel.
  2. Izaberite stavku Programski dodaci, u okviru Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.
  3. Ako niste sa?uvali datoteku u fascikli ?Biblioteka?, kliknite na dugme Potra?i, prona?ite datoteku, a zatim u prozoru Potra?i izaberite datoteku.
  4. Izaberite stavku Excess Format Cleaner 1.1, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Microsoft Office Excel 2003 i starije verzije programa Excel

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Programski dodaci.
  2. Ako niste sa?uvali datoteku u fascikli ?Biblioteka?, kliknite na dugme Potra?i, prona?ite datoteku, a zatim u prozoru Potra?i izaberite datoteku.
  3. Izaberite stavku Excess Format Cleaner 1.1, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U programu Excel 2007 izaberite karticu Programski dodaci, a zatim u grupi Komande menija izaberite stavku Obri?i suvi?no oblikovanje u alatki XSFormatCleaner.xla.

  U programu Excel 2003 i starijim verzijama programa Excel otvorite radnu svesku iz koje ?elite da obri?ete stavke, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Obri?i suvi?no oblikovanje u radnoj svesci. Makro ?e zatim obrisati suvi?no oblikovanje iz svih radnih listova u datoteci.

  Kada se makro dovr?i, bi?ete obave?teni da morate sa?uvati radnu svesku da bi promene bile trajne.
 3. Sa?uvajte, zatvorite, a zatim ponovo otvorite datoteku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 244435 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbcode kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming KB244435

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com