Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2444952 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho các s?n ph?m sau đây:

  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0 ch?a hotfixes cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2,0 các v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a BizTalk Adapter Pack 2,0.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Adapter Pack 2,0 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Cumulative update C?p Nh?t gói C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Quan tr?ng Đ? ki?m tra xem li?u m?t gói d?ch v? m?i hơn ho?c Cumulative Update có s?n cho máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Cumulative update (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các hotfixes trư?c đ?n nay cho B? đi?u h?p Pack 2,0.

Đ?i tuy?n BizTalk Server s? d?ng mô h?nh này như là m?t phi công và c?ng có th? cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

BizTalk Adapter Pack 2,0 hotfixes đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Adapter Pack l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
465537974801Kh?c ph?c: Mô t? c?a m?t hotfix cho phép Microsoft BizTalk Adapter 3.0 cho mySAP Business Suite đư?c ch?a trong BizTalk Adapter Pack 2,0 đ? h? tr? vé m?o danh và đăng nh?p ngư?i dùng trong khi k?t n?i đ?n h? th?ng SAP
465536974800Kh?c ph?c: M?t s? thông đi?p BAPI trong m?t lô không đư?c g?i thành công v?i m?t h? th?ng SAP khi b?n s? d?ng m?t adapter WCF d?a trên SAP đư?c bao g?m trong BizTalk Adapter Pack 2,0
465638977528Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n nh?n đư?c IDOCs khác nhau trên m?t trong nh?ng nh?n đư?c v? trí b?ng cách s? d?ng b? đi?u h?p WCF-SAP t? BizTalk Adapter Pack 2,0
465675979096Kh?c ph?c: M?t h?u t? ".csproj" đư?c thêm b?t ng? vào tài s?n T?p d? án c?a m?t d? án mà d?a trên BizTalk Server 2009
465777982481Kh?c ph?c: giá tr? đ?c tính MaxConnectionsPerSystem trong các adapter WCF-SAP đ?t l?i v? giá tr? m?c đ?nh c?a 50 sau khi b?n thay đ?i giá tr? b?t đ?ng s?n
5030712255172Kh?c ph?c: M?t ph?n th?p phân BCD d? li?u b? m?t khi b?n s? d?ng các.NET Framework d? li?u nhà cung c?p cho mySAP Business Suite c?a BizTalk Adapter Pack 2,0 đ? k?t n?i v?i h? th?ng SAP
5057442257782Kh?c ph?c: B?n không th? s? d?ng Microsoft BizTalk Adapter 3,0 đ?i v?i cơ s? d? li?u Oracle đ? tr? v? dài nguyên lo?i d? li?u t? máy ch? Oracle
5278552300507S?i s? tăng nhanh chóng khi b?n s? d?ng WCF Adapter nh?n đ?a đi?m t?i BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
5456552388784Hotfix đ? thêm "receivedidocrelease" ràng bu?c b?t đ?ng s?n cho v? WCF-SAP BizTalk Adapter Pack 2,0
5569922413183Kh?c ph?c: "Start nguyên t? 'SQLSTATEMENT' d? ki?n" đăng nh?p cho m?t chi?n d?ch SQLEXECUTE t? BizTalk Adapter 3,0 đ?i v?i cơ s? d? li?u Oracle
5599972419919Kh?c ph?c: Giá tr? c?t không đư?c c?p nh?t đ? m?t giá tr? NULL trên m?t máy ch? Oracle khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter 3,0 đ?i v?i cơ s? d? li?u Oracle ho?c BizTalk Adapter 3.0 cho Oracle E-Business Suite đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? Oracle


Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói cumulative update là nh?m s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Adapter Pack. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho vi?c này c? th? cumulative update C?p Nh?t gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a khách hàng Microsoft D?ch v? và h? tr? qua đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho cumulative update C?p Nh?t là s?n dùng. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c Windows Communication Foundation (WCF) d?ng-c?a-Business (LOB) Adapter SDK Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t. N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này cumulative update.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này tích l?y, ti?ng Anh gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Th?i gian Universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.5314.0391,03224 Tháng mư?i m?t, 201015: 49x86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.5314.0452,47224 Tháng mư?i m?t, 201015: 49x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.5314.0350,06424 Tháng mư?i m?t, 201015: 49x86
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5314.0276,35224 Tháng mư?i m?t, 201015: 56x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5314.059,31224 Tháng mư?i m?t, 201015: 56x86


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2,0 hay c?a WCF LOB Adapter SDK SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.5314.0386,93624 Tháng mư?i m?t, 201015: 51x64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.5314.0448,37624 Tháng mư?i m?t, 201015: 51x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.5314.0345,96824 Tháng mư?i m?t, 201015: 51x64
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.5314.0276,35224 Tháng mư?i m?t, 201015: 58x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5314.059,31224 Tháng mư?i m?t, 201015: 58x86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2444952 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbbtsadapters kbexpertiseadvanced kbmt KB2444952 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2444952

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com