M??inot atv?rt dokumentu programm? Word, par?d?s k??das zi?ojums: "Fail? ir piel?goti XML elementi, kurus programma Word vairs neatbalsta."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2445062 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Iedom?jieties ??du situ?ciju. J?s m??in?t atv?rt dokumentu programm? Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010 vai Microsoft Word 2013, kas izmanto k?du no ?iem faila form?tiem:
 • Word dokuments (.DOCX)
 • Word dokuments ar iesp?jotiem makro (.DOCM)
 • Word veidne (.DOTX)
 • Word veidne ar iesp?jotiem makro (.DOTM)
 • Word XML dokuments (.XML)
 • Word 2003 XML dokuments (.XML)
Atverot Word 2007, Word 2010 vai Word 2013, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Fail? ir piel?goti XML elementi, kurus programma Word vairs neatbalsta. Ja saglab?sit ?o failu, ?ie piel?gotie XML elementi tiks neatgriezeniski no?emti.

P?c tam noklik??inot uz Labi, nevar par?d?t piel?gotiem XML elementiem.

Piez?me. Programma Microsoft Word 2013 papildus iepriek? uzskait?tajiem failu form?ti par?da k??das zi?ojumu par ??diem failu form?tiem:
 • Word 97-2003 dokuments (.DOC)
 • Word t?mek?a lapas (.HTML)
 • Bag?tin?t? teksta form?ts (.RTF)

Papildindorm?cija

Word versijas, ko Microsoft izplata p?c 2010. gada 10. janv?ra, vairs nelasa piel?got?s XML atz?mes, kas var b?t ietvertasDOCX, .DOCM, .DOTX, .DOTM vai .XML failos. Jaun?s Word 2007, Word 2010 un Word 2013 versijas joproj?m var atv?rt ?os failus, bet jebkuras piel?got?s XML atz?mes tiks no?emtas.

Piel?gotas XML atz?mes Word dokument? ir redzamas k? roz? (noklus?juma kr?sa) tagu nosaukumi, kas ietver tekstu dokument?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2449628


Piel?gotu XML atz?mju no?em?ana ir ASV tiesas 2009. gada 22. decembra nol?mumu rezult?ts. Parasti klientiem, kuri ieg?d?jas vai licenc? Word 2007, Word 2010 vai Word 2013 no Microsoft p?c 2010. gada 10. janv?ra izmanto?anai ASV un t?s teritorij?s, ir j?izmanto atjaunin?ta programmat?ra, kur? nav iek?auta noteikta piel?gotu XML tagu implement?ciju.

Programm? Word ?is atjaunin?jums neskar t?l?k uzskait?tos l?dzek?us.
 • Satura vad?klas netiek ietekm?tas. Satura vad?klas ir pla?i izplat?ta metode, k? struktur?t dokumenta saturu un kart?t saturu piel?got?s XML da??s.
 • Atv?rtie XML standarti (visas ECMA un ISO versijas) netiek ietekm?ti.
 • Piel?gotas XML atz?mes, kas ir saglab?tas programmu Word 97-2003 dokumentu (.DOC) failos netiek ietekm?tas.
 • Lentes XML un lentes papla?in??ana netiek ietekm?ta.
 • Piel?got?s XML da?as netiek ietekm?tas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par piel?got?m XML da??m, apmekl?jiet MSDN t?mek?a vietni: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Word objektu modelis netiek ietekm?ts. Tom?r da?as objektu mode?a metodes, kas saist?tas ar piel?got?m XML atz?m?m, var rad?t at??ir?gus rezult?tus.
  • Metode TransformDocument turpin?s darboties, bet visas piel?got?s XML atz?mes transform?cijas rezult?tos tiks no?emtas.
  • Metode InsertXML metode turpin?s darboties, bet visas eso??s piel?got?s XML atz?mes tiks no?emtas pirms satura ievieto?anas.


Piez?me. Ja esat t?da risin?juma izstr?d?t?js, kas izmanto piel?gotas XML atz?mes, ?emiet v?r?, ka atbalsts piel?got?m XML atz?m?m vairs nav pieejams. Daudzus scen?rijus, kas ir ?stenoti, izmantojot piel?gotas XML atz?mes, var ?stenot, izmantojot alternat?vas tehnolo?ijas, piem?ram, satura vad?klas, veidlapu laukus un gr?matz?mes, kas pieejamas programm? Word 2007, Word 2010 Word 2013. Piem?ram, k? paskaidrots t?l?k nor?d?tajos rakstos, satura vad?klas (papildus ??m cit?m tehnolo?ij?m, piem?ram, gr?matz?m?m) ?auj izstr?d?t?jiem veidot struktur?tus dokumentus, un t?s var izmantot, lai struktur?ta saturam pie??irtu pie?emtas v?rt?bas. ??s pie?emt?s v?rt?bas var izmantot, lai satura da??m pie??irtu semantisku noz?mi.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par satura vad?kl?m, apmekl?jiet ??s Microsoft t?mek?a lapas:
Word 2007 veid?u izveide programmiski
Word 2007 dokumentu veid?u veido?ana, izmantojot satura vad?klas
Word 2007 satura vad?kla kart??ana uz piel?gotu XML, izmantojot objektu XMLMapping
Praktiskie nor?d?jumi: satura vad?klas saist??ana ar mezglu datu kr?tuv?
Saist?to satura vad?kla izmanto?ana
Viegls veids, k? apvienot vair?kus Word dokumentus
Ar datiem saist?tu satura vad?kla izveide, izmantojot Open XML SDK un LINQ to XML

Uzzi?as

978951 Word 2003 un Word 2007 2010. gada janv?ra atjaunin?juma apraksts
2445060 Tiek no?emta piel?gota XML kart??ana, atverot dokumentu programm? Word 2010
2761189Tiek no?emtas piel?gotas XML atz?mes, atverot dokumentu programm? Word 2013

Rekviz?ti

Raksta ID: 2445062 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2445062 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2445062

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com