Làm th? nào đ? ch?y Eseutil trên m?t máy tính mà không c?n trao đ?i máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?n ph?i ch?y Eseutil ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u trên m?t máy tính không có Microsoft Exchange Server cài đ?t trên nó. Đi?u này t?nh h?nh thư?ng x?y ra khi không đ? vùng tr?ng trên trao đ?i h? ph?c v? đ? hoàn thành nhi?m v? như m?t gián tuy?n defragmentation c?a m?t Exchange Server cơ s? d? li?u t?p tin.

Trong nh?ng k?ch b?n gi?i h?n, vi?c trao đ?i b?t bu?c t?p tin nh? phân có th? đư?c sao chép trên máy ch? không trao đ?i t?m th?i. Ho?c, yêu c?u trao đ?i m? nh? phân có th? đư?c ch?y t? m?t m?ng dùng chung.

Cho m?t gi?i pháp lâu dài, b?n ph?i cài đ?t Exchange trong ch? đ? ch? có ngư?i qu?n tr?. Khi b?n cài đ?t Exchange trong ch? đ? ch? có ngư?i qu?n tr?, các chương tr?nh thích h?p đư?c sao chép vào máy tính đích.

Đ? bi?t thêm thông tin v? s?c ch?a c?n thi?t khi b?n s? d?ng các Eseutil ti?n ích đ? ch?ng phân m?nh cơ s? d? li?u c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183888Đ?a ch?a c?n thi?t cho Eseutil.exe
192185 Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh v?i ti?n ích Eseutil (Eseutil.exe)
255035 Làm th? nào đ? khôi ph?c không gian đ?a c?ng t? cơ s? d? li?u Exchange Server

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Th? t?c sau đây, chúng tôi khuy?n khích đó b?n s? d?ng các phiên b?n cùng m?t t?p tin m? r?ng lưu tr? công c? (Tây B?c) trên Exchange server.

Exchange Server 5,5

 1. T?o m?t thư m?c m?i trên máy tính mà không có Exchange Server cài đ?t trên máy tính c? th? đó.
 2. Sao Eseutil.exe, Ese.dll, jcb.dll và Exchmem.dll t?p tin t? máy tính Exchange Server 2007 Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin thư m?c vào thư m?c m?i mà b?n t?o ra.
 3. M?t d?u nh?c l?nh, di chuy?n t?i c?p m?i.
 4. Ch?y eseutil t? c?p này ch?ng l?i b?t k? cơ s? d? li?u đ? sao đè lên t? các Exchange server.
Nh?ng t?p tin này nên đư?c sao chép sang máy tính đang ch?y Windows NT 4,0 Service Pack 3 ho?c m?t phiên b?n sau này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
190996Chi?n d?ch ch?m d?t v?i l?i-1911 b?ng cách s? d?ng/d ESEUTIL
N?u các máy ch? Exchange và máy tính N?u không có trao đ?i máy ch? không ch?y cùng m?t phiên b?n Windows NT và d?ch v? gói, b?n có th? xem các s? ki?n vào Nh?t k? ?ng d?ng mà ch? ra r?ng cơ s? d? li?u ch? s? đang đư?c tái khi kh?i đ?ng l?i d?ch v? cơ s? d? li?u. Đi?u này là đi?n h?nh và không ch? ra m?t v?n đ?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
215297WinNT Phiên b?n thay đ?i có th? gây ra trao đ?i DB ch? s? đư?c xây d?ng l?i

Exchange 2000 Server

 1. T?o m?t thư m?c m?i trên máy tính mà không có Exchange 2000 đư?c cài đ?t trên máy tính đó.
 2. Sao chép Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll, và Exchmem.dll t?p tin t? máy ch? Exchange 2000Ổ đĩa: \Exchsrvr\Bin thư m?c đ? các m?i thư m?c mà b?n t?o ra.
 3. M? m?t d?u nh?c l?nh, và thay đ?i thư m?c m?i c?p ch?a các t?p tin Eseutil.exe và Ese.dll.
 4. Ch?y eseutil t? c?p này ch?ng l?i b?t k? cơ s? d? li?u sao đè lên t? các Máy tính Exchange 2000.
Chú ý N?u thi?t l?p mi?n đ?a phương ngôn ng? trong Exchange Server không kh?p thi?t l?p mi?n đ?a phương ngôn ng? c?a máy tính mà không có h? ph?c v? Exchange nơi b?n b?n ch?y Eseutil, nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n ch?y Eseutil:
L?i-1062 (JET_errInvalidLanguageId, h?p th?c ho?c ngôn ng? không bi?t ID)

Exchange Server 2003

 1. T?o m?t thư m?c m?i trên máy tính mà không có Exchange Server 2003 đư?c cài đ?t.
 2. Sao chép Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll, và Exchmem.dll t?p tin t? máy tính Exchange Server 2003Ổ đĩa: \Exchsrvr\Bin thư m?c đ? các m?i thư m?c mà b?n t?o ra.
 3. M?t d?u nh?c l?nh, thay đ?i thư m?c đ? các m?i thư m?c.
 4. Ch?y các eseutil l?nh t? c?p này ch?ng l?i b?t k? cơ s? d? li?u đư?c sao chép t? các Máy tính Exchange Server 2003.
Chú ý N?u thi?t l?p mi?n đ?a phương ngôn ng? trong Exchange Server không kh?p thi?t l?p mi?n đ?a phương ngôn ng? c?a máy tính mà không có h? ph?c v? Exchange nơi b?n b?n ch?y Eseutil, nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n ch?y Eseutil:
L?i-1062 (JET_errInvalidLanguageId, h?p th?c ho?c ngôn ng? không bi?t ID)

Exchange Server 2007

 1. T?o m?t thư m?c m?i trên máy tính mà không có Exchange Server 2007 đư?c cài đ?t.
 2. Sao chép các t?p tin Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, và Exchmem.dll t? máy tính Exchange Server 2007 Drive: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin thư m?c vào thư m?c m?i mà b?n t?o.
 3. M?t d?u nh?c l?nh, thay đ?i thư m?c vào thư m?c m?i.
 4. Ch?y l?nh eseutil t? c?p này ch?ng l?i b?t k? cơ s? d? li?u đư?c sao chép t? máy tính Exchange Server 2007.

Thu?c tính

ID c?a bài: 244525 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB244525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com