Raksta ID: 2445957 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

Ja Office 2.010 kar?jas pie 4. solis no instal??anas, un j?s redzat ?o k??das "Tur bija probl?ma, ar ko izveido Microsoft Office," noklik??iniet uz risin?juma, t? poga modific?t re?istru, un p?c tam v?lreiz palaidiet Office 2.010 uzst?d??anas programmu, lai atrisin?tu probl?mu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rstu ?o probl?mu, man
Microsoft salabot 50605
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Labojums, tas nav palaists? R?kojieties rokasgr?mata, kas ir t?das pa?as Noteik?ana to.

Steps for Windows 7 or Windows Vista
Steps for Windows XPJa re?istra modific??anu didn't darbu, j?s varat m??in?t ?o profilakse Ja esat ieg?d?jies Office Home un Student 2010 vai m?j?s un biznesa 2010 tie?saist?.

Profilakse

Pirmk?rt, let's no?emt dator? instal?to programmu sarakst? noklik??iniet uz Run 2010 Microsoft Office A ieraksts.
 1. Noklik??iniet uz Start (vai S?kt > palaist oper?t?jsist?m? Windows XP).
 2. Ierakstiet appwiz cpl un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Sarakst? atlasiet Microsoft Office noklik??iniet uz Run 2010 .
 4. Noklik??iniet uz atinstal?t (vai No?emt Windows XP), un p?c tam noklik??iniet uz J?.
N?kamais, lejupiel?d?t Office 2.010, izmantojot savu Windows Live ID.
 1. Piek??stiet savam pasta kontam tie?saist?.
  Svar?gi! L?dzu, piesakieties ar Windows Live ID, ko izmantoj?t, kad esat ieg?d?jies Office 2010.
 2. Ekr?na aug??j? labaj? st?r? noklik??iniet uz Mana konta .
 3. Atrast ieg?d?j?ties Office 2.010 versiju un p?c tam noklik??iniet uz lejupiel?d?t (see image).
 4. T?l?t, noklik??iniet uz Papildu opcijas zem pogas Lejupiel?d?t t?l?t (see image).
 5. piedal?ties 32 bitu vai 64 bitu lejupiel?d?t Office 2.010 (see image).
 6. Palaist instal?cijas, kad fails ir lejupiel?d?ts.

Vajadz?ga pal?dz?ba?
K? sa?emt pal?dz?bu no Community Microsoft tie?saistes Kopiena vai apmekl?jiet Sazinieties ar Microsoft lai uzzin?tu vair?k par atbalsta iesp?j?m.Rekviz?ti

Raksta ID: 2445957 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbcip kbmt KB2445957 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2445957

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com