Instalacija sistema Office 2010 se zaustavlja na 4. od 4 koraka i primate slede?u poruku o gre?ci: ?Do?lo je do problema sa instalacijom sistema Microsoft Office?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2445957 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

U toku instalacije sistema Microsoft Office Home and Student 2010 ili Home and Business 2010, instalacija se mo?e zaustaviti na 4. od 4 koraka i dobijate slede?u poruku o gre?ci:

Do?lo je do problema sa instalacijom <izdanja> Microsoft Office 2010: Do?lo je do problema sa instalacijom sistema Microsoft Office. Poku?ajte ponovo da pokrenete instalaciju. Ako ponovo do?e do problema, obratite se slu?bi za tehni?ku podr?ku korporacije Microsoft.

Napomena Do ovog problema mo?e do?i i kada poku?ate da koristite Office Starter 2010.

Uzrok

Slede?a poruka je specifi?na za instalacije ?Klikni i pokreni? i mo?e da se pojavi ako vrednost niske ?AppData? ne pokazuje ta?nu lokaciju slede?eg potklju?a registratora:

HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders


Vrednost treba da ukazuje na lokaciju %USERPROFILE%\Application Data u operativnom sistemu Windows XP i na lokaciju %USERPROFILE%\AppData\Roaming u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7.

Re?enje

Ako instalirate Office Home and Student 2010 ili Home and Business 2010, poku?ajte metod koji je naveden u ovom odeljku. Ako se problem i dalje doga?a, idite na odeljak ?Re?enja? ovog ?lanka da biste koristili tradicionalniji metiod instaliranja ovih Office izdanja.

1. metod: Izmena Windows registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u Fix it ?arobnjaku.


Popravi ovaj problem
Microsoft Fix it 50605

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije


Popravi?u sâm

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Zaobila?enje

Da biste izbegli gre?ke sa instalacijom ?Klikni i pokreni?, koristite MSI datoteku da biste sledili tradicionalni metod instaliranja sistema Microsoft Office Home i Student 2010 ili Home and Business 2010.

Va?no Microsoft Office Starter 2010 nema MSI metod instaliranja datoteke. Ne?ete mo?i da sledite korake u ovom odeljku da biste re?ili problem ako poku?avate da koristite ili instalirate Office Starter 2010 na svom ra?unaru.

1. korak: Uklonite Microsoft Office Klikni i pokreni 2010

 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Izaberite stavku Svi programi, a zatim fasciklu Pribor.(korisnici operativnog sistema Windows XP mogu da presko?e ovaj korak)
 3. Izaberite stavku Pokreni, a zatim kliknite u polje Otvori.
 4. Otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu.
 5. Izaberite Microsoft Office Klikni i pokreni 2010 sa liste trenutno instaliranih programa.
 6. Kliknite na dugme Deinstaliraj (ili Ukloni za Windows XP korisnike), a zatim kliknite na dugmeDa.

2. korak: Preuzmite i instalirajte MSI datoteku

Napomena Mo?i ?ete da preuzmete celu MSI datoteku na mre?i SAMO ako ste kupili Office 2010 na mre?i i naveli Windows Live ID.
 1. Pristupite svom nalogu kori??enjem akreditiva za Windows Live ID.
 2. Ako ste ve? prijavljeni, mora?ete da kliknete na Moj nalog u desnom gornjem uglu ekrana. Ako niste bili prijavljeni, unesite akreditive za Windows Live ID.
  Va?no Morate da unesete isti Windows Live ID koji ste koristili kada ste kupili Office 2010 na mre?i.
 3. Nakon prijavljivanja, prona?ite Office 2010 izdanje koje ste kupili, a zatim kliknite na dugme Preuzmi.
  Napomena Ove informacije ?e se nalaziti u odeljku Moj nalog.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2657830


 4. Na slede?em ekranu izaberite Napredne opcije ispod dugmetaPREUZMI ODMAH.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2657831


 5. Izaberite 32 bitni ili 64 bitni da biste preuzeli odgovaraju?u MSI datoteku. Ova veli?ina datoteke bi trebalo da bude oko 600 MB.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2657832


 6. Kada datoteke budu preuzete, pokrenite ih da biste instalirali Office 2010.

Reference

Vi?e informacija o instalaciji ?Klikni i pokreni? za Office 2010:Ako se u ovom ?lanku ne nalazi re?enje va?ih problema, poku?ajte neke od opcija podr?ke:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2445957 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2012. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbcip KB2445957

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com