Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244601 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n xem thoâng tin thieát b? trên Windows trên máy c?a b?n b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b?, b?n có th? th?y m?t thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê bên c?nh đ? m?t câu h?i đánh d?u màu vàng. Xác đ?nh nguyên nhân c?a thi?t b? không r? này có th? là khó khăn, v? có vài ch? d?n c?a nh?ng g? có th? t?o ra nó. Bài vi?t này mô t? các nguyên nhân có th? c?a m?t thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager.

THÔNG TIN THÊM

Ph? bi?n nh?t l? do qu?n l? thi?t b? có th? li?t kê m?t thi?t b? là chưa bi?t là:

Thi?t b? không có tr?nh đi?u khi?n thi?t b?

Khi tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho m?t thi?t b? không s?n dùng, qu?n l? thi?t b? hi?n th? thi?t b? như là chưa bi?t, và đ?t nó trong các Các thi?t b? khác thư m?c. Đi?u này là r?t ph? bi?n v?i Universal Serial Bus (USB) và vi?n c?a đi?n và k? thu?t đi?n t? (IEEE) 1394 composite thi?t b?. Ngoài ra, m?t tr?ng thái c?a "M? l?i 1" ho?c "Error Code 10" có th? đư?c hi?n th? khi b?n xem các thu?c tính c?a thi?t b? trong Device Manager.

Chú ý H?u h?t các USB và IEEE 1394 thi?t b? đư?c thi?t k? đ? ho?t đ?ng đúng n?u không có tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung, b?i v? h? đang c?u h?nh và kích ho?t các tr?nh đi?u khi?n bao g?m v?i các c?a s? cho các lo?i xe bu?t. Tuy nhiên, m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung c?n thi?t n?u thi?t b? không phù h?p trong các tr?nh đi?u khi?n đư?c xác đ?nh và cung c?p l?p Windows. N?u xe bu?t là không th? đ? xác đ?nh các thi?t b?, nó di?n gi?i thi?t b? như m?t thi?t b? t?ng h?p, và các báo cáo nó như v?y trong Device Manager.

B?n đang s? d?ng m?t Windows 98 hay Windows 95 đi?u khi?n thi?t b?

B?n không th? s? d?ng t?p tin thi?t b? ?o driver (.vxd) ph? bi?n cho tr?nh đi?u khi?n Windows 98 hay Windows 95 v?i Windows 2000. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chúng vào máy tính c?a b?n d?a trên Windows 2000, thi?t b? có th? đư?c li?t kê như là chưa bi?t trong qu?n l? thi?t b?. Đi?u này thư?ng x?y ra khi h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không đúng cách phân bi?t gi?a hai tr?nh đi?u khi?n, ho?c gi? đ?nh r?ng Windows 2000 có kh? năng s? d?ng Windows 98 hay Windows 95 .vxd t?p tin.

ID thi?t b? không đư?c công nh?n

M?i thi?t b? ph?n c?ng đ? đ?nh danh đ?c bi?t đư?c s? d?ng b?i c?m và ch?y. Đ?nh danh này có th? bao g?m m?t s? lo?i khác nhau, ch?ng h?n như nhà bán ID, ID thi?t b?, h? th?ng con ID, h? th?ng con nhà bán ID ho?c s?a đ?i ID. N?u m?t ID thi?t b? không có, ho?c Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n không nh?n bi?t ID thi?t b?, qu?n l? thi?t b? có th? li?t kê thi?t b? như là chưa bi?t.

Chú ý Chương tr?nh ph?n m?m yêu c?u ?o móc vào ph?n c?ng có th? t?o ra nh?ng thi?t b? này. Ví d?, Compaq sâu v? Manager t?o ra các thi?t b? ?o đ? giao ti?p v?i và giám sát ph?n c?ng. Nâng c?p máy tính có Compaq cái nh?n sâu s?c qu?n l? cài đ?t cho Windows 2000 có th? t?o m?t thi?t b? không r? trong qu?n l? thi?t b?, b?i v? các phiên b?n c? c?a ph?n m?m cung c?p các đ?nh ngh?a thích h?p cho các thi?t b? ?o.Các thi?t b? thu h?p gi?a các lo?i xe bu?t, ch?ng h?n như m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho phép thi?t b? c?ng song song đ? thi đua xe bu?t nh? máy tính h? th?ng giao di?n (SCSI) ho?c ATAPI, c?ng đư?c bi?t đ?n đ? t?o ra m?t thi?t b? không r? trong Device Manager.

B? l?i ph?n c?ng ho?c ph?n m?m

Có th? t?nh hu?ng nơi b? l?i ph?n c?ng ho?c ph?n v?ng có th? gây các thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager là:

Thi?t b? ?o t?o ra v?i ph?n m?m

Ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? duy nh?t không phơi bày m?t ID thi?t b?, và không có phương pháp tiêu chu?n đ? cài đ?t các thi?t b? này. M?t s? nhà s?n xu?t cài đ?t thi?t b? b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t InstallShield, ho?c m?t phương pháp tương t?. Lưu ? r?ng ph?n m?m đư?c cài đ?t b?i các phương pháp khác có th? không đư?c hoàn toàn xóa khi thi?t b? b? lo?i b? trong qu?n l? thi?t b?, và nó có th? yêu c?u b?n ph?i ki?m tra s? đăng k? trên máy tính c?a b?n và xác minh r?ng t?t c? các m?c đ? đư?c g? b?.

S? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây đ? xác đ?nh n?u thi?t b? không bi?t đang đư?c t?o b?i ph?n m?m:
 • Trong khi không ph?i 100% đáng tin c?y, b?t đ?u t? máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn có th? là m?t trong nh?ng cách d? nh?t c?a vi?c xác đ?nh n?u thi?t b? không bi?t đang đư?c t?o b?i ph?n m?m. Khi kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?m F8, ch?n Ch? đ? an toàn, và sau đó nh?n ENTER. N?u thi?t b? không r? không c?n đư?c li?t kê trong Device Manager, sau đó nó có kh? năng r?ng thi?t b? không bi?t không ph?i là ph?n c?ng.
 • N?u b?n nghi ng? m?t chương tr?nh ph?n m?m c? th? có th? t?o ra thi?t b? không r?, ki?m tra thư m?c kh?i đ?ng trên máy tính c?a b?n đ? xem nh?ng chương tr?nh đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u lúc kh?i đ?ng. Ngoài ra, ki?m tra thanh tr?nh đơn có th? cung c?p cho b?n m?t ch? d?u là đ?n nh?ng chương tr?nh t? đ?ng b?t đ?u, tuy nhiên, nh? r?ng m?t s? chương tr?nh có th? đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u lúc kh?i đ?ng xu?t hi?n trong thư m?c kh?i đ?ng.
 • Công c? thông tin h? th?ng có th? có ích trong ch?n đoán nguyên nhân c?a thi?t b? không r?. Đ? ch?y các h? th?ng thông tin công c?:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? máy tính.
  2. Trên các Qu?n l? máy tính h?p tho?i h?p, b?m vào các H? th?ng thông tin thư m?c, nh?p đúp vào các Môi trư?ng ph?n m?m thư m?c, và sau đó nh?p đúp vào các Chương tr?nh kh?i đ?ng thư m?c.
  3. M?t danh sách toàn di?n c?a m?i chương tr?nh đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u lúc kh?i đ?ng s? đư?c hi?n th?.
  Sau đó, b?n nên ki?m tra Nh?t k? s? ki?n l?i liên quan đ?n b?t k? các chương tr?nh đ? xem n?u có ai đó không làm vi?c đúng cách. N?u b?n t?m th?y m?t s? ki?n có liên quan, g? b? cài đ?t chương tr?nh liên k?t. Lưu ? r?ng m?t th?c t? r?ng m?t chương tr?nh vi?c t?o ra m?t thi?t b? không bi?t không ph?i là m?t d?u hi?u cho th?y chương tr?nh không ho?t đ?ng, tr? khi chương tr?nh ph? thu?c vào thi?t b? ch?y chương tr?nh liên k?t.
 • B?n có th? xem m?i thành ph?n trong máy tính c?a b?n, bao g?m c? các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t đ? làm cho các thành ph?n làm vi?c. Đ? xem các thành ph?n cài đ?t trên máy tính c?a b?n:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? máy tính.
  2. Trong các Qu?n l? máy tính h?p tho?i h?p, b?m đúp vào Công c? h? th?ng.
  3. B?m đúp H? th?ng thông tin, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Thành phần thư m?c.
 • Ki?m tra các V?n đ? thi?t b? thư m?c, n?m dư?i các Thành phần thư m?c.

  LƯU ?: Th?c hi?n theo các bư?c v? phương pháp trư?c đó đ? xem các Thành phần thư m?c.

  Các c?t sau đây đư?c li?t kê:

  • Các Thi?t b? c?t li?t kê tên g?i chung cho thi?t b?, ho?c tên tr?nh đi?u khi?n thi?t b? g?n li?n v?i nó.
  • Các ID thi?t b? PnP c?t danh sách thi?t b? ID như Interconnect thành ph?n ngo?i vi (PCI) ID, ngành công nghi?p tiêu chu?n ki?n trúc (ISA) ID, m?t ID cho m?t s? lo?i xe bu?t khác, ho?c m?t lo?i không bi?t.
  • Các M? l?i c?t danh sách m? l?i liên quan đ?n v?n đ? này c? th?. Trong nhi?u t?nh hu?ng, m? l?i Device Manager s? giúp xác đ?nh nh?ng g? t?o ra thi?t b? không r?. Ví d?, n?u máy tính c?a b?n t?o ra m?t thông báo l?i "x?u ho?c thi?u thi?t b? đi?u khi?n", ba lo?i m?c có th? đư?c li?t kê trong các V?n đ? thi?t b? thư m?c, tùy thu?c vào lo?i thi?t b?:

   • PCI ID thi?t b? PnP:

    Tên thi?t b? | PCI\VEN_00000 & DEV_0000 & SUBSYS_00000000 & REV_00\0 & 0000 | M? l?i
   • ISA PnP ID:

    Tên thi?t b? |? \PNP0000\0
   • X?u ho?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không tương thích:

    Tên thi?t b? | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Thông tin đư?c li?t kê trong t?p tin Setupapi.log có th? h?u ích trong vi?c xác đ?nh nh?ng g? có th? đ? t?o ra thi?t b? không r?, mi?n là thi?t b? có m?t tên có ? ngh?a. Đôi khi tên thi?t b? đư?c li?t kê có th? gây hi?u nh?m. Ví d?, m?t thi?t b? có th? đư?c li?t kê như là m?t thi?t b? n?i ti?p trong qu?n l? thi?t b?, khi trong th?c t? nó không ph?i liên quan đ?n m?t c?ng n?i ti?p. Đi?u này thư?ng x?y ra khi m?t ph?n Plug chơi ID có s?n và qu?n l? thi?t b? di?n gi?i nó như m?t thi?t b? n?i ti?p. Đi?u này gi?i thích có th? x?y ra do m?t ID tương thích đư?c ch? đ?nh b?i thi?t b?. M?t l?n n?a, đi?u này có th? đư?c s?a ch?a b?i đ?nh v? chương tr?nh kh?i đ?ng có th? không th? cư x? đúng cách.

  Lưu ? r?ng đơn gi?n ch? c?n lo?i b? thi?t b? không r? trong Device Manager không ho?t đ?ng n?u m?t chương tr?nh ph?n m?m vi?c t?o ra thi?t b? không r?. B?n ph?i g? cài đ?t chương tr?nh mà t?o ra nó, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Ngoài ra, n?u thi?t b? không bi?t không có g? là v?n đư?c li?t kê sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn, liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft đ? đư?c tr? giúp trong vi?c g? b? thi?t b?.

Thi?t b? ph?n c?ng

Cô l?p các thi?t b? ph?n c?ng là ít ph?c t?p hơn so v?i các thi?t b? ?o, và b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Lo?i b? các thi?t b? ph?n c?ng t? máy tính c?a b?n m?t lúc m?t th?i gian cho đ?n khi thi?t b? không r? không c?n đư?c li?t kê trong Device Manager. Lưu ? r?ng phương pháp này có th? đư?c làm ch?m, và không ph?i luôn luôn đáng tin c?y.
 • Ki?m tra n?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đó đ? đư?c k? đi?n t?. N?u trong khi cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, Windows 2000 phát hi?n r?ng m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c không k? đi?n t?, các thông báo l?i sau đây đư?c t?o ra:
  Không ph?i thư có ch? k?
  Lưu ? r?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? đư?c k? đi?n t? có th? v?n c?n đư?c li?t kê như là m?t thi?t b? không r? trong Device Manager. C?ng lưu ? r?ng ngư?i dùng có th? không nh?n th?y thông báo l?i này n?u nó đ? b? vô hi?u.

  Chú ý Thông tin v? thư k? tr?nh đi?u khi?n thi?t b? có s?n t?i Web site sau Microsoft, và b?ng cách s? d?ng công c? Kit tr?nh đi?u khi?n thi?t b? (DDK):
  http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx
Nó có th? ngăn ch?n vi?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? thi?t b?, có th? là m?t cách ti?p c?n t?t trên các máy ch? nhi?m v? quan tr?ng đ? ngăn ch?n n? l?c c? ? đ? m?t ?n đ?nh h? ph?c v?. Đ? ngăn ch?n vi?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? thi?t b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m vào các Ph?n c?ng tab.
 3. Nh?p vào Các tr?nh đi?u khi?n k?, và sau đó nh?p vào Ch?n - ngăn ng?a vi?c cài đ?t các t?p tin.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? xem danh sách các thi?t b? n?p không kí đi?n t?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Xem t?p Setupapi.log cho m?c tương t? như các m?c sau đây:
  Các t?p tin (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) không k? đi?n t?, b? qua ngày tháng tr?nh đi?u khi?n.
  Cài đ?t ph?n epatapi_inst t? d:\documents và settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng th? nghi?m drivers\epatapnt.inf Tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? ho?c không chính xác (d:\documents và settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.inf) đ? đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p ATAPI song song... L?i 0xe000022f: INF bên th? ba không ch?a thông tin ch? k? đi?n t?. Sao chép t?p tin d:\documents và settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.mpd đ? D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd. Tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? ho?c không chính xác (d:\documents và settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.mpd) đ? đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p ATAPI song song... L?i 0xe000022f: INF bên th? ba không ch?a thông tin ch? k? đi?n t?.
  nơi tên ngư?i dùng là m?t tên ngư?i dùng.
 • S? d?ng công c? Sigverif.exe, cho phép b?n t?o m?t t?p s? ghi danh sách t?t c? các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. T?p nh?t k? Sigverif.txt t?o b?i các công c? Sigverif.exe n?m trong thư m?c % SystemRoot %, và có th? đư?c xem b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad). Đ? ch?y các công c? Sigverif.exe:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i sigverif, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó nh?p vào T?m ki?m các t?p tin khác không k? đi?n t? theo các Tìm kiếm tab.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m c?p con ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Tr?nh duy?t.
  4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Drivers, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
  B?n có th? g?p m?t s? ch?m tr? trong khi máy tính c?a b?n biên d?ch m?t danh sách toàn di?n c?a tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?. Ki?m tra danh sách các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?, và sau đó ki?m tra xem nhà s?n xu?t chương tr?nh đi?u khi?n có tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t có đư?c k? đi?n t?.
Các thi?t b? USB d?a trên các phiên b?n trư?c đây c?a đ?c t? USB có th? t?o ra ma thi?t b? mà xu?t hi?n khi thi?t b? đư?c k?t n?i, và sau đó bi?n m?t khi thi?t b? b? ng?t k?t n?i. Ngoài ra, thi?t b? có th? làm vi?c ch? t?t, nhưng có th? t?o ra m?t thi?t b? không xác đ?nh disassociated, mà thư?ng đư?c gây ra b?i ho?c là l?i th?i ho?c sai ph?n v?ng. Trong trư?ng h?p này, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? c?p nh?t ph?n v?ng.

Ghosted thi?t b? c?ng có th? xu?t hi?n n?u ngư?i dùng t? cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? c?m và ch?y máy tính đ? đư?c phát hi?n và cài đ?t. Thông thư?ng, các thi?t b? c?m và ch?y không đư?c li?t kê khi b?n cài đ?t th? công thi?t b? b?ng cách s? d?ng thu?t s? ph?n c?ng. B?i v? ngư?i dùng không nh?n th?y các thi?t b? đư?c li?t kê, h? có th? gi? đ?nh r?ng nó không đư?c h? tr?, và sau đó ép bu?c ti?n tr?nh cài đ?t b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, gây ra thi?t b? ghosted xu?t hi?n. Xóa thi?t b? ghosted thư?ng gi?i quy?t v?n đ? này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 244601 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhowto kbhw kbtool kbtshoot kbmt KB244601 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244601

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com