Yêu c?u UDP đ?n t? các h? th?ng máy ch? lưu tr? có th? đư?c gi?m xu?ng khi b?n ch?y máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2446500
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y Microsoft Host Integration Server 2010 trên m?t máy tính, yêu c?u ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) đ?n t? các h? th?ng máy ch? lưu tr? có th? đư?c gi?m xu?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? cài đ?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 cho bi?t thêm m?t quy t?c tư?ng l?a đ? tư?ng l?a máy ch? đ?a phương. Đi?u này thêm vào quy t?c t?o ra m?t s? ph? thu?c không t?n t?i trên d?ch v? k?t n?i (IPDLC) IP d? li?u liên k?t. Này ph? thu?c không t?n t?i có th? ch?n các yêu c?u đ?n v?i UDP ports 12000-12004.

Đ? xem chi ti?t c?a các quy t?c b? sung, m?t d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
tư?ng l?a c?a advfirewall Netsh hi?n th? quy t?c IPDLC ti?t
Các chi ti?t c?a các quy t?c b? sung trông gi?ng như sau:
Rule Name:              IPDLC----------------------------------------------------------------------Description:             IP-DLC Link ServiceEnabled:               YesDirection:              InProfiles:               Domain,Private,PublicGrouping:               Host Integration ServerLocalIP:               AnyRemoteIP:               AnyProtocol:               UDPLocalPort:              12000,12001,12002,12003,12004RemotePort:              AnyEdge traversal:            NoProgram:               C:\Program Files\Host Integration Server\system\snalink.exeService:               IPDLCInterfaceTypes:            AnySecurity:               NotRequiredRule source:             Local SettingAction:                AllowOk.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c l?p đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft Host Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hisconfig.dll8.5.4245.2505,68813 Tháng mư?i, 201012: 23x 86
Cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft Host Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hisconfig.dll8.5.4245.2505,68813 Tháng mư?i, 201012: 05x 86


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2446500 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbbug kbmt KB2446500 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2446500

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com