Thông tin v? s? ki?n ID 51

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244780 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n ghi thông tin vào đ?a v?t l?, thông báo s? ki?n sau có th? đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng:


ID s? ki?n: 51
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: đ?a
Mô t?: M?t l?i đư?c phát hi?n trên thi?t b? \Device\Harddisk3\DR3 trong m?t ho?t đ?ng phân trang.
Dữ liệu:
0000: 04 00 22 00 01 00 72 00
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00
0020: 00 52 ea 04 15 00 00 00
0028: 01 00 00 00 04 00 00 00
0030: 03 00 00 00 2a 00 00 00
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
0040: 2a 60 0a 82 75 29 00 00
0048: 80 00

Chú ýThi?t b? trong các mô t? và các d? li?u c? th? h? th?p l?c phân có th? khác nhau.

THÔNG TIN THÊM

N?u m?t l?i chung x?y ra khi máy tính c?a b?n các trang thông tin đ? ho?c t? đ?a, m?t thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51 đư?c đăng nh?p. Trong m?t ho?t đ?ng phân trang, h? đi?u hành giao d?ch hoán đ?i trang b? nh? t? b? nh? vào đ?a ho?c l?y m?t trang b? nh? t? đ?a vào b? nh?. Nó là m?t ph?n c?a vi?c qu?n l? b? nh? c?a Microsoft Windows.

Tuy nhiên, máy tính có th? đăng nh?p tin nh?n s? ki?n này, khi nó t?i h?nh ?nh t? thi?t b? lưu tr?, đ?c và vi?t t?i đ?a phương đư?c ánh x? t?p tin ho?c b?t k? t?p tin (mi?n là nó buffered I/O). Máy tính không đăng thông báo s? ki?n này khi nó th?c hi?n nonbuffered I/O. B?n có th? kh?c ph?c m?t thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51 chính xác như b?n kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9 ho?c t? ch?c s? ki?n ID 11 s? ki?n thư.

Trong nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh, h? th?ng các b?n ghi thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51 sau:


M?t l?i đư?c phát hi?n trên thi?t b? \Device\DeviceNametrong m?t ho?t đ?ng phân trang


Trong trư?ng h?p này, không có tác h?i có kinh nghi?m. Ví d?, t? ch?c s? ki?n ID 51 đư?c đăng nh?p khi phương ti?n tr?ng như CDR, RW, DVDR, và như v?y, đư?c đưa vào m?t ? đ?a có th? ghi đư?c trong khi m?t thi?t b? USB đ? đư?c c?m. H? th?ng ghi nh?t k? s? ki?n này m?c dù đ?a không đư?c có th? ghi đư?c, và thi?t b? USB là v?n c?n s? d?ng đư?c. Trong nh?ng trư?ng h?p c? th?, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua các m?c đăng nh?p, và không có hành đ?ng b? sung là c?n thi?t.

Chú ýTrên Windows XP và Windows Server 2003, DeviceName có th? đư?c c?t ng?n v? c?a gi?i h?n kích thư?c c?a các m?c nh?p Nh?t k? s? ki?n. Do đó, đ?a c?ng hi?n th? s? đi?n tho?i, ho?c tên đ?i tư?ng thi?t b? chính nó có th? không chính xác. Đi?u này là do m?t s? lư?ng l?n thông tin đư?c lưu tr? trong ph?n d? li?u, trong đó làm gi?m không gian có s?n cho "devicename." Trong trư?ng h?p này, b?n có th? t?m th?y thi?t b? phù h?p b?ng cách xem xét các đi?m đ?n đ?a d? li?u đư?c lưu tr? trong ph?n d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Làm th? nào đ? gi?i m? các ph?n d? li?u c?a m?t thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51"ph?n.

Windows Vista và h? đi?u hành Windows sau này, kích thư?c m?c nh?p Nh?t k? s? ki?n đ? đư?c tăng lên, và DeviceName không đư?c c?t ng?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154690Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9, t? ch?c s? ki?n ID 11 và các thông báo l?i s? ki?n ID 15
259237 Kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9, 11, và 15 trên các máy ch? c?m
B?n có th? s? d?ng d? li?u nh? phân, mà là liên k?t v?i b?t k? l?i "Đ?a" (t? ch?c s? ki?n ID 7, 9, 11, 51, và các t? ch?c s? ki?n ID) đ? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ? c?a gi?i m? các ph?n d? li?u.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i m? các ph?n d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182335Đ?nh d?ng d? li?u s? ghi s? ki?n t?o b?i ScsiPortLogError
B?i v? m?t s? ki?n ID 51 có m?t b? sung l?nh mô t? kh?i (CDB) h?p, b?n ph?i xem xét các thông tin sau khi b?n đang xem xét ph?n d? li?u c?a m?t thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51.

Làm th? nào đ? gi?i m? các ph?n d? li?u c?a m?t thông báo s? ki?n s? ki?n ID 51

Khi b?n gi?i m? các ph?n d? li?u trong ví d? đó là trong ph?n "Tóm lư?c", b?n có th? th?y r?ng m?t n? l?c đ? th?c hi?n m?t thao tác ghi LUN 3 b?t đ?u t? khu v?c kinh t? 0x2975820a cho các l?nh v?c 0x0080 không thành công v? xe bu?t đ? đư?c đ?t l?i, nhưng yêu c?u s? th? l?i. Sau đó, bài vi?t này li?t kê các bư?c c? th? đ? gi?i m? ví d? này.

B?ng dư?i đây mô t? nh?ng g? m?i đ?i tư?ng d?i h?nh đ?i di?n cho.

Windows Server 2003 và Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bù đ?pChi?u dàiCác giá tr?
0x001Ki?u ho?t đ?ng: 0x03 = đ?c, 0x04 = Vi?t, 0x0F = IOCTL
0x011S? lư?ng retries c?n l?i
0x022B?i ch?a d? li?u kích thư?c 0x0068
0x042S? dây 0x0001
0x062Bù đ?p cho tên thi?t b?
0x082Không s? d?ng
0x0a2Padding byte
0x0c4NTSTATUS m? l?i
0x104Giá tr? l?i duy nh?t
0x144T?nh tr?ng cu?i cùng NTSTATUS 0x00000000 = các yêu c?u s? th? l?i
0x184Chu?i s?-không s? d?ng
0x1c4Io m? đi?u khi?n (không áp d?ng cho s? ki?n này)
0x208Byte bù đ?p cho khu v?c kinh t? x?u, n?u b?t k?
0x288Đánh d?u bá tư?c khi x?y ra l?i
0x304S? hi?u c?ng-Unused
0x341L?i c?
0x353Không s? d?ng
0x3864SCSI yêu c?u kh?i c?u trúc
0x7818C?u trúc d? li?u c?m giác

Windows 2000

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bù đ?pChi?u dàiCác giá tr?
0x001Ki?u ho?t đ?ng: 0x03 = đ?c, 0x04 = Vi?t, 0x0F = Ioctl
0x011S? lư?ng retries c?n l?i
0x022B?i ch?a d? li?u kích thư?c 0x0022
0x042S? dây 0x0001
0x062Bù đ?p cho tên thi?t b?
0x082Không s? d?ng
0x0a2Padding byte
0x0c4NTSTATUS m? l?i
0x104Giá tr? l?i duy nh?t
0x144T?nh tr?ng cu?i cùng NTSTATUS 0x00000000 = các yêu c?u s? th? l?i
0x184Chu?i s? không s? d?ng
0x1c4Io m? đi?u khi?n (không áp d?ng cho s? ki?n này)
0x208Byte bù đ?p cho khu v?c kinh t? x?u, n?u b?t k?
0x284Đư?ng ID
0x2c4M?c tiêu ID
0x304LUN
0x344Ki?u ho?t đ?ng: 0x0028 = đ?c, 0x002a = vi?t
0x381T?nh tr?ng SCSI
0x391T?nh tr?ng SRB
0x3a1Không s? d?ng
0x3b1Không s? d?ng
0x3c1? th?c b? sung m? qualifier (ASCQ)
0x3d1? th?c b? sung m? (ASC)
0x3e1C?m giác phím
0x3f1Không s? d?ng
0x4010L?nh mô t? kh?i (CDB)

Ph?n chính đ? gi?i m?

M? l?i
Trong ví d? đó là trong ph?n "Tóm lư?c", m? l?i đư?c li?t kê trong d?ng th? hai. Đó là d?ng b?t đ?u v?i "0008:" và bao g?m b?n byte cu?i trong d?ng.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80
ErrorCode = 0x80040033

Đây là m? cho l?i 51. M? này là như nhau cho t?t c? các t? ch?c s? ki?n ID 51 s? ki?n thư:
IO_WARNING_PAGING_FAILURE
Chú ý Khi b?n gi?i thích các d? li?u h? th?p l?c phân trong t? ch?c s? ki?n ID đ? các t?nh tr?ng m?, h?y nh? r?ng các giá tr? đư?c đ?i di?n trong ít v? cu?i nh? đ?nh d?ng.
M? tr?ng thái cu?i cùng
Trong ví d? trong ph?n "Tóm lư?c", m? tr?ng thái cu?i cùng là li?t kê ? 0x14 (trong d?ng th? ba) mà b?t đ?u v?i "0010:" và bao g?m các cu?i b?n octet trong d?ng này.
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00
FinalStatus = 0x00000000

Đi?u này ánh x? t?i STATUS_SUCCESS và ng? ? r?ng yêu c?u s? th? l?i.

Chú ý Khi b?n gi?i thích các d? li?u h? th?p l?c phân trong t? ch?c s? ki?n ID đ? các t?nh tr?ng m?, h?y nh? r?ng các giá tr? đư?c đ?i di?n trong ít v? cu?i nh? đ?nh d?ng.
Đ?a đích
B?n có th? s? d?ng d? li?u này đ? giúp xác đ?nh trên nh?ng g? đ?a v?n đ? x?y ra:
0028: 01 00 00 00 04 00 00 00
Đư?ng ID = 0x0000001, m?c tiêu ID = 0x0000004
2a 0030: 03 00 00 00 00 00 00
LUN = 0X0000003

Nó có th? d? dàng hơn đ? xác đ?nh s? lư?ng b?ng cách s? d?ng liên k?t tư?ng trưng đư?c li?t kê cho các ? đ?a trong các mô t? v? s? ki?n ID. Ví d?, \Device\Harddisk3\DR3.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
159865Làm th? nào đ? phân bi?t v?i m?t thi?t b? v?t l? đ?a t? m?t s? ki?n thông báo
Chú ýThông tin đ?a đích là làm th? nào nó có v? h? đi?u hành. Lưu tr? ?o hóa và đa ph?n m?m I/O có th? m?t n? nh?ng g? đư?c tr?nh bày cho h? đi?u hành. Thông tin này có th? không tr?c ti?p tương ?ng v?i ánh x? v?t l?.
Các tham s? SCSI yêu c?u kh?i (SRB)
Trong ví d? trong ph?n "Tóm lư?c", ScsiStatus là 0x02 (byte đ?u tiên trong d?ng "0038"), và SrbStatus là 0x84 (th? hai byte d?ng "0038"). Đi?u này cung c?p các thông tin sau:
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
ScsiStatus c?a 0x02:
SCSISTAT_CHECK_CONDITION

M? tr?ng thái SCSI: (t? SCSI.H)
0x00 = SCSISTAT_GOOD         
0x02 = SCSISTAT_CHECK_CONDITION    
0x04 = SCSISTAT_CONDITION_MET     
0x08 = SCSISTAT_BUSY         
0x10 = SCSISTAT_INTERMEDIATE     
0x14 = SCSISTAT_INTERMEDIATE_COND_MET 
0x18 = SCSISTAT_RESERVATION_CONFLICT 
0x22 = SCSISTAT_COMMAND_TERMINATED  
0x28 = SCSISTAT_QUEUE_FULL
					
SrbStatus c?a 0x84:
SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID | SRB_STATUS_ERROR
0x00 = SRB_STATUS_PENDING         
0x01 = SRB_STATUS_SUCCESS         
0x02 = SRB_STATUS_ABORTED         
0x03 = SRB_STATUS_ABORT_FAILED       
0x04 = SRB_STATUS_ERROR          
0x05 = SRB_STATUS_BUSY           
0x06 = SRB_STATUS_INVALID_REQUEST     
0x07 = SRB_STATUS_INVALID_PATH_ID     
0x08 = SRB_STATUS_NO_DEVICE        
0x09 = SRB_STATUS_TIMEOUT         
0x0A = SRB_STATUS_SELECTION_TIMEOUT    
0x0B = SRB_STATUS_COMMAND_TIMEOUT     
0x0D = SRB_STATUS_MESSAGE_REJECTED     
0x0E = SRB_STATUS_BUS_RESET        
0x0F = SRB_STATUS_PARITY_ERROR       
0x10 = SRB_STATUS_REQUEST_SENSE_FAILED   
0x11 = SRB_STATUS_NO_HBA          
0x12 = SRB_STATUS_DATA_OVERRUN       
0x13 = SRB_STATUS_UNEXPECTED_BUS_FREE   
0x14 = SRB_STATUS_PHASE_SEQUENCE_FAILURE  
0x15 = SRB_STATUS_BAD_SRB_BLOCK_LENGTH   
0x16 = SRB_STATUS_REQUEST_FLUSHED     
0x20 = SRB_STATUS_INVALID_LUN       
0x21 = SRB_STATUS_INVALID_TARGET_ID    
0x22 = SRB_STATUS_BAD_FUNCTION       
0x23 = SRB_STATUS_ERROR_RECOVERY      
0x24 = SRB_STATUS_NOT_POWERED
0x30 = SRB_STATUS_INTERNAL_ERROR
	(used by the port driver to indicate that a non-scsi-related error occurred)
0x38 - 0x3f = Srb status values reserved for internal port driver use.
					
M?t n? t?nh tr?ng SRB:
0x80 = SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID
0x40 = SRB_STATUS_QUEUE_FROZEN
					
B?n ph?i phá v? m?t n? t?nh tr?ng SRB b?i v? h? là m?t substatus. Chúng đư?c k?t h?p v?i m? tr?ng thái SRB.

Trong 0x84 trư?c đó Ví d?, 0x8_ là m?t m?t n? t?nh tr?ng. V? v?y, SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID và 0x04 là m? tr?ng thái SRB. Đi?u này có ngh?a là SRB_STATUS_ERROR.
C?m giác m?
N?u t?nh tr?ng SRB là autosense là h?p l?, c?m giác m? cung c?p thông tin b? sung. Trong ví d? trong ph?n "Tóm lư?c", các c?m giác m? là 0x06 (th? b?y byte d?ng "0038"), và thêm ? th?c m? là 0x29 (th? 6 octet trong d?ng "0038"). Đi?u này cung c?p các thông tin sau:
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
Phím c?m giác c?a 0x06:

Các byte t?i bù đ?p 003e là ch?a khóa c?m giác. Đi?u này b?n đ? sau đây:
0X06 = SCSI_SENSE_UNIT_ATTENTION

C?m nh?n m? s?: (T? SCSI.H)
0x00 = SCSI_SENSE_NO_SENSE     
0x01 = SCSI_SENSE_RECOVERED_ERROR 
0x02 = SCSI_SENSE_NOT_READY    
0x03 = SCSI_SENSE_MEDIUM_ERROR   
0x04 = SCSI_SENSE_HARDWARE_ERROR  
0x05 = SCSI_SENSE_ILLEGAL_REQUEST 
0x06 = SCSI_SENSE_UNIT_ATTENTION  
0x07 = SCSI_SENSE_DATA_PROTECT   
0x08 = SCSI_SENSE_BLANK_CHECK   
0x09 = SCSI_SENSE_UNIQUE      
0x0A = SCSI_SENSE_COPY_ABORTED   
0x0B = SCSI_SENSE_ABORTED_COMMAND 
0x0C = SCSI_SENSE_EQUAL      
0x0D = SCSI_SENSE_VOL_OVERFLOW   
0x0E = SCSI_SENSE_MISCOMPARE    
0x0F = SCSI_SENSE_RESERVED     
					
? th?c b? sung m? (ASC) c?a 0x29:

? th?c b? sung m? n?m trong các byte th? sáu trong d?ng "0038" t?i bù đ?p 003d và có m?t giá tr? c?a 29. Cho ch?a khóa đư?c ch? đ?nh ngh?a, đi?u này b?n đ? sau đây
0X29 = SCSI_ADSENSE_BUS_RESET

? th?c b? sung M? s?: (T? SCSI.H)
0x00 = SCSI_ADSENSE_NO_SENSE               
0x02 = SCSI_ADSENSE_NO_SEEK_COMPLETE           
0x04 = SCSI_ADSENSE_LUN_NOT_READY             
0x0C = SCSI_ADSENSE_WRITE_ERROR              
0x14 = SCSI_ADSENSE_TRACK_ERROR              
0x15 = SCSI_ADSENSE_SEEK_ERROR              
0x17 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_NOECC            
0x18 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_ECC             
0x20 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_COMMAND            
0x21 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_BLOCK             
0x24 = SCSI_ADSENSE_INVALID_CDB              
0x25 = SCSI_ADSENSE_INVALID_LUN              
0x27 = SCSI_ADSENSE_WRITE_PROTECT             
0x28 = SCSI_ADSENSE_MEDIUM_CHANGED            
0x29 = SCSI_ADSENSE_BUS_RESET               
0x2E = SCSI_ADSENSE_INSUFFICIENT_TIME_FOR_OPERATION    
0x30 = SCSI_ADSENSE_INVALID_MEDIA             
0x3a = SCSI_ADSENSE_NO_MEDIA_IN_DEVICE          
0x3b = SCSI_ADSENSE_POSITION_ERROR            
0x5a = SCSI_ADSENSE_OPERATOR_REQUEST           
0x5d = SCSI_ADSENSE_FAILURE_PREDICTION_THRESHOLD_EXCEEDED 
0x64 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_MODE_FOR_THIS_TRACK      
0x6f = SCSI_ADSENSE_COPY_PROTECTION_FAILURE        
0x73 = SCSI_ADSENSE_POWER_CALIBRATION_ERROR        
0x80 = SCSI_ADSENSE_VENDOR_UNIQUE             
0xA0 = SCSI_ADSENSE_MUSIC_AREA              
0xA1 = SCSI_ADSENSE_DATA_AREA               
0xA7 = SCSI_ADSENSE_VOLUME_OVERFLOW            
					
V?ng lo?i m? thêm ? ngh?a (ASCQ) c?a 0x00:

V?ng lo?i m? ? th?c b? sung n?m ? các byte th? năm trong d?ng "0038" ? bù đ?p 003 C và có giá tr? c?a 00. Nó là 00 trong ví d? này, do đó, nó không áp d?ng cho ASC đ? ch? đ?nh. Danh sách này c?a ? th?c b? sung m? v?ng lo?i cho m?i c?m giác m? là quá l?n đ? bao g?m trong bài vi?t này. Xin vui l?ng xem SCSI.H DDK cho bi?t thêm thông tin.

Chú ý Các giá tr? t?t c? ASC và ASCQ trên 0x80 ngư?i bán hàng c? th? và không tài li?u trong đ?c t? SCSI hay Microsoft DDK. Vui l?ng tham kh?o các Đ?i l? ph?n c?ng.
Các thông s? l?nh mô t? kh?i (CDB)
CDB b?t đ?u v?i đư?ng v?i m?t đ?i tư?ng d?i h?nh c?a '0040':
0040: 2a 60 0a 82 75 29 00 00
0048: 80 00
Byte t?i bù đ?p 0x40 đ?i di?n cho các m? CDB, các byte t? bù đ?p 0x43 đ? 0x46 đ?i di?n cho khu v?c kinh t? kh?i đ?u, và 0x47 đ? bù đ?p 0x49 đ?i di?n cho s? lư?ng các ngành tham gia vào các ho?t đ?ng.

Chú ýPh?n d? li?u CDB không đ?nh d?ng v? cu?i nh?, do đó các byte nên không đư?c l?n. H?y c?n th?n khi b?n gi?i m? ph?n này b?i v? các đ?nh d?ng khác nhau hơn ph?n trư?c đó.

0x2a = Vi?t yêu c?u
0x0a827529 = khu v?c kinh t? kh?i đ?u
0x0080 = s? l?nh v?c

SCSI CDB M?: (t? SCSI.H)
0x00 = SCSIOP_TEST_UNIT_READY   
0x01 = SCSIOP_REZERO_UNIT     
0x01 = SCSIOP_REWIND       
0x02 = SCSIOP_REQUEST_BLOCK_ADDR 
0x03 = SCSIOP_REQUEST_SENSE    
0x04 = SCSIOP_FORMAT_UNIT     
0x05 = SCSIOP_READ_BLOCK_LIMITS  
0x07 = SCSIOP_REASSIGN_BLOCKS   
0x07 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_STATUS 
0x08 = SCSIOP_READ6        
0x08 = SCSIOP_RECEIVE       
0x0A = SCSIOP_WRITE6       
0x0A = SCSIOP_PRINT        
0x0A = SCSIOP_SEND        
0x0B = SCSIOP_SEEK6        
0x0B = SCSIOP_TRACK_SELECT    
0x0B = SCSIOP_SLEW_PRINT     
0x0C = SCSIOP_SEEK_BLOCK     
0x0D = SCSIOP_PARTITION      
0x0F = SCSIOP_READ_REVERSE    
0x10 = SCSIOP_WRITE_FILEMARKS   
0x10 = SCSIOP_FLUSH_BUFFER    
0x11 = SCSIOP_SPACE        
0x12 = SCSIOP_INQUIRY       
0x13 = SCSIOP_VERIFY6       
0x14 = SCSIOP_RECOVER_BUF_DATA  
0x15 = SCSIOP_MODE_SELECT     
0x16 = SCSIOP_RESERVE_UNIT    
0x17 = SCSIOP_RELEASE_UNIT    
0x18 = SCSIOP_COPY        
0x19 = SCSIOP_ERASE        
0x1A = SCSIOP_MODE_SENSE     
0x1B = SCSIOP_START_STOP_UNIT   
0x1B = SCSIOP_STOP_PRINT     
0x1B = SCSIOP_LOAD_UNLOAD     
0x1C = SCSIOP_RECEIVE_DIAGNOSTIC 
0x1D = SCSIOP_SEND_DIAGNOSTIC   
0x1E = SCSIOP_MEDIUM_REMOVAL   
0x23 = SCSIOP_READ_FORMATTED_CAPACITY 
0x25 = SCSIOP_READ_CAPACITY    
0x28 = SCSIOP_READ        
0x2A = SCSIOP_WRITE        
0x2B = SCSIOP_SEEK        
0x2B = SCSIOP_LOCATE       
0x2B = SCSIOP_POSITION_TO_ELEMENT 
0x2E = SCSIOP_WRITE_VERIFY    
0x2F = SCSIOP_VERIFY       
0x30 = SCSIOP_SEARCH_DATA_HIGH  
0x31 = SCSIOP_SEARCH_DATA_EQUAL  
0x32 = SCSIOP_SEARCH_DATA_LOW   
0x33 = SCSIOP_SET_LIMITS     
0x34 = SCSIOP_READ_POSITION    
0x35 = SCSIOP_SYNCHRONIZE_CACHE  
0x39 = SCSIOP_COMPARE       
0x3A = SCSIOP_COPY_COMPARE    
0x3B = SCSIOP_WRITE_DATA_BUFF   
0x3C = SCSIOP_READ_DATA_BUFF   
0x40 = SCSIOP_CHANGE_DEFINITION  
0x42 = SCSIOP_READ_SUB_CHANNEL  
0x43 = SCSIOP_READ_TOC      
0x44 = SCSIOP_READ_HEADER     
0x45 = SCSIOP_PLAY_AUDIO     
0x46 = SCSIOP_GET_CONFIGURATION  
0x47 = SCSIOP_PLAY_AUDIO_MSF   
0x48 = SCSIOP_PLAY_TRACK_INDEX  
0x49 = SCSIOP_PLAY_TRACK_RELATIVE 
0x4A = SCSIOP_GET_EVENT_STATUS  
0x4B = SCSIOP_PAUSE_RESUME    
0x4C = SCSIOP_LOG_SELECT     
0x4D = SCSIOP_LOG_SENSE      
0x4E = SCSIOP_STOP_PLAY_SCAN   
0x51 = SCSIOP_READ_DISK_INFORMATION  
0x52 = SCSIOP_READ_TRACK_INFORMATION  
0x53 = SCSIOP_RESERVE_TRACK_RZONE   
0x54 = SCSIOP_SEND_OPC_INFORMATION    
0x55 = SCSIOP_MODE_SELECT10      
0x5A = SCSIOP_MODE_SENSE10       
0x5B = SCSIOP_CLOSE_TRACK_SESSION   
0x5C = SCSIOP_READ_BUFFER_CAPACITY   
0x5D = SCSIOP_SEND_CUE_SHEET      
0x5E = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_IN  
0x5F = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_OUT  
0xA0 = SCSIOP_REPORT_LUNS       
0xA1 = SCSIOP_BLANK          
0xA3 = SCSIOP_SEND_KEY         
0xA4 = SCSIOP_REPORT_KEY        
0xA5 = SCSIOP_MOVE_MEDIUM       
0xA6 = SCSIOP_LOAD_UNLOAD_SLOT     
0xA6 = SCSIOP_EXCHANGE_MEDIUM     
0xA7 = SCSIOP_SET_READ_AHEAD      
0xAD = SCSIOP_READ_DVD_STRUCTURE    
0xB5 = SCSIOP_REQUEST_VOL_ELEMENT   
0xB6 = SCSIOP_SEND_VOLUME_TAG     
0xB8 = SCSIOP_READ_ELEMENT_STATUS   
0xB9 = SCSIOP_READ_CD_MSF       
0xBA = SCSIOP_SCAN_CD         
0xBB = SCSIOP_SET_CD_SPEED       
0xBC = SCSIOP_PLAY_CD         
0xBD = SCSIOP_MECHANISM_STATUS     
0xBE = SCSIOP_READ_CD         
0xBF = SCSIOP_SEND_DVD_STRUCTURE    
0xE7 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_RANGE    
					

Thu?c tính

ID c?a bài: 244780 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbinfo kbmt KB244780 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244780

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com