MAPI nevar izmantot, lai iestat?tu Outlook 2003 lieto?anai ar Exchange Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2449616 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot Microsoft Office Outlook 2003, lai izveidotu savienojumu ar Microsoft Exchange Online vid? Microsoft Office 365 lietot zi?ojumapmai?as API (MAPI), MAPI savienojums var nedarboties.

IEMESLS

Programmas Outlook 2003 nav atbalst?tai e-pasta klienta savienojumu ar tie?saistes Exchange pastkast?m, izmantojot MAPI Office 365.

Piez?me. Programma Outlook 2003 ir atbalst?ts piesl?g?an?s Exchange Online pastkast?m, izmantojot Post Office Protocol (POP) vai interneta zi?ojumu piek?uves protokola (IMAP) protokoliem.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas pras?b?m programmai Office 365, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2449616 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2449616 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2449616

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com