Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP m?ng c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244980 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? thay đ?i IP c?a m?ng Đ?a ch? c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL.

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005 ho?c Microsoft SQL Server 2008, xem ch? đ? "Làm th? nào đ?: thay đ?i the IP đ?a ch? c?a m?t SQL Server 2005 dß?? c?m" trong SQL Server sách tr?c tuy?n.

Thay đ?i đ?a ch? IP c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 7.0

N?u b?n ph?i thay đ?i đ?a ch? IP c?a b?n hi?n có SQL Server 7.0 trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n uncluster SQL Server b?ng cách s? d?ng các SQL Server c?m Wizard. B?n có th? s? d?ng thu?t s? c?m máy ch? SQL đ? lo?i b? các trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. B?n có th? s? d?ng thu?t s? c?m máy ch? SQL đ? c?m SQL Server m?t l?n n?a v?i đ?a ch? IP m?i.

Chú ý Trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server s? gián tuy?n và không s?n dùng cho đ?n khi b?n uncluster c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p, thay đ?i đ?a ch? IP, và sau đó c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?m d? m?t l?n n?a.

N?u b?n thay đ?i b?t k? đ?a ch? IP nào khác trong các c?m sao ho?c b?n thay đ?i tên mi?n nơi cư trú c?a c?m sao, hoàn ch?nh mà x? l? trư?c khi b?n c?m máy ch? m?t l?n n?a.

V? đư?c c?i thi?n ch?c năng và recoverability trong SQL Server 2000, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n nâng c?p lên t?t c? các c?m 6,5 SQL Server và SQL Server 7.0 Server SQL Server 2000. B?n có th? không th? th?c hi?n m?t nâng c?p c?m SQL Server trên m?t máy tính có m?t ?ng d?ng trư?c đó ch?y như m?t môi trư?ng s?n xu?t v?i c?m máy ch? SQL. Đ? bi?t thêm thông tin và s? tr? giúp, liên h? c?a b?n Đ?i l? c?a ?ng d?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
274446Nâng c?p lên SQL Server 2000 chuy?n đ?i d? ph?ng gi?i pháp đư?c đ? ngh? cho t?t c? các máy ch? ?o không - SQL Server 2000

Thay đ?i đ?a ch? IP c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2000

N?u b?n ph?i thay đ?i đ?a ch? IP c?a b?n hi?n có SQL Server 2000 trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, cho dù đó là m?t trư?ng h?p m?c đ?nh ho?c m?t tên d?, b?n có th? s? d?ng các Advanced\Maintain máy ch? ?o cho chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering tùy ch?n trong chương tr?nh thi?t l?p SQL Server 2000.

Đ? s? d?ng các Advanced\Maintain máy ch? ?o cho chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn SQL Server 2000 Enterprise Edition CD, và sau đó Nh?p vào SQL Server 2000 thành ph?n.
 2. Nh?p vào Cài đ?t máy ch? cơ s? d? li?u.
 3. Trên các Chào m?ng màn h?nh, b?m vàoTi?p theo.
 4. G? tên c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà b?n mu?n S?a đ?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?m vào các Tùy ch?n chuyên sâu tab, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Duy tr? m?t máy ch? ?o cho chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trong các C?m chuy?n đ?i d? ph?ng h?p tho?i, B?n có th?:
  • Thêm m?t đ?a ch? IP cho thêm m?ng.
  • Lo?i b? và thay th? đ?a ch? IP hi?n có.
  • Lo?i b? đ?a ch? IP mà b?n không c?n.
  Sau khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, b?m Thêm, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Gán đ?a ch? IP duy nh?t cho m?i m?ng và m?t m?ng cho m?i b? đi?u h?p m?ng. SQL Máy ch? yêu c?u r?ng m?i đ?a ch? IP đư?c gán cho nó có m?ng con duy nh?t c?a riêng m?nh m?t n?. SQL Server không h? tr? nhi?u đ?a ch? IP trên m?ng con cùng b?i v? đi?u này có th? d?n đ?n trùng l?p tên trên m?ng. Cho Ví d?, n?u b?n có m?t m?ng lư?i công c?ng và m?t m?ng lư?i tư nhân và b?n mu?n ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP b? sung cho c?a b?n trư?ng h?p SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n ph?i thêm m?t v? m?ng đ? m?i nút đ? t?o ra m?t m?ng lư?i m?i. B?n có th? sau đó Gán đ?a ch? IP b? sung vào m?ng m?i.
 8. Th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các nút, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 9. Xác minh thông tin đư?c yêu c?u ngư?i dùng và m?t kh?u, và sau đó b?m Ti?p theo.

  Đ? xác minh r?ng nh?ng thay đ?i đ? th?c hi?n, xem các tài s?n tài nguyên SQL Server 2000 IP trong c?m Administrator Ví d? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 10. Nh?p vào K?t thúc.


N?u m?t n? m?ng con cho các ngu?n l?c trong Windows cluster thay đ?i, các bư?c đư?c đ? c?p trư?c đó không th? đư?c s? d?ng đ? thay đ?i đ?a ch? IP c?a m?t trư?ng h?p SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Thay đ?i đ?a ch? IP khi thay đ?i m?t n? m?ng con cho các ngu?n l?c trong m?t c?m Windows

Khi b?n thay đ?i m?t n? m?ng con cho các ngu?n l?c trong m?t c?m Windows, m?t n? m?ng con c?a card m?ng và m?ng công c?ng c?ng thay đ?i. V? v?y, các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL không đ?n tr?c tuy?n b?i v? m?t n? m?ng con cho trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server và SQL Server IP đ?a ch? tài nguyên đư?c thu đư?c t? d?ch v? c?m c?a Microsoft Cho vi?c cài đ?t SQL Server 2000, n?u b?n thay đ?i m?t n? m?ng con cho các ngu?n l?c trong m?t c?m Windows, và đó là ch? có m?t v? m?ng cho m?ng công c?ng trên m?i nút trong c?m sao, b?n không th? s? d?ng chương tr?nh SQL Server 2000 thi?t l?p đ? thay đ?i đ?a ch? IP c?a máy ch? SQL ví d? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng như thay đ?i thông qua thi?t l?p chương tr?nh yêu c?u r?ng tài nguyên máy ch? SQL đư?c tr?c tuy?n khi chương tr?nh ch?y.

Chú ýTh? t?c sau đây là h?p l? cho t?t c? các phiên b?n c?a SQL Server mà bài này áp d?ng cho.

N?u m?t n? m?ng con cho các ngu?n l?c trong m?t c?m Windows đư?c thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? thay đ?i đ?a ch? IP c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server:
 1. C?m sao m? ngư?i qu?n tr?.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Windows c?m tên, m? r?ng C?m sao c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Mạng.
 3. Trong ngăn bên ph?i, xác minh r?ng m?ng công c?ng có m?t n? m?ng con m?i.
 4. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Các nhóm, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a ch? IP máy ch? SQL tài nguyên tên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Tham s? tab.
 7. Trong các Đ?a ch? h?p, g? đ?a ch? IP m?i.
 8. Trong các M?t n? m?ng con h?p, lo?i m?t n? m?ng con m?i.
 9. Trong các Mạng h?p, b?m vào m?ng công c?ng mà có m?t n? m?ng con m?i.
 10. Mang l?i cho đ?a ch? IP máy ch? SQL tài nguyên tr?c tuy?n. B?n có th? nh?n th?y r?ng các ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP máy ch? SQL và ngu?n tài nguyên tên m?ng đ?n tr?c tuy?n.
Đ? đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP máy ch? SQL đư?c thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra đ?a ch? IP máy ch? SQL tài nguyên b?ng cách nh?p chu?t ph?i tài nguyên, cách nh?n vào Thu?c tính, sau đó b?m các Tham s? tab. Đ?a ch? IP và m?t n? m?ng con s? đư?c hi?n th?. Nh?p vào H?y b?.
 2. Ki?m tra Nh?t k? l?i SQL Server đ? đ?m b?o r?ng trư?ng h?p c?a SQL Server l?ng nghe trên đ?a ch? IP m?i trên c?ng đư?c ch? đ?nh.

Thay đ?i đ?a ch? IP c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2005

Đ? thay đ?i đ?a ch? IP trên b?t k? trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2005, h?y làm theo các bư?c sau:

C?nh báo Máy tính đang ch?y SQL Server s? gián tuy?n trong quá tr?nh này.
 1. M?t tài nguyên đ?a ch? IP máy ch? SQL gián tuy?n.
 2. Ki?m tra c?u h?nh qu?n l? cho m?t bí danh sánh đúng v?i tên máy ch? SQL ?o. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 2005, đi?m đ?n Công c? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào SQL Server Virtual Machine Manager.
  2. M? r?ng C?u h?nh máy khách b?n x? SQL, và sau đó nh?p vào Bí danh.
  N?u m?t bí danh t?n t?i có tên là gi?ng như SQL Server máy ch? ?o đ?t tên, đ?a ch? IP c?a bí danh đ? m?t đ?a ch? IP m?i.
 3. Nh?p chu?t ph?i Đ?a ch? IP máy ch? SQL tài nguyên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Tham s? tab.
 5. Nh?p ng? đ?a ch? IP m?i.
 6. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Mang l?i cho các ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP tr?c tuy?n đ? xác nh?n không có xung đ?t.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào tên nhóm SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p, và sau đó nh?p vào Mang l?i tr?c tuy?n.
 9. M? máy ch? SQL errorlog t?p hi?n th?i, và ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? IP m?i đư?c s? d?ng.
C?nh báo SQL Mail không h? đ?y đ? tr? khi nó đư?c s? d?ng v?i SQL Server 2000 dß?? clustering v? MAPI không bi?t c?m. Khi SQL thư là đư?c s? d?ng trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, Microsoft đưa ra nh?ng n? l?c thương m?i h?p l? đ? cung c?p h? tr?, nhưng không th? đ?m b?o s? ?n đ?nh ho?c s?n có. Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong SQL Máy ch? 6.5, 7.0 và năm 2000 khi SQL thư đư?c s? d?ng trên m?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m.

N?u SQL Server 2005 ho?c trư?ng h?p c?m SQL Server 2008 đ? đư?c cài đ?t, b?n c?n ph?i thêm m?t đ?a ch? IP m?i ?o mà trên đó SQL Server 2005 ho?c SQL Server 2008 s? l?ng nghe. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i cluadmin, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong c?a s? qu?n tr? viên Cluster, m? r?ng các Các nhóm nút.
 3. Bung nhóm mà b?n mu?n thêm các ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP.
 4. Mang l?i cho m?ng SQL tên tài nguyên gián tuy?n.
 5. T?o ra m?t ngu?n l?c đ?a ch? IP m?i.

  Chú ý Đ?a ch? IP m?i là đ?a ch? IP ?o b? sung mà SQL Server 2005 s? l?ng nghe.

  Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
  2. Trong các Tài nguyên m?i h?p tho?i, lo?i tên mà b?n mu?n s? d?ng cho các ngu?n tài nguyên, ch?n Đ?a ch? IP trong các Lo?i tài nguyên danh sách và b?m Ti?p theo.
  3. Trong các Các thông s? đ?a ch? TCP/IP h?p tho?i, ch? đ?nh đ?a ch? IP, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 6. C?u h?nh các tài nguyên tên m?ng SQL ph? thu?c vào đ?a ch? IP m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Ph? thu?c tab.
  3. Trên các Ph? thu?c tab, b?m vào S?a đ?i.
  4. Thêm đ?a ch? IP m?i t? các Ngu?n l?c s?n có danh sách cho các Tài nguyên ph? thu?c danh sách.
  5. Nh?p vào Ok hai l?n.
 7. Mang l?i cho t?t c? các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.


THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? d?ch v? c?m có liên quan c?a Microsoft đ?i tư?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230356Thay đ?i đ?a ch? IP c?a b? đi?u h?p m?ng trong máy ch? c?m
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
319578Thông báo l?i khi b?n thay đ?i đ?a ch? IP trên n?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server: "Ràng bu?c th?t b?i"

Thu?c tính

ID c?a bài: 244980 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbsql2005cluster kbhowtomaster kbinfo kbmt KB244980 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244980

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com