Th?i gian đ? g?i trong m?t cơ th? thông đi?p thư đi?n t? là không chính xác khi b?n tr? l?i ho?c chuy?n ti?p thông báo email b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng EWS trong môi trư?ng Exchange Server 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2450078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n có m?t ?ng d?ng Microsoft Exchange Web d?ch v? (EWS) trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2007.
  • B?n c? g?ng đ? tr? l?i ho?c chuy?n ti?p m?t email b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng EWS.
Trong trư?ng h?p này, th?i đi?m đ? g?i thư email ban đ?u trong cơ th? thông đi?p thư đi?n t? không chính xác. Ví d?, gi? s? r?ng b?n có m?t email v?i m?t th?i gian đ? g?i có ngh?a là th? sáu, June 25, 2010 08: 43, và múi gi? là Tokyo (GMT + 09: 00). Sau khi b?n tr? l?i ho?c chuy?n ti?p thông báo email b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng EWS, th?i gian đ? g?i thư email g?c trong cơ th? thông báo email là th? sáu 25 tháng sáu, 2010 17: 43 PM.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các API EWS không s? d?ng các TimeZoneDefinition nguyên t?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2602324 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? các TimeZoneDefinitionnguyên t?, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? các y?u t? TimeZoneDefinition

Thu?c tính

ID c?a bài: 2450078 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbmt KB2450078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2450078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com