Πώς να υπολογίσει ηλικίες πριν από την 1/1/1900 στο Excel

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 245104 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αν και τύπων υπολογισμού ημερομηνίας στο Microsoft Excel μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τις ημερομηνίες που έχουν εισαχθεί μεταξύ 1/1/1900 και 31/12/9999, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη Microsoft Visual Basic for Applications συνάρτηση για τον υπολογισμό των ετών (σε έτη) κάποιον ή κάτι που πρώτα δημιουργήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1900.

Χρήση μακροεντολής για να υπολογίσετε την ηλικία

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Το Excel εισαγάγει τις ημερομηνίες πριν από την 1/1/1900 ως κείμενο. Αυτή η συνάρτηση λειτουργεί για ημερομηνίες που καταχωρούνται ως κείμενο που αρχίζει από 1/1/0001 κανονικές ημερομηνίες και είναι δυνατό να χειριστεί ημερομηνίες, όταν η ημερομηνία έναρξης είναι πριν από το 1900 και η ημερομηνία λήξης είναι μετά από το 1900. Για να χρησιμοποιήσετε τη μακροεντολή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel. Προβολή στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να μεταβείτε στην Επεξεργασία Visual Basic (Visual Basic Editor).
 3. Στο διακομιστήINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα στη λειτουργική μονάδα:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.
  Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)
    
    ' Dim our variables.
    Dim stvar As String
    Dim stmon As String
    Dim stday As String
    Dim styr As String
    Dim endvar As String
    Dim endmon As String
    Dim endday As String
    Dim endyr As String
    Dim stmonf As Integer
    Dim stdayf As Integer
    Dim styrf As Integer
    Dim endmonf As Integer
    Dim enddayf As Integer
    Dim endyrf As Integer
    Dim years As Integer
    
    ' This variable will be used to modify string length.
    Dim fx As Integer
    fx = 0
    
    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function
    ' and returns the results.
    ' Searches for the first "/" sign in the start date.
    stvar = sfunc("/", stdate)
    
    ' Parse the month and day from the start date.
    stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)
    stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    stmonf = CInt(stmon)
    stdayf = CInt(stday)
    styrf = CInt(styr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
  
    ' Reset the string length variable.
    fx = 0
    
    ' Parse the first "/" sign from the end date.
    endvar = sfunc("/", endate)
    
    ' Parse the month and day from the end date.
    endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)
    endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    endmonf = CInt(endmon)
    enddayf = CInt(endday)
    endyrf = CInt(endyr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
    
    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and 
    ' second year.
    years = endyrf - styrf
    
    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed. 
    If stmonf > endmonf Then
      years = years - 1
    End If
      
    If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then
      years = years - 1
    End If
  
    ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not, 
    ' return the years.
    If years < 0 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
    Else
      AgeFunc = years
    End If
    
  End Function
  
  ' This is a second function that the first will call.
  ' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.
  ' It is used so that the code is easier to read.
  Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)
    sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)
  End Function
  					
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο.
 6. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα:
  A1  01/01/1887
  A2  02/02/1945
  						
  Στο κελί A3, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο
  = () AgeFuncημερομ_αρχής,ημερομηνία λήξης)
  Όπουημερομ_αρχήςείναι μια αναφορά κελιού για την πρώτη ημερομηνία (A1) καιημερομηνία λήξηςείναι μια αναφορά κελιού για το δεύτερο ημερομηνία (A2).

  Το αποτέλεσμα θα 58.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε όλες τις ημερομηνίες πριν από την 1/1/1900 εγκυρότητας. Ημερομηνίες που καταχωρούνται ως κείμενο δεν ελέγχονται από το Excel.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δείγματος κώδικα σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
212536Τρόπος εκτέλεσης δείγματος κώδικα από άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 245104 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbmt KB245104 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:245104

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com