Làm th? nào đ? tính toán tu?i t? trư?c khi 1 tháng 1 năm 1900 trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 245104 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?c dù Microsoft Excel công th?c ngày ch? có th? s? d?ng ngày tháng đi vào gi?a 1/1/1900 và 12/31/9999, b?n có th? s? d?ng m?t tùy ch?nh Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng đ? tính toán tu?i (trong năm) c?a m?t ai đó ho?c m?t cái g? đó đ? đư?c t?o ra l?n đ?u tiên trư?c 1 tháng m?t năm 1900.

S? d?ng Macro đ? tính toán tu?i

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
Excel vào ngày trư?c khi đ?n 1/1/1900 như văn b?n. Ch?c năng này ho?t đ?ng cho nh?ng ngày tháng đư?c nh?p như văn b?n b?t đ?u b?ng 1/1/0001, b?nh thư?ng ngày, và có th? x? l? các ngày đ?n khi ngày b?t đ?u trư?c năm 1900 và k?t thúc ngày là sau 1900. Đ? s? d?ng v? mô, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Excel. Xem b?ng tính trên mà b?n mu?n s? d?ng các ch?c năng.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? chuy?n đ?n Visual Basic Editor.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 4. G? m? sau trong module:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.
  Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)
    
    ' Dim our variables.
    Dim stvar As String
    Dim stmon As String
    Dim stday As String
    Dim styr As String
    Dim endvar As String
    Dim endmon As String
    Dim endday As String
    Dim endyr As String
    Dim stmonf As Integer
    Dim stdayf As Integer
    Dim styrf As Integer
    Dim endmonf As Integer
    Dim enddayf As Integer
    Dim endyrf As Integer
    Dim years As Integer
    
    ' This variable will be used to modify string length.
    Dim fx As Integer
    fx = 0
    
    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function
    ' and returns the results.
    ' Searches for the first "/" sign in the start date.
    stvar = sfunc("/", stdate)
    
    ' Parse the month and day from the start date.
    stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)
    stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    stmonf = CInt(stmon)
    stdayf = CInt(stday)
    styrf = CInt(styr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
  
    ' Reset the string length variable.
    fx = 0
    
    ' Parse the first "/" sign from the end date.
    endvar = sfunc("/", endate)
    
    ' Parse the month and day from the end date.
    endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)
    endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    endmonf = CInt(endmon)
    enddayf = CInt(endday)
    endyrf = CInt(endyr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
    
    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and 
    ' second year.
    years = endyrf - styrf
    
    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed. 
    If stmonf > endmonf Then
      years = years - 1
    End If
      
    If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then
      years = years - 1
    End If
  
    ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not, 
    ' return the years.
    If years < 0 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
    Else
      AgeFunc = years
    End If
    
  End Function
  
  ' This is a second function that the first will call.
  ' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.
  ' It is used so that the code is easier to read.
  Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)
    sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)
  End Function
  					
 5. Lưu t?p tin.
 6. Nh?p d? li?u sau:
  A1  01/01/1887
  A2  02/02/1945
  						
  Trong ô A3, nh?p vào công th?c sau
  = AgeFunc)startdate,enddate)
  nơi startdate là m?t t? bào c?a b?n ngày đ?u tiên (A1) ch? và enddate là m?t t? bào c?a b?n ngày th? hai (A2).

  K?t qu? nên là 58.
LƯU ?: Ki?m tra t?t c? các ngày trư?c khi 1/1/1900 cho tính h?p l?. Ngày tháng đ? nh?p như văn b?n không đư?c ch?n b?i Excel.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?u m? trong bài vi?t này, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212536Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 245104 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB245104 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:245104

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com