C? ph?n hành chính không xu?t hi?n trên máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 245117 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng xem chia s? hành chính (cho Ví d?, c$, d$, admin$ và IPC$) t? m?t máy tính ch?y Microsoft Windows NT Server 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000, các c? phi?u có th? không đư?c hi?n th?. Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, b?n v?n không th? xem các c? phi?u.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u AutoShareServer và AutoShareWks các giá tr? trong các HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters phím đư?c đ?t thành 0 (zero).

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh các Giá AutoShareServer và AutoShareWks tr? đ?ng k? s? d?ng d? li?u giá tr? 1 (m?t):

 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32), và sau đó xác đ?nh v? trí các khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  					
 2. C?u h?nh các giá tr? AutoShareServer và AutoShareWks-1 (m?t).
 3. Thoát kh?i Registry Editor.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? th?c hi?n c? ph?n đang ho?t đ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 245117 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB245117 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:245117

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com