Danh sách c?a t?t c? tích l?y C?p Nh?t b?n phát hành cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2453149 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê t?t c? các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành cho Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager (SCOM) 2007 R2. Các b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê theo xây d?ng s?. Cumulative update xây d?ng s? v?i m?t giá tr? s? l?n hơn bao g?m các b?n s?a l?i t? t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành tích l?y. B?t k? phiên b?n nào c?a SCOM 2007 R2 có th? đư?c C?p Nh?t đ? m?t C?p Nh?t tích l?y Phiên b?n sau này. B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n sau này cumulative update đ? h? xu?ng đ?n m?t phiên b?n c? cumulative update.

Thông tin thêm

Xây d?ng 6.1.7221.110: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 7


B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2013. Tích l?y Update 7 bao g?m các b?n s?a l?i cho SCOM 2007 R2 và cho n?n t?ng chéo các thành ph?n. (Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xem2783850.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 7 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2783850 Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2

Xây d?ng 6.1.7221.99: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 6


B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2011. Cumulative Update 6 bao g?m các b?n s?a l?i cho SCOM 2007 R2 và cho n?n t?ng chéo các thành ph?n. (Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xem2626076.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 6 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2626076 Cumulative Update 6 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có s?n

Xây d?ng 6.1.7221.81: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 5

B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2011. Tích l?y Update 5 bao g?m các b?n s?a l?i cho SCOM 2007 R2 và cho n?n t?ng chéo các thành ph?n. (Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xem2495674.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 5 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2495674 Tích l?y Update 5 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có s?n

Xây d?ng 6.1.7221.61: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 4

B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 31, 2011. Tích l?y Update 4 bao g?m các b?n s?a l?i cho SCOM 2007 R2 (2449679) và b?n s?a l?i cho n?n t?ng chéo các thành ph?n trong m?t C?p Nh?t gói. (Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xem2222955.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 4 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2449679 C?p nh?t h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y 4

Xây d?ng 6.1.7221.49: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 3

B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào tháng 1, 2010. Tích l?y Update 3 bao g?m các b?n s?a l?i cho SCOM 2007 R2 (2251525) và b?n s?a l?i cho n?n t?ng chéo các thành ph?n trong m?t C?p Nh?t gói. (Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft xem2222955.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 3 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2251525 H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 3

Xây d?ng 6.1.7221.15: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y C?p Nh?t 2

B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 2 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979257 C?p nh?t h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y Ghi chú c?a đ?c b?n 2

Xây d?ng 6.1.7221.13: H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y thông 1

B?n c?p nh?t này tích l?y đư?c phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1 đư?c bao g?m trong xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974144 H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y thông 1

Thu?c tính

ID c?a bài: 2453149 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2453149 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2453149

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com