Làm th? nào đ? cho phép ghi s? cho khách hàng c?u h?nh b?o m?t ch? bi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 245422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p đ?u ra cho các thành ph?n c?a Microsoft Windows 2000 Security Configuration Client (c?n đư?c g?i là "SceCli") trong khi x? l? chính sách nhóm. Máy s? d?ng c?u h?nh b?o m?t c?u h?nh ngư?i dùng quy?n, nhóm thành viên và chính sách an ninh, (h?n ví d?, m?t kh?u chính sách ho?c tài kho?n ch?) mà đ? đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? c?u h?nh đăng nh?p đ?u ra cho khách hàng c?u h?nh b?o m?t:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}.
  LƯU ?: Khóa registry ? trên là m?t trong nh?ng con đư?ng; nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: ExtensionDebugLevel
  Ki?u d? li?u: DWORD
  D? li?u có giá tr?: 2
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Ngay l?p t?c t?o ra s?n lư?ng khai thác g?, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh trên máy khách:
secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
Khi b?n ch?y l?nh này, các t?p tin Winlogon.log đư?c t?o ra trong các Windows_folder\Security\Logs thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 245422 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB245422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:245422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com