Làm th? nào đ? c?u h?nh REMOTE_HOST đ? th?c hi?n m?t tra c?u DNS đ?o ngư?c trong IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 245574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, th?c hi?n m?t Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") trong ASP tr? v? m?t null có giá tr?, mà gây ra Internet Information Server (IIS) đ? tr? v? giá tr? c?a REMOTE_ADDR, Đ?a ch? IP c?a khách hàng. Đi?u này là do thi?t k? đ? tăng hi?u su?t cho Web lưu tr?. Tuy nhiên, b?ng cách thay đ?i m?t thi?t l?p trong metabase, IIS th?c hi?n m?t đ?o ngư?c Tra c?u DNS và tr? v? tên máy ch? c?a khách hàng đang k?t n?i.

LƯU ?: Cho phép tra c?u ngư?c ph?i gánh ch?u thêm ch? trên cao, mà làm gi?m hi?u su?t c?a máy ch? Web c?a b?n. Thông tin này không ph?i là khuy?n khích cho các trang web công su?t cao nơi hi?u su?t là quan tr?ng.

V?i các cài đ?t metabase đư?c kích ho?t, m?i yêu c?u máy ch? REMOTE_HOST bi?n gây ra IIS đ? vư?t qua m?t yêu c?u đ? phân gi?i tên đi đ?n các ho?t đ?ng h? th?ng, mà c? g?ng đ? th?c hi?n m?t tra c?u DNS đ?o ngư?c. N?u DNS đ?o ngư?c tra c?u không tr? v? tên máy ch?, h? đi?u hành sau đó c? g?ng tên gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng NetBIOS. N?u đ? phân gi?i NetBIOS không m?t giá tr? r?ng là quay tr? l?i IIS, tr? v? giá tr? REMOTE_ADDR (đ?a ch? IP c?a khách hàng) đ? yêu c?u REMOTE_HOST ban đ?u.

Đ?o ngư?c tra c?u có th? đư?c thi?t l?p cho các toàn b? máy ch? Web ho?c cho các trang Web cá nhân, đ?i h?i ph?i hành chính quy?n truy c?p đ? metabase thông qua các đ?i tư?ng Admin IIS. Bài vi?t này mô t? hai phương pháp đ? s?a đ?i metabase v?i các đ?i tư?ng IIS Admin, b?ng cách s? d?ng đang ho?t đ?ng Các trang web máy ch? và s? d?ng Windows Scripting Host t? d?ng l?nh. Đ?i v?i các Ví d? sau đây Active Server Pages, t?o m?t file .asp trong m?t trang Web ho?c thư m?c ?o có k?ch b?n ho?c ch?y truy c?p đư?c kích ho?t và sao chép các m? sau vào .asp file. Các phương pháp d?ng l?nh đ?i h?i mà các Admin m?u script (đư?c cài đ?t trong IIS cài đ?t) và Windows Scripting Host đ? cài đ?t (WSH l?p v?i Windows NT tùy ch?n gói, Windows 2000, Internet Thám hi?m 5 và t?:
K?ch b?n t?i v? trang
Các phương pháp d?ng l?nh đ?i h?i r?ng hư?ng d?n đư?c phát hành t? m?t d?u nh?c l?nh mà k?ch b?n Adsutil.vbs có v? trí. V? trí c?a các Adsutil.VBS k?ch b?n ph? thu?c vào phiên b?n IIS, nhưng là ? đây thư m?c m?c đ?nh:
   Internet Information Server 4.0 - C:\WinNT\System32\InetSrv\AdminSamples<BR/>
   Internet Information Server 5.0 - C:\InetPub\AdminScripts
 
				
B?i v? không đúng cách s?a đ?i có th? metabase tiêu c?c ?nh hư?ng đ?n M?nh Internet thông tin Server, Microsoft m? khuy?n cáo sao lưu các metabase trư?c khi th?c hi?n b?t k? s?a đ?i.

Ví d? 1 - cho phép tra c?u đ?o ngư?c cho t?t c? các trang web:

Ví d? m? ASP này cho phép t?t c? các trang Web đ? th?c hi?n m?t đ?o ngư?c tra c?u khi m?t Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") đư?c ban hành. Do các thi?t k? th? b?c c?a metabase, các trang Web mà không r? ràng có nh?ng EnableReverseDNS m?c thi?t k? th?a giá tr? t? nút trư?c đó. ASP phương pháp:
<%
Dim oIIS
Dim vEnableRevDNS
Dim vDisableRevDNS

vEnableRevDNS = 1
vDisableRevDNS = 0

Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc")
oIIS.Put "EnableReverseDNS", vEnableRevDNS
oIIS.SetInfo
Set oIIS = Nothing

%>
				
Phương pháp d?ng l?nh:
cscript adsutil.vbs set /w3svc/EnableReverseDNS "TRUE"
				

Ví d? 2 - cho phép tra c?u đ?o ngư?c cho các trang web cá nhân:

Ví d? này cho phép m?t tra c?u ngư?c cho m?t trang Web c? th? khi m?t Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") đư?c ban hành. Các trang web tham chi?u trong metabase b?i m?t giá tr? s? nguyên. B?i v? các trang Web Trang web đ?u tiên t?o ra, nó nh?n đư?c tài li?u tham kh?o s? 1. Ví d? này cho phép đ?o ngư?c tra c?u cho ch? các trang Web, cho phép tra c?u đ?o ngư?c trên các trang Web khác thay th? 1 trong d?ng sau:
Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc/1/ROOT")
				

v?i giá tr? s? c?a các trang Web mà c?n ph?i th?c hi?n đ?o ngư?c tra c?u. Cách d? nh?t đ? xác đ?nh giá tr? s? c?a m?t c? th? Trang web là đ? xem xét m?t s? đư?c li?t kê ? ph?n cu?i c?a tên thư m?c nơi tên t?p s? ghi đư?c ch? đ?nh. Đi?u này có th? đư?c truy c?p thông qua MMC/Internet D?ch v? qu?n l? b?ng cách ch?n các trang Web và ch?n hành đ?ng, tài s?n, Ho?t đ?ng đăng nh?p đ?nh d?ng và sau đó thu?c tính. Tên t?p nh?t k? c?a m?c đ?nh Web site W3SVC1\exyymmdd.log, tương ?ng v?i giá/1/ROOT tr?. ASP phương pháp:
<%
Dim oIIS
Dim vEnableRevDNS
Dim vDisableRevDNS

vEnableRevDNS = 1
vDisableRevDNS = 0

Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc/1/ROOT")
oIIS.Put "EnableReverseDNS", vEnableRevDNS
oIIS.SetInfo
Set oIIS = Nothing

%>
				
Phương pháp d?ng l?nh:
cscript adsutil.vbs set /w3svc/1/ROOT/EnableReverseDNS "TRUE"
				

THÔNG TIN THÊM

Thông tin thêm v? metabase có th? đư?c t?m th?y trong các IIS tài li?u và trong bài vi?t:
240941 Gi?i thi?u v? IIS Metabase
Thông tin thêm v? các công ngh? Scripting đư?c li?t kê ? đây bài vi?t có th? đư?c t?m th?y t?i
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms950396.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 245574 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhowto kbmetabase kbmt KB245574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:245574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com