ID c?a bài: 2458544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows Vista, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? công c? nâng cao kinh nghi?m gi?m nh?. M?t liên k?t đư?c cung c?p đ? t?i v? b? công c?.

Thông tin thêm

Công c? nâng cao kinh nghi?m gi?m nh? là g??

Các nâng cao gi?m nh? kinh nghi?m Toolkit (EMET) là m?t ti?n ích mà giúp ngăn ng?a l? h?ng trong ph?n m?m t? đang đư?c khai thác thành công. EMET đ?t đư?c m?c tiêu này b?ng cách s? d?ng công ngh? b?o m?t gi?m nh?. Các công ngh? này ho?t đ?ng như b?o v? đ?c bi?t và nh?ng tr? ng?i m?t tác gi? khai thác ph?i đánh b?i đ? khai thác l? h?ng ph?n m?m. Nh?ng công ngh? b?o m?t gi?m nh? không đ?m b?o r?ng l? h?ng không th? đư?c khai thác. Tuy nhiên, h? làm vi?c đ? làm cho khai thác là khó khăn nh?t có th? đ? th?c hi?n.

EMET 4.0 và phiên b?n m?i hơn c?ng cung c?p m?t gi?y ch?ng nh?n SSL/TLS c?u h?nh pinning tính năng đư?c g?i là ch?ng ch? tin tư?ng. Tính năng này đư?c thi?t k? đ? phát hi?n các cu?c t?n công c?a ngư?i đàn ông ? gi?a t?n d?ng cơ s? h? t?ng quan tr?ng công c?ng (PKI).

Có nh?ng h?n ch? như ph?n m?m EMET có th? b?o v??

EMET có th? làm vi?c cùng v?i b?t k? ph?n m?m, b?t k? khi nó đư?c vi?t ho?c b?i ngư?i mà nó đư?c vi?t. Đi?u này bao g?m ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i Microsoft và ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i nhà cung c?p khác. Tuy nhiên, b?n c?n ph?i nh?n th?c r?ng m?t s? ph?n m?m không th? tương h?p v? sau v?i EMET. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính tương h?p v? sau, h?y xem ph?n "Có b?t k? r?i ro trong vi?c s? d?ng EMET?".

Nh?ng g? là yêu c?u cho vi?c s? d?ng EMET?

EMET 3.0 yêu c?u Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0.
EMET 4,0 và 4,1 yêu c?u Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0. Ngoài ra, cho EMET đ? làm vi?c v?i Internet Explorer 10 trên Windows 8, KB2790907 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Tôi có th? t?i EMET?

Đ? t?i v? EMET, đi đ?n trang có liên quan c?a Microsoft TechNet:
B? công c? gi?m nh? nâng cao kinh nghi?m

Làm th? nào đ? s? d?ng EMET đ? b?o v? ph?n m?m c?a tôi?

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t EMET, b?n ph?i c?u h?nh EMET đ? cung c?p b?o v? cho m?t ph?n m?m. Đi?u này đ?i h?i b?n ph?i cung c?p tên và v? trí c?a t?p tin th?c thi mà b?n mu?n b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Làm vi?c v?i các tính năng c?u h?nh ?ng d?ng c?a các ?ng d?ng đ? h?a.
 • S? d?ng các ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh.
S? d?ng tính năng ch?ng ch? tin tư?ng là có s?n trong EMET 4.0 và phiên b?n m?i hơn, b?n ph?i cung c?p danh sách các web site mà b?n mu?n b?o v? và gi?y ch?ng nh?n pinning quy t?c áp d?ng cho các web site. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i làm vi?c v?i các tính năng gi?y ch?ng nh?n tin c?u h?nh c?a các ?ng d?ng đ? h?a. Ho?c, b?n có th? s? d?ng thu?t s? c?u h?nh m?i. Đi?u này cho phép b?n t? đ?ng c?u h?nh EMET v?i các thi?t đ?t khuy?n cáo.

Lưu ?: Hư?ng d?n v? cách s? d?ng EMET có trong hư?ng d?n c?a ngư?i dùng đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i b? công c?.

Làm th? nào tôi có th? tri?n khai EMET trên doanh nghi?p?

Cách d? nh?t đ? tri?n khai các phiên b?n hi?n t?i c?a EMET trên m?t doanh nghi?p là b?ng cách s? d?ng công ngh? tri?n khai và c?u h?nh doanh nghi?p. Các phiên b?n hi?n t?i đ? đư?c xây d?ng trong h? tr? cho nhóm chính sách và qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào EMET h? tr? các công ngh? này, xin vui l?ng tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng EMET.

B?n c?ng có th? tri?n khai EMET b?ng cách s? d?ng các ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t t?p .msi trên m?i máy tính đích. Ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?ng g?i c?a t?t c? các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t m?ng dùng chung.
 2. Ch?y ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy tính đích đ? c?u h?nh EMET.

Có b?t k? r?i ro trong vi?c s? d?ng EMET?

Các công ngh? gi?m nh? an ninh EMET s? d?ng có nguy cơ tương h?p v? sau ?ng d?ng. M?t s? ?ng d?ng d?a trên chính xác hành vi mà các mitigations ch?n. Nó là quan tr?ng đ? ki?m tra k? lư?ng EMET trên t?t c? các máy tính m?c tiêu b?ng cách s? d?ng k?ch b?n th? nghi?m trư?c khi b?n tri?n khai EMET trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. N?u b?n g?p ph?i m?t v?n đ? có ?nh hư?ng đ?n gi?m nh? c? th?, b?n có th? cá nhân s? và vô hi?u hóa gi?m nh? c? th? đó. Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng EMET.

phiên b?n m?i nh?t c?a EMET là g??

M?t phiên b?n m?i c?a EMET đ? có m?t trên 30 tháng 4 năm 2014. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n m?i nh?t c?a EMET, h?y vào web site TechNet sau đây:
B? công c? gi?m nh? nâng cao kinh nghi?m

Làm th? nào tôi có th? nh?n đư?c h? tr? cho EMET?

Khách hàng nh?ng ngư?i đang s? d?ng EMET 3.0, EMET 4.0 ho?c EMET 4.1, và nh?ng ngư?i có quy?n truy c?p vào Microsoft b?n ghi d?ch v? hàng đ?u và chuyên nghi?p h? tr?, có th? nh?n đư?c kho?n phí d?a trên tư v?n h? tr? thông qua các kênh. Khách hàng không có Premier ho?c h?p đ?ng chuyên nghi?p có th? nh?n đư?c h? tr? thông qua di?n đàn h? tr? bi?u m?u chính sau đây:
Gi?m nh? nâng cao kinh nghi?m Toolkit (EMET) h? tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2458544 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseinter kbsecurity kbmt KB2458544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2458544

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com