B? công c? gi?m nh? nâng cao kinh nghi?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2458544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, đ?m b?o r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? công c? nâng cao kinh nghi?m gi?m nh?. M?t liên k?t đư?c cung c?p đ? t?i v? b? công c?.

Thông tin thêm

Công c? nâng cao kinh nghi?m gi?m nh? là g??

Các nâng cao gi?m nh? kinh nghi?m Toolkit (EMET) là m?t ti?n ích mà giúp ngăn ng?a các l? h?ng trong ph?n m?m t? đang đư?c khai thác thành công. EMET đ?t đư?c đi?u này b?ng cách s? d?ng công ngh? b?o m?t gi?m nh?. Các công ngh? này ho?t đ?ng như b?o v? đ?c bi?t và nh?ng tr? ng?i mà tác gi? khai thác ph?i đánh b?i đ? khai thác l? h?ng ph?n m?m. Nh?ng công ngh? b?o m?t gi?m nh? không đ?m b?o r?ng l? h?ng không th? đư?c khai thác. Tuy nhiên, h? làm vi?c đ? khai thác như là khó khăn đ? th?c hi?n càng t?t. Trong nhi?u trư?ng h?p, m?t khai thác đ?y đ? ch?c năng có th? b? qua EMET không bao gi? có th? đư?c phát tri?n.

Có gi?i h?n như ph?n m?m mà có th? b?o v? EMET?

EMET đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i b?t k? ph?n m?m nào, b?t k? khi nó đư?c vi?t, ho?c b?ng cách mà nó đ? đư?c vi?t. Đi?u này bao g?m các ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i Microsoft và ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i các nhà cung c?p khác. Tuy nhiên, b?n c?n ph?i nh?n th?c r?ng m?t s? ph?n m?m có th? không tương h?p v? sau v?i EMET. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y xem ph?n "Có b?t k? r?i ro đ? s? d?ng EMET?".

Nh?ng g? là yêu c?u cho vi?c s? d?ng EMET?

Trên Windows XP và Windows Server 2003 hệ điều hành, Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho EMET đ? làm vi?c. Không có không có yêu c?u đ?c bi?t khác cho b?t k? phiên b?n khác đư?c h? tr? c?a Windows.

Tôi có th? t?i EMET?

Đ? t?i v? EMET, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=200220&clcid=0x409

Làm th? nào đ? s? d?ng EMET đ? b?o v? ph?n m?m c?a tôi?

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t EMET, b?n ph?i c?u h?nh EMET đ? cung c?p b?o v? cho m?t ph?n m?m. Đi?u này đ?i h?i b?n ph?i cung c?p tên và v? trí c?a t?p tin th?c thi mà b?n mu?n b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Làm vi?c v?i các tính năng c?u h?nh ?ng d?ng c?a các ?ng d?ng đ? h?a
 • S? d?ng các ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh
Lưu ? Hư?ng d?n Mô t? làm th? nào đ? s? d?ng c? hai phương pháp có trong hư?ng d?n c?a ngư?i dùng đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i EMET.

Làm th? nào có th? tri?n khai EMET trên doanh nghi?p?

V?i phiên b?n hi?n t?i, cách d? nh?t đ? tri?n khai trên m?t doanh nghi?p là b?ng cách s? d?ng công ngh? tri?n khai và c?u h?nh c?a doanh nghi?p. Các phiên b?n hi?n t?i có built-in h? tr? cho các nhóm chính sách và qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào EMET h? tr? các công ngh?, xin vui l?ng tham kh?o 3 ph?n c?a hư?ng d?n ngư?i dùng EMET mà đi kèm v?i EMET cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n.

B?n c?ng có th? tri?n khai EMET b?ng cách s? d?ng các ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t MSI trên m?i máy tính m?c tiêu. Ho?c, đ?t m?t đ?ng g?i c?a t?t c? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t trên m?t m?ng chia s?.
 2. Ch?y các l?nh ti?n ích trên m?i máy tính m?c tiêu đ? c?u h?nh EMET.

Có b?t k? r?i ro đ? s? d?ng EMET?

Các công ngh? gi?m nh? an ninh EMET s? d?ng mang m?t nguy cơ ?ng d?ng tương h?p v? sau v?i h?. M?t s? ?ng d?ng d?a trên chính xác hành vi mà mitigations các kh?i. Nó là quan tr?ng đ? ki?m tra k? lư?ng EMET trên t?t c? các máy tính m?c tiêu b?ng cách s? d?ng k?ch b?n th? nghi?m trư?c khi b?n tri?n khai EMET trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. N?u b?n g?p ph?i m?t v?n đ? v?i m?t gi?m nh? c? th?, b?n có th? cá nhân cho phép và vô hi?u hóa c? th? mitigations. Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o hư?ng d?n c?a ngư?i dùng đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i EMET.

phiên b?n m?i nh?t c?a EMET là g??

M?t phiên b?n m?i c?a EMET đ? có m?t vào ngày 15 tháng 12 năm 2011. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n m?i nh?t c?a EMET, ghé thăm web site blog sau đây c?a Microsoft TechNet:
http://blogs.technet.com/b/SRD/Archive/2012/05/15/Introducing-Emet-v3.aspx

Làm th? nào tôi có th? nh?n đư?c h? tr? cho EMET?

H? tr? cho các tăng cư?ng gi?m nh? kinh nghi?m Toolkit (EMET) đư?c cung c?p trong di?n đàn h? tr? chính th?c:
http://Social.technet.Microsoft.com/forums/en/Emet/Threads

Thu?c tính

ID c?a bài: 2458544 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseinter kbsecurity kbmt KB2458544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2458544

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com