Microsoft d? li?u truy c?p Internet cung c?p xu?t b?n script c?u h?nh s?a ch?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2459200 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Nhi?u v?n đ? có th? n?y sinh t? tham nh?ng trong c?u h?nh c?a các Microsoft d? li?u truy c?p Internet xu?t b?n nhà cung c?p (MSDAIPP). MSDAIPP cung c?p máy tr?m làm vi?c khách hàng c?p Web k?t n?i đ?n các máy ch? web h? tr? ho?c Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) ho?c FrontPage máy ch? ph?n m? r?ng (FPSE). Trong khi ngư?i b?n th? v?i Windows XP, MSDAIPP c?ng đư?c l?p đ?t b?i Microsoft Office 2003. Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2010 ch? cài đ?t các thành ph?n MSDAIPP trên h? đi?u hành trư?c khi lên Windows Vista. Lưu ?: MSDAIPP không nên đư?c cài đ?t trên h? đi?u hành m?i hơn b?t đ?u v?i Windows Vista tr? khi k?t n?i là c?n thi?t cho m?t máy ch? thông qua FPSE như WebDAV bây gi? hoàn toàn đư?c h? tr? b?i các d?ch v? WebClient b?n x?.

Nh?n th?y nh?ng v?n đ? chung:
 • Tài li?u văn ph?ng m? c?a như là đ?c ch? t? m?t trang web SharePoint
 • Không th? ch?nh s?a các tài li?u t? SharePoint
 • Windows Explorer xem không ho?t đ?ng
 • Không th? ki?m tra trong tài li?u t? máy s? d?ng văn ph?ng


Ph? bi?n các thông báo l?i:

T?p này không có th? đư?c ki?m tra v? phiên b?n g?c c?a các t?p tin trên máy ch? đ? đư?c di chuy?n ho?c xóa b?. M?t phiên b?n m?i c?a t?p tin này đư?c lưu vào h? ph?c v?, nhưng ? ki?n check-in c?a b?n không đư?c lưu.

Lưu ? ki?n v?i các phiên b?n m?i c?a t?p này trên máy ch?, b?n ph?i xóa b? b?n sao c?c b? c?a t?p này, h?y ki?m tra các t?p tin t? máy ch? m?t l?n n?a, và sau đó ki?m tra trong file v?i b?t c? b?nh lu?n nào b?n mu?n thêm.

Tài li?u này đ? đư?c ki?m tra thư m?c b?n th?o đ?a phương c?a b?n, nhưng b?n sao c?c b? không th? đư?c ki?m tra trong trang web. Đóng b?t k? ?ng d?ng ch?nh s?a các tài li?u và th? đ? ki?m tra m?t l?n n?a, ho?c lo?i b? các ki?m.

Đ? có m?t l?i cho phép m?ng ho?c t?p tin. K?t n?i qua m?ng có th? b? m?t

S?a đ?i không đư?c phép v? vi?c l?a ch?n khóa"

"Tài li?u server: m?t phiên b?n m?i hơn có s?n. Đ? s?a đ?i các tài li?u này, m? phiên b?n m?i nh?t ho?c lưu m?t b?n sao."

NGUYÊN NHÂN

Có r?t nhi?u thành ph?n tham gia vào m?t cài đ?t đúng ch?c năng c?a MSDAIPP và occasionaly thành ph?n tr? thành unregister ho?c b? h?ng.

GI?I PHÁP

Ngh? quy?t này là m?t b? sưu t?p c?a các s?a đ?i ph? bi?n nh?t đư?c s? d?ng đ? xóa tham nh?ng và đăng k? l?i MSDAIPP.

Đ? có chúng tôi s?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? s?a v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ho?c đư?ng d?n. Trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50684


Ghi chú
 • H?y ch?y s?a ch?a nó gi?i pháp trên máy khách v?i quy?n qu?n tr? đ?a phương.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Các bư?c đư?c vi?t như m?t t?p tin th?c thi và c?n ph?i đư?c ch?y trên máy khách v?i quy?n qu?n tr? đ?a phương.

REM lo?i b? b?t k? phím có th? n?m dư?i đây; t?-reg s? g?n nó tr? l?i
REG DELETE HKCR\Software\Microsoft\MasterAggregatorForIPP\OleDbHandlers/f

REM (s?a ch?a WebFldrs XP)
MSIEXEC /fmoc {350C97B0-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227} /q

REM (s?a ch?a văn ph?ng 2007 Web Folders update - C?p nh?t ph?n m?m Microsoft cho c?p Web [Vietnamese] 12)
MSIEXEC /fmoc {90120000-0010-0409-0000-0000000FF1CE} /q

REM (s?a ch?a văn ph?ng 2010 c?p Web update - C?p nh?t ph?n m?m Microsoft cho c?p Web [Vietnamese] 14)
MSIEXEC /fmoc {90140000-0010-0409-0000-0000000FF1CE} /q

REM đi vào máy ch? web ti?n ích m? r?ng b? nh? cache và xóa b? t?t c? m?i th?.
REM -----------------------------------------------------------------------------------------
REM WinXP/Server2003: %USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Web máy ch? Extensions\Cache
N?U t?n t?i "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Web máy ch? Extensions\Cache" DEL "%USERPROFILE%\Application Extensions\Cache Data\Microsoft\Web Server" /f /q

REM Vista/Server2008: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Web máy ch? Extensions\Cache
N?U t?n t?i "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Web máy ch? Extensions\Cache" DEL "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Web Server Extensions\Cache" /f /q

REM t? đăng k? các t?p tin OLEDB đư?c s? d?ng v?i các thư m?c Web:
REM -----------------------------------------------------------------------------------------
RegSvr32 "%CommonProgramFiles%\System\Ole DB\oledb32.dll"
RegSvr32 "%CommonProgramFiles%\System\Ole DB\msdaurl.dll"
RegSvr32 "%CommonProgramFiles%\System\Ole DB\msdaipp.dll"

REM t? đăng k? t?p tin URLMON:
REM -----------------------------------------------------------------------------------------
RegSvr32 "% windir%\System32\urlmon.dll"

REM t? đăng k? t?p tin HLINK:
REM -----------------------------------------------------------------------------------------
RegSvr32 "% windir%\System32\hlink.dll"

REM 64-bit
REM---------
REM t? đăng k? các t?p tin OLEDB đư?c s? d?ng v?i các thư m?c Web:
REM -----------------------------------------------------------------------------------------
N?U t?n t?i "% CommonProgramFiles (x 86) %\System\Ole DB\oledb32r.dll" RegSvr32 "% CommonProgramFiles (x 86) %\System\Ole DB\oledb32r.dll"
N?U t?n t?i "% CommonProgramFiles (x 86) %\System\Ole DB\msdaurl.dll" RegSvr32 "% CommonProgramFiles (x 86) %\System\Ole DB\msdaurl.dll"Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2459200 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbfixme kbmsifixme kbmt KB2459200 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2459200

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com