Programma Outlook 2011 Mac nav autom?tiski iestat?t j?su e-pasta servera iestat?jumus tie?saistes apmai?as programm? Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2459968 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Ja izmantojat Microsoft Outlook 2011 Mac Microsoft Office 365 vid?, e-pasta servera iestat?jumi netiek autom?tiski iestat?tas Microsoft Exchange Online.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Nepareiza e-pasta adrese tiek izmantota.
  • E-pasta dom?nu, Autodiscover CNAME ieraksts neeksist? vai ir iestat?ts nepareizi.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no t?l?k min?taj?m metod?m.

1. metode: P?rliecinieties, ka pareiza e-pasta adrese tiek izmantota

P?rliecinieties, ka pareizo e-pasta adrese ir ievad?ta log? Autom?tisko konta iestat??anu .

2. metode: P?rliecinieties, vai autom?tisk?s noteik?anas CNAME ieraksts past?v j?su dom?na e-pasta

Autodiscover ir iestat?ts pareizi, varat autom?tiski iestat?t Outlook Mac 2011, lai piek??tu savam kontam, izmantojot tikai j?su e-pasta adrese un paroli. Info par to, k? izveidot autom?tisk?s noteik?anas CNAME A ieraksts, skatiet Izmantojiet CNAME A ieraksts, lai iesp?jotu Outlook savienojumu.

Piez?me. DNS A ieraksts izmai?as var veikt l?dz 72 stund?m, lai aizpild?tu ar interneta starpniec?bu.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2459968 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 6. j?lijs - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink kbgraphic o365022013 kbmt KB2459968 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2459968

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com