Outlook 2011 dành cho Mac không t? đ?ng thi?t l?p c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? b?c e-mail cho Exchange Online trong Office 365 trư?c khi nâng c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2459968 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n s? d?ng Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac trong m?t môi trư?ng trư?c khi nâng c?p Microsoft Office 365, cài đ?t chuyên bi?t máy ch? email c?a b?n không t? đ?ng thi?t l?p cho Microsoft Exchange Online.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • địa chỉ email không chính xác đư?c s? d?ng.
 • T? đ?ng phát hi?n CNAME cho mi?n b?c e-mail không t?n t?i ho?c đư?c thi?t l?p không chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Đ?m b?o r?ng địa chỉ email chính xác đư?c s? d?ng

Đ?m b?o r?ng địa chỉ email chính xác đư?c nh?p trong c?a s? Thi?t l?p tài kho?n t? đ?ng .

Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng b?n ghi t? đ?ng phát hi?n CNAME t?n t?i cho mi?n b?c e-mail c?a b?n

Khi t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác, b?n có th? t? đ?ng thi?t l?p Outlook dành cho Mac 2011 đ? trương mục truy nhập c?a b?n b?ng cách s? d?ng ch? địa chỉ email và m?t kh?u c?a b?n. Đ? xem thông tin v? làm th? nào đ? t?o b?n ghi CNAME t? đ?ng phát hi?n, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
S? d?ng b?n ghi CNAME đ? cho phép Outlook k?t n?i
Lưu ? Thay đ?i b?n ghi DNS có th? m?t đ?n 72 gi? đ? đưa thông qua Internet.

N?u b?n không th? thay đ?i ho?c thêm b?n ghi t? đ?ng phát hi?n CNAME cho Exchange Online, h?y vào phương pháp 3.

Phương pháp 3: T? thi?t l?p Outlook 2011 dành cho Mac đ? k?t n?i v?i Exchange Online

T? thi?t l?p Outlook 2011 dành cho Mac đ? k?t n?i v?i Exchange Online.
 1. Xác đ?nh tên c?a máy ch? h?p thư. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào c?ng Office 365 trư?c nâng c?p t?i https://Portal.microsoftonline.com.
  2. Nh?p vào Outlook đ? m? Outlook Web App.
  3. ? góc trên bên ph?i c?a trang, nh?p vào bi?u tư?ng tr? giúp (d?u ch?m h?i), và sau đó nh?p vào v?.
  4. Trên trang gi?i thi?u v?, h?y ghi nh? tên máy (ứng dụng) phục vụ h?p thư. B?n s? c?n đi?u này đ? bư?c 2.
 2. K?t n?i Outlook 2011 dành cho Mac trao đ?i tr?c tuy?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Outlook 2011 dành cho Mac, b?m công c?, và sau đó b?m vào tài kho?n.
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a c?a s? tài kho?n trong Outlook 2011 dành cho Mac
  2. Nh?p vào tài kho?n Exchange.
  3. Nh?p địa chỉ email c?a b?n trong h?p địa chỉ emailtên người dùng . H?y ch?c ch?n r?ng tên người dùng và m?t kh?u đư?c ch?n là phương pháp xác th?c trong h?p phương pháp , nh?p m?t kh?u trong h?p m?t kh?u , và sau đó đ?m b?o r?ng hộp kiểm Đ?t c?u h?nh t? đ?ng không đư?c ch?n. Trong h?p máy ch? , nh?p tên máy (ứng dụng) phục vụ b?n xác đ?nh trong bư?c 1.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Màn h?nh shot c?a Enter trang thông tin trương mục Exchange
  4. B?m vào Thêm tài kho?n. Tài kho?n c?a b?n đư?c hi?n th? trong khu v?c bên trái c?a c?a s?.
  5. B?n s? đư?c nh?c đ? cho phép Outlook chuy?n hư?ng đ?n URL t? đ?ng phát hi?n chính xác. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm luôn luôn s? d?ng h?i đáp c?a tôi cho h? ph?c v? này đ? ngăn ch?n nhi?u l?i nh?c trong tương lai, và sau đó b?m vào cho phép.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a cho dù đ? cho phép Outlook chuy?n hư?ng đ?n vi?c l?a ch?n t? đ?ng phát hi?n URL chính xác
  6. Đ?m b?o cài đ?t chuyên bi?t đúng trên màn h?nh tài kho?n , và sau đó nh?p m?t mô t? cho tài kho?n c?a b?n. Khi b?n hoàn t?t, đóng c?a s?.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a tài kho?n trang v?i t?t c? cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ?
  7. Trên màn h?nh chính c?a Outlook, b?m vào công c?.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a công c? tùy ch?n trong Outlook màn h?nh
  8. Dư?i Ch? đ? tr?c tuy?n, thay đ?i đ? tr?c tuy?n.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a ch? đ? Offilne

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a ch? đ? tr?c tuy?n
  9. Tài kho?n Exchange Online bây gi? nên tr?c tuy?n. Nó nên B?t đ?u đ? đ?ng b? hoá h?p thư c?a b?n. Đ? xác minh đi?u này, ki?m tra thanh trạng thái trong khu v?c dư?i bên ph?i c?a Outlook 2011 dành cho Mac c?a s?. V? nên hi?n th? như k?t n?i đ?n mi?n.
 3. Các bư?c sau đây là tùy ch?n:
  1. Trên menu công c? , b?m Đ?ng b? hóa b?n ghi d?ch v?, và sau đó c?a s? b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa , b?m đ? ch?n l?ch, danh b?, tác v?và hộp kiểm ghi chú .
  2. Trong ph?n ch?n các tài kho?n đ?ng b? , nh?p vào tài kho?n Exchange Online, và sau đó trong m?c tin thư thoại Outlook đ? thêm các m?c m?i đ? h?p, ch?n tài kho?n đư?c k?t n?i v?i Exchange Online.

BI?T THÊM THÔNG TIN

Video: Kh?c ph?c s? c? Outlook cho Mac 2011 k?t n?i đ? nâng c?p trư?c Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =734c6b66-8e5f-4db5-8bc7-e2b40957e00c VideoUrl =http://aka.MS/s0kiif
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2459968 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365062011 pre-upgrade kbgraphic kbmt KB2459968 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2459968

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com