Straipsnio ID: 2460045 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft SharePoint Server 2010? 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi ?SharePoint Server 2010? naujinimai. ?iame pakeitim? pakete yra dvi pagrindin?s pataisym? kategorijos:
 • Anks?iau neleistos pataisos, sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Be bendr?j? produkto patais?, su ?iomis pataisomis pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
 • Visi vie?ieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. bir?elio m?n., ir visi kaupiamieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. baland?io m?n.
?inoma problema

?diegus ?SharePoint Foundation 2010? SP1 arba ?SharePoint Server 2010? SP1 reikia ?diegti ir susijus? 2011 m. bir?elio m?n. kaupiamojo naujinimo paket?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?iuos naujinimus, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
2536601 Kaupiamojo ?SharePoint Foundation 2010? naujinimo paketo apra?as (?SharePoint Foundation? serverio paketas): 30.06.2011 (gali b?ti angl? k.)

2536599 Kaupiamojo ?SharePoint Server 2010? naujinimo paketo apra?as (?SharePoint? serverio paketas): 2011 m. bir?elio 30 d. (gali b?ti angl? k.)

Sprendimas

Kaip gauti ir ?diegti ?? pakeitim? paket?

Š? fail? galite atsisi?sti iš ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft SharePoint Server 2010? 1 pakeitim? paket? dabar.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb? (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo failo paskelbimo dien? pasiekiam? naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Daugiau informacijos apie išsam? vis? išleist? SP1 serverio paket? s?raš? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2510766 Vis? ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) paket? s?rašas

B?tinosios s?lygos

Jei ?Office Online? yra naudojamos mišrioje aplinkoje, kurioje ?Office Online? pritaikytas SP1 arba naujesnis paketas, o ?SharePoint Server 2010? veikia RTM (gamybine) versija, prieš diegdami ?Office Online? SP1 tur?site ?diegti du toliau nurodytus naujinimus:
 • 2510639 ?SharePoint Server 2010? naujinimo aprašymas: 2011 m. baland?io 12 d. (gali b?ti angl? k.)
 • 2510648 ?Office Online? naujinimo aprašymas: 2011 m. baland?io 12 d. (gali b?ti angl? k.)

?SharePoint Server 2010? SP1 patobulinim? ap?valga

Konkre?iai ? svarbiausios SP1 patobulinim? sritys yra šios:
 • Geresnis ?Internet Explorer 9? palaikymas.
 • ?iuk?lin?: leid?ia atkurti panaikint? svetaini? rinkin? arba tinklalap?.
 • Perkeliant rodykles ? duomen? bazes ir neperkeliant duomen? bazi? nuotolinio atsarginio kopijavimo sistemos (RBS) ir pavir?inis kopijavimas gali sutrumpinti atliekam? darb? laik? ir padidinti efektyvum?.
 • Naudodami patobulint? saugos nustatymuose esan?i? saugyklos valdymo funkcij? galite patikrinti, kurie aplankai u?ima daug reikalingos vietos.
 • ?Microsoft SQL Server 2012? palaikymas.
 • Patikimesn? ?Search Host Distribution? tarnyba, kuri pagerina atk?rim? ?vykus klaidoms ir padidina efektyvum? atliekant ieškas.
 • Suteikiama atsarginio kopijavimo ir atk?rimo funkcija, kuri? naudodami galite atkurti panaikintus svetaini? rinkinius ir tinklalapius.

Atsisiun?iamas problem?, kurias i?sprend?ia pakeitim? paketas, s?ra?as

Galite per?i?r?ti darbaknyg?, kurioje pateikiamos ?iuo pakeitim? paketu i?sprend?iamos problemos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx? paket? dabar.

Pastaba ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Ji n?ra i?versta ? jokias kitas kalbas.

?inomos problemos ir veikimo keitimai

Kai ?diegiamas ?SharePoint Server 2010? SP1, suk?rus nauj? svetaini? rinkin? b?na išjungta darbo eigos funkcija. Puslapyje Svetaini? rinkinio parametrai galite ?jungti naujo svetaini? rinkinio funkcij? Darbo eiga.

2532126 ?inomos problemos, su kuriomis galite susidurti ?dieg? ?Microsoft Office 2010? ir ?Microsoft SharePoint 2010? 1 pakeitim? paketus

Technin? informacija

Jei reikia daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir norite per?i?r?ti veikiam? fail? s?ra??, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2532120 Išsami ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) leidim? technin? informacija

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2460045 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 4.1
Taikoma:
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460045

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com