Straipsnio ID: 2460058 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft SharePoint Foundation 2010? 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi ?SharePoint Foundation 2010? naujinimai. ?iame pakeitim? pakete yra dvi pagrindin?s pataisym? kategorijos:
  • Anks?iau i?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Be bendr?j? produkto patais?, su ?iomis pataisomis pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
  • Visi vie?ieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. bir?elio m?n., ir visi kaupiamieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. baland?io m?n.
?inoma problema

?dieg? ?SharePoint Foundation 2010? SP1 arba ?SharePoint Server 2010? SP1 taip pat turite ?diegti atitinkam? 2011 m. bir?elio m?n. kaupiamojo naujinimo atnaujinimo paket?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?iuos naujinimus, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius, kad per?i?r?tum?te ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
2536601 ?SharePoint Foundation 2010? kaupiamojo naujinimo paketo (?SharePoint Foundation? serverio paketas) apra?as: 2011 m. bir?elio 30 d. (gali b?ti angl? k.)

2536599 ?SharePoint Server 2010? kaupiamojo naujinimo paketo (?SharePoint? serverio paketas) apra?as: 2011 m. bir?elio 30 d. (gali b?ti angl? k.)

SPRENDIMAS

Kaip gauti ir ?diegti ?? pakeitim? paket?

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft SharePoint Foundation 2010? 1 pakeitim? paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb? (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Daugiau informacijos apie i?sam? vis? i?leist? SP1 serverio paket? s?ra?? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2510766 Vis? ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) paket? s?ra?as

?SharePoint Foundation 2010? SP1 patobulinim? ap?valga

Konkre?iai ? svarbiausios SP1 patobulinim? sritys yra ?ios:
  • Geresnis ?Internet Explorer 9? palaikymas.
  • ?iuk?lin?: leid?ia atkurti panaikint? svetaini? rinkin? arba tinklalap?.
  • Perkeliant rodykles ? duomen? bazes ir neperkeliant duomen? bazi? nuotolinio atsarginio kopijavimo sistemos (RBS) ir pavir?inis kopijavimas gali sutrumpinti atliekam? darb? laik? ir padidinti efektyvum?.
  • Naudodami patobulint? saugos nustatymuose esan?i? saugyklos valdymo funkcij? galite patikrinti, kurie aplankai u?ima daug reikalingos vietos.
  • ?Microsoft SQL Server 2012? palaikymas.

Atsisiun?iamas problem?, kurias i?sprend?ia pakeitim? paketas, s?ra?as

Galite per?i?r?ti darbaknyg?, kurioje pateikiamos ?iuo pakeitim? paketu i?sprend?iamos problemos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx? paket? dabar.

Pastaba ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Ji n?ra i?versta ? jokias kitas kalbas.

?inomos problemos ir veikimo b?do pasikeitimai
2532126 ?inomos problemos, su kuriomis galite susidurti ?dieg? ?Microsoft Office 2010? ir ?Microsoft SharePoint 2010? 1 pakeitim? paketus

Technin? informacija

Jei reikia daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir norite per?i?r?ti veikiam? fail? s?ra??, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2532120 I?sami ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) leidim? technin? informacija

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2460058 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com