Raksta ID: 2460073 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Office Web Apps 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos programmu komplekta Office Web Apps atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
 • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
 • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.

RISIN?JUMS

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft Office Web Apps Service Pack 1 t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 servera pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510766 Visu Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakot?u (SP1) saraksts

Priek?nosac?jumi

Ja programmu komplekts Office Web Apps tiks izmantots jaukt? vid?, kur ir instal?ta Office Web Apps SP1 vai jaun?ka servisa pakotne, kam?r SharePoint Server 2010 joproj?m darbosies ra?o?anas laidiena (Release To Manufacturing ? RTM) versij?, pirms Office Web Apps SP1 instal??anas b?s j?instal? ?ie divi atjaunin?jumi:
 • 2510639 SharePoint Server 2010 atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis
 • 2510648 Office Web Apps atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis

Office Web Apps SP1 uzlabojumu p?rskats

??s ir galven?s SP1 uzlabojumu jomas.

Visas Office Web Apps programmas
 • OpenDocument form?ta (ODF) atbalsts:
  ?auj skat?t un redi??t ODF dokumentus programmu komplekt? Office Web Apps.
 • ?auj izmantot programmu komplektu Office Web Apps ar p?rl?kprogrammu Google Chrome.
 • Outlook Web App dokumentu pielikumu skat??ana (tikai Exchange Online):
  ?auj skat?t Office dokumentu pielikumus p?rl?kprogramm? tie?i no Outlook Web App.
 • ?auj izmantot programmu komplektu Office Web Apps ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 viet?j? re??m?.

Word Web App

?auj druk?t Word dokumentus redi???anas re??m? (papildus skat??anas re??mam).

Excel Web App
 • Pievienota poga Aizv?rt.
 • ?auj ievietot diagrammas programm? Excel Web App.
 • ?auj kop?t un iel?m?t v?rt?bas un formulas, velkot aizpild?juma turi.

PowerPoint Web App
 • ?auj druk?t prezent?cijas no programmas PowerPoint Web App.
 • ?auj redi??t tekstu vair?k?s form?s, ne tikai vietturu form?s.
 • ?auj ievietot klipkopas programm? PowerPoint Web App. (P?c noklus?juma klipkopu atbalsts ir atsp?jots. Administrators var to iesp?jot, ja nepiecie?ams.)

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?. 

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532120 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460073 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 4. j?lijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460073

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com