K? sav?kt ActiveSync ier?ce piesak?s nov?rst sinhroniz??anas probl?mas starp mobilaj?m ier?c?m un Exchange Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2461792 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot Outlook t?mek?a lietojumprogramma, lai sav?ktu protokols Exchange ActiveSync ier?ces apa?koku nov?rst sinhroniz??anas probl?mas starp mobilaj?m ier?c?m un tie?saistes apmai?as programm? Microsoft Office 365. Ja nevar sinhroniz?t savas mobil? ier?ce uz j?su pastkasti, iesp?jams, j?s l?gs Office 365 atbalsts sav?kt ?urn?lus, lai ieg?tu trauc?jummekl??anas.

PROCED?RA

Lai uz?emtu ?urn?la inform?ciju par mobilaj?m ier?c?m, izmantojot lietojumprogrammu Outlook t?mek?a lietojumprogramma, r?kojieties ??di:
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (http://Portal.Office.com/).
 2. Noklik??iniet uz Outlook , lai atv?rtu Outlook t?mek?a lietojumprogramma.
 3. Lappuses aug??j? labaj? apgabal?, noklik??iniet uzIestat?jumi(
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no pogu iestat?jumiem
  ), un p?c tam noklik??iniet uzOpcijas.
 4. navig?cijas r?ts kreisaj? pus? noklik??iniet uz t?lruniun p?c tam uz mobilo t?lruni vai Mobilo ier??u.
 5. Ier??u sarakst?, atlasiet ier?ci, kuru v?laties izsekot un p?c tam noklik??iniet uz S?kt re?istr??anu.
 6. Inform?ciju , dialoglodzi?? noklik??iniet uz J?.
 7. Rad??ana, ko v?laties tvert un p?c tam noklik??iniet uz Izg?t ?urn?lu.

  E-pasta zi?a, kas ietver ?urn?lfailu (EASMailboxLog.txt) k? pielikums tiek nos?t?ts uz j?su pastkasti.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2461792 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2461792 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2461792

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com