Lm th? no ? thu th?p thi?t b? ActiveSync b?n ghi ? g? r?i cc v?n ? ?ng b? gi?a cc thi?t b? di ?ng v Exchange Online

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2461792 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Khng ch?c ch?n nh?ng g? phin b?n c?a Office 365 b?n ang s? d?ng? i ?n website sau c?a Microsoft:
Ti ang s? d?ng Office 365 sau khi n?ng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bi vi?t ny m t? lm th? no ? s? d?ng Outlook Web App ? thu th?p cc b?n ghi thi?t b? Exchange ActiveSync ? g? r?i cc v?n ? ?ng b? gi?a cc thi?t b? di ?ng v Exchange Online trong Microsoft Office 365. N?u b?n khng th? ?ng b? in thoai di ng v?i h?p th c?a b?n, b?n v?n c th? ?c yu c?u b?i Office 365 h? tr? ? thu th?p cc b?n ghi cho x? l? s? c?.

TH? T?C

? n?m b?t thng tin Nh?t k? cho thi?t b? di ?ng b?ng cch s? d?ng Outlook Web App, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. k nh?p vo (c?ng Office 365https://Portal.microsoftonline.com).
 2. Nh?p vo Outlook ? m? Outlook Web App.
 3. Trong khu v?c trn bn ph?i c?a trang, th?c hi?n m?t trong nh?ng i?u sau y:
  • Trong Office 365, h?y nh?p voci ?t chuyn bi?t )
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh ci ?t chuyn bi?t nt ch?n m?t
   ), v sau nh?p voTy ch?n.
  • Trong Office 365 tr?c khi nng c?p, b?m voTy ch?n, v sau nh?p voXem t?t c? Tu? ch?n.
 4. Trong Ngn dn hng bn tri, nh?p vo i?n tho?iv b?m in thoai di ng ho?c Thi?t b? di ?ng.
 5. Trong danh sch cc thi?t b?, ch?n thi?t b? m b?n mu?n theo d?i, v sau nh?p vo B?t ?u khai thc g?.
 6. Trong hp thoai thng tin , b?m vo c.
 7. Sao chp hnh vi m b?n mu?n n?m b?t, v sau nh?p vo Truy l?c Nh?t k?.

  M?t email c ch?a t?p nh?t k? (EASMailboxLog.txt) nh b?n nh km ?c g?i ?n h?p th c?a b?n.

BI?T THM THNG TIN

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng web site.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2461792 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2461792 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2461792

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com