Xác th?c cho ngư?i dùng đ? liên k?t là ch?m ho?c không thành công cho văn ph?ng 365 khách hàng phong phú đó đi?m cu?i FS 2.0 WS-siêu d? li?u Exchange (MEX) s? d?ng qu?ng cáo

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2461794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Xác th?c c?a đăng nhập đơn (SSO)-cho phép ngư?i dùng là ch?m và có th? cu?i cùng th?t b?i khi ngư?i dùng s? d?ng Microsoft Office 365 khách hàng phong phú các ?ng d?ng k?t n?i v?i các ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? liên bang Directory (AD FS) 2.0 WS-siêu d? li?u Exchange (MEX) đi?m cu?i. V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng phong phú khách hàng sau khi các ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i tài nguyên Office 365:
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?i
  • Windows Azure Thư mục Họat động Module cho Windows PowerShell
  • Microsoft Dynamics CRM Online cho Outlook thêm-trong
Khi v?n đ? này x?y ra, xác th?c ngư?i dùng kích ho?t SSO ho?t đ?ng như mong đ?i thông qua các ?ng d?ng khách hàng (ch?ng h?n như Microsoft Outlook ho?c Internet tr?nh duy?t) mà k?t n?i v?i tài nguyên Office 365.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? có th? x?y ra như là k?t qu? c?a m?t r? b? nh? có liên quan đ?n đi?m cu?i Internet Information Services (IIS) /adfs/services/trust/mex. Đi?m cu?i này đư?c k?t h?p v?i AD FS 2.0. Rich khách hàng ?ng d?ng s? d?ng đi?m cu?i này đ? xác đ?nh li?u máy là k?t n?i v?i m?t b?n ghi d?ch v? 2.0 proxy AD FS t? Internet ho?c AD FS 2.0 liên đoàn b?n ghi d?ch v? t? bên trong m?ng công ty t?i ch?.

Khi v?n đ? này x?y ra, và b?n ch? đ?o m?t trình duyệt Web đ? đi?m cu?i MEX, web site tr? v? thông báo l?i sau:
500 Internal Server Error

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2607496 Mô t? C?p Nh?t Rollup 1 cho b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) 2.0

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Windows Azure Thư mục Họat động di?n đàn web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2461794 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
  • Windows Azure
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Windows Azure Recovery Services
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2461794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2461794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com