L?i 85010013, 8600C2B, ho?c 86000C 29 khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa m?t d?a trên Windows Phone thi?t b? v?i m?t máy ch? Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2464593 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n k?t n?i đ?n m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? d?a trên Windows Phone, đ?ng b? hóa không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:

Thông báo l?i 1
Mail.Contoso.com đ?i h?i m?t s? chính sách b?o m?t đư?c áp d?ng trư?c khi b?n có th? đ?ng b? thông tin c?a b?n. Liên h? v?i m?t ngư?i h? tr? ho?c nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? c?a b?n.

Cu?i c? g?ng x phút trư?c.

M? l?i:ErrorCode>

Thông báo l?i 2
Mail.Contoso.com yêu c?u r?ng m?t s? chính sách b?o m?t đư?c áp d?ng. C? g?ng đ?ng b? hoá m?t l?n n?a đ? áp d?ng các chính sách. N?u b?n ti?p t?c th?y thông báo này, liên h? v?i m?t ngư?i h? tr? ho?c nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? c?a b?n.

Cu?i c? g?ng x phút trư?c.

M? l?i:ErrorCode>

Trong các thông báo l?i, gi? ch?ErrorCode> đ?i di?n cho m?t trong các m? l?i sau đây:
 • 0x85010013
 • 0x8600C2B
 • 86000C 29


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u chính sách h?p thư Exchange ActiveSync đư?c th?c hi?n s? d?ng tham s? thi?t b? d?a trên Windows Phone hoàn toàn không th? thi hành.

Các máy ch? Exchange khách hàng truy c?p đáp ?ng đi?n tho?i v?i trạm đậu HTTP s? 449 khi đi?n tho?i không th? thi hành m?i tham s? trong chính sách h?p thư Exchange ActiveSync. M?i n? l?c ti?p đ?ng b? hóa s? th?t b?i v?i trạm đậu HTTP s? 449 trong khi chính sách Exchange ActiveSync hi?n t?i đ?t ra.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i m?t chính sách Exchange ActiveSync hi?n t?i ho?c t?o m?t chính sách Exchange ActiveSync m?i, v? v?y mà các chính sách áp d?ng cho Windows Phone d?a trên thi?t b?. Đ? làm đi?u này, có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
 • Thay đ?i chính sách Exchange ActiveSync hi?n t?i đ? áp d?ng ch? đ? đư?c h? tr? chính sách tham s?.
 • T?o m?t chính sách Exchange ActiveSync m?i áp d?ng các thông s? đư?c h? tr? chính sách Windows Phone thi?t b? có th? th?c hi?n. Sau đó, gán chính sách này cho ngư?i dùng Windows Phone.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này trên m?t thi?t b? d?a trên Windows Phone 8, cho phép các tham s? cho phép các thi?t b? ph?ng không áp d?ng chính sách trong chính sách Exchange ActiveSync c?a b?n.

Quan tr?ngCác tham s? cho phép ph?ng không-áp d?ng chính sách thi?t b? cho phép thi?t b? đ?ng b? hóa. Đi?u này đúng ngay c? khi chính sách thi?t b? có th? th?c hi?n không phù h?p v?i các thông s? chính sách Exchange ActiveSync đư?c đ?t c?u h?nh trên máy ch?.

Thông tin thêm

Chính sách Exchange ActiveSync h?p thư


B?ng dư?i đây chi ti?t các chính sách đư?c h? tr? b?i các thi?t b? Windows Phone.

Tham s? chính sách đư?c h? tr? b?i Windows Phone 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tham s?Tham s?Tham s?
PasswordRequiredAllowSimplePasswordDisableIrDA
MinPasswordLengthPasswordExpirationDisableDesktopSync
IdleTimeoutFrequencyValuePasswordHistoryBlockRemoteDesktop
DeviceWipeThresholdDisableRemovableStorageBlockInternetSharing


Tham s? chính sách đư?c h? tr? b?i Windows Phone 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tham s?Tham s?
AllowSimpleDevicePasswordMaxInactivityTimeDeviceLock
AlphanumericDevicePasswordRequiredMinDevicePasswordComplexCharacters
DevicePasswordEnabled MinDevicePasswordLength
DevicePasswordExpirationRequireDeviceEncryption
DevicePasswordHistory RemoteWipe
IrmEnabled AllowNonProvisionableDevices
MaxDevicePasswordFailedAttempts

Lưu ? Ngoài ra, các tham s? chính sách EAS AllowStorageCard đư?c h? tr? khi thi?t b? đư?c qu?n l? b?ng cách s? d?ng Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i ho?c t?o ra các chính sách Exchange ActiveSync, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123783.aspx

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123783 (v=exchg.141).aspx

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123783 (v=exchg.80).aspx


V?n đ? thư?ng g?p
Microsoft Support thư?ng xuyên nh?n đư?c yêu c?u h? tr? cho các v?n đ? v? thi hành chính sách h?p thư ActiveSync. Nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a nh?ng v?n đ? này là s? hi?n di?n c?a tham s? không đư?c h? tr? chính sách. Khi tham s? AllowNonProvisionableDevices đư?c đ?t sai, chính sách tham s? ph?i đư?c áp d?ng cho thi?t b? đ? đư?c cung c?p thành công, tr? khi có m?t l? do h?p l? cho tham s? chính sách đ? đư?c b? qua.

?ng h? chính sách tham s? đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này. Khi b?n kh?c ph?c s? c? v? chính sách, các chính sách hi?n có nên đư?c xem xét cho s? hi?n di?n c?a m?t tham s? không đư?c h? tr? không th? b? qua. Đi?u này bao g?m c? m?c đ?nh và chính sách tùy ch?nh. M?t danh sách chi ti?t v? chính sách và th?c thi pháp lu?t c?a h? có s?n trên web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ee200827 (v=exchg.80).aspx
Ví d? sau chi ti?t m?t v?n đ? v?i phiên b?n hi?n t?i c?a Windows Phone 8, và s? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t trong tương lai.

Khi tham s? chính sách Yêu c?u m? hóa trên lưu tr? th? đư?c kích ho?t, thi?t b? Windows Phone 8 misreport s? hi?n di?n c?a m?t th? SD, ngay c? khi đi?n tho?i đ? không có khe c?m th? SD. Thi hành chính sách x?y ra, cung c?p không thành công, và thi?t b? không th? đư?c đ?ng b? hóa.

Theo MSDN ch? đ? 2.2.2.51)RequireStorageCardEncryption) v? các tham s? chính sách, n?u tham s? chính sách là hi?n nay nhưng thi?t b? không h? tr? lưu tr?, các tham s? nên đư?c b? qua, và thi?t b? có th? đ?ng b? hóa.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i quy?t" và "Workaround" cho các thi?t b? Windows Phone 8.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách đư?c h? tr? b?i Windows Phone, h?y vào web site TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/aa998357.aspx#WindowsPhone7

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Phone thi?t b? qu?n l? và chính sách đư?c h? tr? b?i Windows Phone, h?y vào web site TechNet sau đây:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=270085

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? c?n xem xét khi b?n s? d?ng Windows Phone 7 và Exchange Server, h?y vào web site TechNet sau đây:
http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/Articles/Exchange-ActiveSync-CONSIDERATIONS-when-using-Windows-Phone-7-clients.aspx


CácKh?c ph?c s? c? ActiveSync v?i Exchange Server Hư?ng d?n walkthrough giúp kh?c ph?c s? c? các v?n đ? sau:
 • Không th? t?o h? sơ trên thi?t b?
 • Không th? k?t n?i t?i h? ph?c v?
 • V?n đ? thư
 • V?n đ? đ?t l?ch
 • S? ch?m tr? v? hi?u su?t thi?t b?/CAS

Thu?c tính

ID c?a bài: 2464593 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbwp8 kbtshoot kbprb kbmt KB2464593 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2464593

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com