Outlook không x? l? yêu c?u cu?c h?p v?i các quy t?c ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246480 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Yêu c?u cu?c h?p, h?i ngh? thay đ?i, và hu? b? cu?c h?p không đư?c b? sung vào l?ch c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Outlook x? l? yêu c?u cu?c h?p khi nó đư?c nhàn r?i trong m?t kho?ng th?i gian ng?n. N?u m?t quy t?c t?n t?i mà di chuy?n m?t yêu c?u g?p m?t sang m?t c?p khác, quá tr?nh đ? ghi l?i m?c đó trong l?ch không thành công.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? gi? cho đi?u này x?y ra, t?o quy đ?nh đ? gi? cho các m?t hàng này trong h?p thư đ?n thay v? c?a di chuy?n chúng sang c?p khác. Đ? th?c hi?n vi?c này, t?o ra quy t?c đó bao g?m các lo?i c?a các h?nh th?c liên k?t v?i các cu?c h?n.

T?o các quy t?c năm đ? trang tr?i t?t c? các lo?i c?a các h?nh th?c có liên quan đ?n các cu?c h?n thay đ?i và hu? b?. Đ? làm vi?c đúng cách, các quy t?c ph?i là nh?ng ngư?i đ?u tiên ch?y. Quy đ?nh ch?y t? trên xu?ng dư?i trong th? t? chúng đư?c li?t kê trong h?p tho?i quy t?c Wizard.

S? d?ng các bư?c sau đ? t?o ra các quy t?c ngo?i l? năm:
 1. B?t đ?u Outlook và m? h?p thư c?a b?n.
 2. Trong Microsoft Outlook 2000 và trong Microsoft Outlook 2002, b?m Thu?t s? n?i quy trên các Công cụ tr?nh đơn.

  Trong Microsoft Office Outlook 2003, h?y nh?p vào Quy t?c và thông báo trên các Công cụ tr?nh đơn.
 3. Trong Outlook 2000 và trong Outlook 2002, b?m M?i. Sau đó, dư?i B?n mu?n t?o các lo?i h?nh quy t?c?, b?m Ki?m tra thư khi h? đ?n nơi, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Trong Outlook 2003, h?y nh?p vào M?i. Sau đó, nh?p vào B?t đ?u t? m?t quy t?c tr?ng, b?m Ki?m tra thư khi h? đ?n nơi, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Dư?i B?n mu?n ki?m tra mà condition(s)?, nh?n vào đây đ? ch?n S? d?ng h?nh th?c tên bi?u m?u, b?m các tên bi?u m?u liên k?t trong ngăn th?p hơn, và trong Ch?n m?u, b?m M?u đơn trong danh sách. Nh?n vào đây đ? ch?n cu?c h?n sau đây liên quan đ?n các h?nh th?c, b?ng cách s? d?ng m?t m?u cho m?i lu?t năm c?a b?n:
  Ch?p nh?n cu?c h?p ph?n ?ng
  T? ch?i cu?c h?p ph?n ?ng
  H?y b? cu?c h?p
  Đ? ngh? cu?c h?p
  D? ki?n cu?c h?p ph?n ?ng
 5. Nh?p vào Thêm, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Dư?i B?n mu?n làm g? v?i thông đi?p là nh?ng g??, nh?n vào đây đ? ch?n chuy?n nó t?i c?p đ? ch? đ?nh, và ng?ng x? l? thêm các quy t?c. Ch?n các H?p thư đ?n như các thư m?c, và sau đó b?m OkTi?p theo.
 7. Dư?i Thêm b?t k? trư?ng h?p ngo?i l? (n?u c?n thi?t), không làm cho m?t s? l?a ch?n và sau đó nh?p vào K?t thúc đ? hoàn t?t quy t?c. L?p l?i các bư?c này b?ng cách s? d?ng m?t lo?i h?nh th?c khác nhau cho m?i quy t?c, cho đ?n khi t?t c? các năm quy đư?c hoàn thành. Ch?c ch?n r?ng các quy t?c này là ? đ?u danh sách c?a b?n quy t?c Wizard, đ? h? ch?y đ?u tiên.

THÔNG TIN THÊM

Quy t?c đư?c thi?t k? đ? chuy?n thư t? h?p thư đ?n đ? các thư m?c khác, đ?c bi?t là nh?ng ngư?i di chuy?n thư ch? d?n c? th? đ? ngư?i nh?n (như trái ngư?c v?i tin nh?n đ? m?t bí danh), có th? gây ra yêu c?u cu?c h?p không ph?i đư?c t? đ?ng thêm vào l?ch.

Thông thư?ng, n?u m?t yêu c?u g?p m?t nh?n đư?c trong h?p thư đ?n, m?t cu?c h?p d? ki?n s? đư?c đ?t trên l?ch cho đ?n khi yêu c?u h?p x? l? b?ng cách ch?n ch?p nh?n, Tentative ho?c suy gi?m. Ngay c? v?i thi?t đ?t này trên, yêu c?u g?p m?t s? di chuy?n t?i c?p khác trư?c khi Outlook có th? x? l? yêu c?u này và đ?t nó đ?t trên l?ch.

B?ng cách t?o ra quy t?c mà tr?nh nh?ng yêu c?u cu?c h?p đ?u tiên, gi? cho chúng trong h?p thư đ?n, b?n cung c?p cho n?n x? l? th?i gian đ? hành đ?ng trên các thư t? h?p thư đ?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 246480 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB246480 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246480

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com