วิธีการดึงข้อมูล และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 246772 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 นั้น สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถดึงข้อมูล หรือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น โดยการใช้วิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows NT 4.0 (และรุ่นก่อนหน้านี้), คุณไม่สามารถใช้กับ:
 • เป็นSetPrinterหรือSetDefaultPrinterเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
 • เป็นEnumPrintersหรือGetDefaultPrinterเพื่อเรียกดูเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
ด้วย Windows NT 4.0 คุณสามารถใช้:
 • GetProfileStringเพื่อเรียกดูเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
 • WriteProfileString เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
ค่าอุปกรณ์ที่คุณได้รับ หรือตั้งค่าประกอบด้วยองค์ประกอบที่สามที่ถูกคั่น ด้วยจุลภาค เป็นดังนี้:
   printer name,driver name,port
				
ตัวอย่าง:
   My Printer,HPPCL5MS,lpt1:
				
หมายเหตุต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณใช้วิธีนี้ คุณต้องระบุชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง ไดรเวอร์ และพอร์ต ถ้าคุณยังไม่มี Api ที่จะไม่ล้มเหลว และอาจทำให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์กลับไปยังเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องก่อนหน้า หรือกลายเป็นสับสน

  เมื่อต้องเรียกชื่อเครื่องพิมพ์ ชื่อไดรเวอร์ และชื่อพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ใช้EnumPrinters API
 • Windows NT แมปอ้างอิงแฟ้ม.ini ส่วนใหญ่กับรีจิสทรี ผลGetProfileStringและWriteProfileStringยังคงทำเสมือนว่าพวกเขาได้ถูกเรียกใช้ภายใต้ Windows 16 บิต (Microsoft Windows และ Windows สำหรับเวิร์กกรุ๊ป)
 • หลังจากที่คุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ด้วยGetPrinter, GetDefaultPrinterหรือWriteProfileStringแจ้งให้ทราบทั้งหมดเปิดโปรแกรมอื่น ๆ ของการเปลี่ยนแปลง โดยการออกอากาศข้อความ WM_SETTINGCHANGE โปรแกรมที่จัดการกับข้อความนี้จดจำการเปลี่ยนแปลง

  WM_SETTINGCHANGE และ WM_WININICHANGE จะเหมือนกัน ใช้ WM_SETTINGCHANGE สำหรับโปรแกรม Win32

โค้ดตัวอย่าง

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการเรียกใช้เครื่องพิมพ์เริ่มต้น (DPGetDefaultPrinter) และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น (DPSetDefaultPrinter)
// You are explicitly linking to GetDefaultPrinter because linking 
// implicitly on Windows 95/98 or NT4 results in a runtime error.
// This block specifies which text version you explicitly link to.
#ifdef UNICODE
 #define GETDEFAULTPRINTER "GetDefaultPrinterW"
#else
 #define GETDEFAULTPRINTER "GetDefaultPrinterA"
#endif

// Size of internal buffer used to hold "printername,drivername,portname"
// string. You may have to increase this for huge strings.
#define MAXBUFFERSIZE 250

/*----------------------------------------------------------------*/ 
/* DPGetDefaultPrinter                      */ 
/*                                */ 
/* Parameters:                          */ 
/*  pPrinterName: Buffer alloc'd by caller to hold printer name. */ 
/*  pdwBufferSize: On input, ptr to size of pPrinterName.    */ 
/*     On output, min required size of pPrinterName.     */ 
/*                                */ 
/* NOTE: You must include enough space for the NULL terminator!  */ 
/*                                */ 
/* Returns: TRUE for success, FALSE for failure.         */ 
/*----------------------------------------------------------------*/ 
BOOL DPGetDefaultPrinter(LPTSTR pPrinterName, LPDWORD pdwBufferSize)
{
 BOOL bFlag;
 OSVERSIONINFO osv;
 TCHAR cBuffer[MAXBUFFERSIZE];
 PRINTER_INFO_2 *ppi2 = NULL;
 DWORD dwNeeded = 0;
 DWORD dwReturned = 0;
 HMODULE hWinSpool = NULL;
 PROC fnGetDefaultPrinter = NULL;
 
 // What version of Windows are you running?
 osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 GetVersionEx(&osv);
 
 // If Windows 95 or 98, use EnumPrinters.
 if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS)
 {
  // The first EnumPrinters() tells you how big our buffer must
  // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
  // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 4th
  // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
  SetLastError(0);
  bFlag = EnumPrinters(PRINTER_ENUM_DEFAULT, NULL, 2, NULL, 0, &dwNeeded, &dwReturned);
  {
   if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
    return FALSE;
  }
  
  // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
  ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
  if (!ppi2)
   return FALSE;
  
  // The second EnumPrinters() will fill in all the current information.
  bFlag = EnumPrinters(PRINTER_ENUM_DEFAULT, NULL, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded, &dwReturned);
  if (!bFlag)
  {
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // If specified buffer is too small, set required size and fail.
  if ((DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) >= *pdwBufferSize)
  {
   *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) + 1;
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Copy printer name into passed-in buffer.
  lstrcpy(pPrinterName, ppi2->pPrinterName);
  
  // Set buffer size parameter to minimum required buffer size.
  *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) + 1;
 }
 
 // If Windows NT, use the GetDefaultPrinter API for Windows 2000,
 // or GetProfileString for version 4.0 and earlier.
 else if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
 {
  if (osv.dwMajorVersion >= 5) // Windows 2000 or later (use explicit call)
  {
   hWinSpool = LoadLibrary("winspool.drv");
   if (!hWinSpool)
    return FALSE;
   fnGetDefaultPrinter = GetProcAddress(hWinSpool, GETDEFAULTPRINTER);
   if (!fnGetDefaultPrinter)
   {
    FreeLibrary(hWinSpool);
    return FALSE;
   }

   bFlag = fnGetDefaultPrinter(pPrinterName, pdwBufferSize);
    FreeLibrary(hWinSpool);
   if (!bFlag)
    return FALSE;
  }
  
  else // NT4.0 or earlier
  {
   // Retrieve the default string from Win.ini (the registry).
   // String will be in form "printername,drivername,portname".
   if (GetProfileString("windows", "device", ",,,", cBuffer, MAXBUFFERSIZE) <= 0)
    return FALSE;
   
   // Printer name precedes first "," character.
   strtok(cBuffer, ",");
   
   // If specified buffer is too small, set required size and fail.
   if ((DWORD)lstrlen(cBuffer) >= *pdwBufferSize)
   {
    *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(cBuffer) + 1;
    return FALSE;
   }
   
   // Copy printer name into passed-in buffer.
   lstrcpy(pPrinterName, cBuffer);
   
   // Set buffer size parameter to minimum required buffer size.
   *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(cBuffer) + 1;
  }
 }
 
 // Clean up.
 if (ppi2)
  GlobalFree(ppi2);
 
 return TRUE;
}
#undef MAXBUFFERSIZE
#undef GETDEFAULTPRINTER


// You are explicitly linking to SetDefaultPrinter because implicitly
// linking on Windows 95/98 or NT4 results in a runtime error.
// This block specifies which text version you explicitly link to.
#ifdef UNICODE
 #define SETDEFAULTPRINTER "SetDefaultPrinterW"
#else
 #define SETDEFAULTPRINTER "SetDefaultPrinterA"
#endif

/*-----------------------------------------------------------------*/ 
/* DPSetDefaultPrinter                       */ 
/*                                 */ 
/* Parameters:                           */ 
/*  pPrinterName: Valid name of existing printer to make default. */ 
/*                                 */ 
/* Returns: TRUE for success, FALSE for failure.          */ 
/*-----------------------------------------------------------------*/ 
BOOL DPSetDefaultPrinter(LPTSTR pPrinterName)

{
 BOOL bFlag;
 OSVERSIONINFO osv;
 DWORD dwNeeded = 0;
 HANDLE hPrinter = NULL;
 PRINTER_INFO_2 *ppi2 = NULL;
 LPTSTR pBuffer = NULL;
 LONG lResult;
 HMODULE hWinSpool = NULL;
 PROC fnSetDefaultPrinter = NULL;
 
 // What version of Windows are you running?
 osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 GetVersionEx(&osv);
 
 if (!pPrinterName)
  return FALSE;
 
 // If Windows 95 or 98, use SetPrinter.
 if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS)
 {
  // Open this printer so you can get information about it.
  bFlag = OpenPrinter(pPrinterName, &hPrinter, NULL);
  if (!bFlag || !hPrinter)
   return FALSE;
  
  // The first GetPrinter() tells you how big our buffer must
  // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
  // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 3rd
  // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
  SetLastError(0);
  bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, &dwNeeded);
  if (!bFlag)
  {
   if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    return FALSE;
   }
  }
  
  // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
  ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
  if (!ppi2)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   return FALSE;
  }
  
  // The second GetPrinter() will fill in all the current information
  // so that all you have to do is modify what you are interested in.
  bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded);
  if (!bFlag)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Set default printer attribute for this printer.
  ppi2->Attributes |= PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT;
  bFlag = SetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, 0);
  if (!bFlag)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Tell all open programs that this change occurred. 
  // Allow each program 1 second to handle this message.
  lResult = SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0L,
   (LPARAM)(LPCTSTR)"windows", SMTO_NORMAL, 1000, NULL);
 }
 
 // If Windows NT, use the SetDefaultPrinter API for Windows 2000,
 // or WriteProfileString for version 4.0 and earlier.
 else if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
 {
  if (osv.dwMajorVersion >= 5) // Windows 2000 or later (use explicit call)
  {
   hWinSpool = LoadLibrary("winspool.drv");
   if (!hWinSpool)
    return FALSE;
   fnSetDefaultPrinter = GetProcAddress(hWinSpool, SETDEFAULTPRINTER);
   if (!fnSetDefaultPrinter)
   {
    FreeLibrary(hWinSpool);
    return FALSE;
   }

   bFlag = fnSetDefaultPrinter(pPrinterName);
   FreeLibrary(hWinSpool);
   if (!bFlag)
    return FALSE;
  }

  else // NT4.0 or earlier
  {
   // Open this printer so you can get information about it.
   bFlag = OpenPrinter(pPrinterName, &hPrinter, NULL);
   if (!bFlag || !hPrinter)
    return FALSE;
   
   // The first GetPrinter() tells you how big our buffer must
   // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
   // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 3rd
   // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
   SetLastError(0);
   bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, &dwNeeded);
   if (!bFlag)
   {
    if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
    {
     ClosePrinter(hPrinter);
     return FALSE;
    }
   }
   
   // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
   ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
   if (!ppi2)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    return FALSE;
   }
   
   // The second GetPrinter() fills in all the current<BR/>
   // information.
   bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded);
   if ((!bFlag) || (!ppi2->pDriverName) || (!ppi2->pPortName))
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    return FALSE;
   }
   
   // Allocate buffer big enough for concatenated string.
   // String will be in form "printername,drivername,portname".
   pBuffer = (LPTSTR)GlobalAlloc(GPTR,
    lstrlen(pPrinterName) +
    lstrlen(ppi2->pDriverName) +
    lstrlen(ppi2->pPortName) + 3);
   if (!pBuffer)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    return FALSE;
   }
   
   // Build string in form "printername,drivername,portname".
   lstrcpy(pBuffer, pPrinterName); lstrcat(pBuffer, ",");
   lstrcat(pBuffer, ppi2->pDriverName); lstrcat(pBuffer, ",");
   lstrcat(pBuffer, ppi2->pPortName);
   
   // Set the default printer in Win.ini and registry.
   bFlag = WriteProfileString("windows", "device", pBuffer);
   if (!bFlag)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    GlobalFree(pBuffer);
    return FALSE;
   }
  }
  
  // Tell all open programs that this change occurred. 
  // Allow each app 1 second to handle this message.
  lResult = SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0L, 0L,
   SMTO_NORMAL, 1000, NULL);
 }
 
 // Clean up.
 if (hPrinter)
  ClosePrinter(hPrinter);
 if (ppi2)
  GlobalFree(ppi2);
 if (pBuffer)
  GlobalFree(pBuffer);
 
 return TRUE;
}
#undef SETDEFAULTPRINTER
				
รหัสปรากฏขึ้นเพื่อที่ ไม่ทำงานในบางสถานการณ์:
 • ถ้าคุณปล่อยให้หมดโทรSendMessageTimeoutไม่มีโปรแกรมจดจำการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรม
 • ถ้าโปรแกรม 32 บิตอื่นไม่ได้จัดการกับข้อความ WM_SETTINGCHANGE โปรแกรมอื่น ๆ ไม่รู้จักว่า มีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้น คุณต้องออก และเริ่มการทำงานของโปรแกรมเมื่อต้องบังคับให้รับรู้การเปลี่ยนแปลง
 • นี่เกินกว่าจะเล็กเกินไปเพื่อจัดเก็บข้อความต่อไปนี้:
  printername,portname,drivername
  					
 • เมื่อคุณใช้การWriteProfileString API จากโค้ดตัวอย่างนี้ (ซึ่งคุณต้องใช้สำหรับ Windows NT 4.0 และรุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้น), โปรดจำไว้ว่า คุณดึงข้อมูลชื่อพอร์ตที่ถูกส่งไปที่WriteProfileStringโดยใช้ API แบบ 32 บิตGetPrinter

  ถึงแม้ว่าชื่อของพอร์ตนี้มีผลบังคับใช้ โปรแกรม 16 บิตไม่สามารถอ่าน และอาจมีปัญหา ถ้าคุณใช้วิธีนี้กับ Windows NT (รุ่น 4.0 และรุ่นก่อนหน้า) และโปรแกรม 16 บิตจำเป็นต้องทำความเข้าใจชื่อพอร์ตใหม่ คุณต้องใช้นามแฝง 16 บิตสำหรับชื่อพอร์ (NE0xโดยที่ x คือ ตัวเลข) คุณสามารถค้นหาการแม็ประหว่างชื่อพอร์ต 32 บิตและนามแฝงของพวกเขา 16 บิตในรีจิสทรี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266767 HOWTO: ชุดที่พิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ Start ระบบ
140560 HOWTO: กำหนดเครื่องพิมพ์เริ่มต้นโดยการเขียนโปรแกรม ใน Windows 95, Windows 98, Windows Me

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 246772 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbdswgdi2003swept kbgdi kbhowto kbprint kbmt KB246772 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246772

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com